main page
Dd
Кирәкле сүз язагыз: 
    Da adv. - анда; монда; шунда
cj. - чөнки

Dabei adv - шуның белән бераә

Dach (n -es, -er) - түбә

Dafür adv - шуңа өчен

Dahinter adv - арттан; азакта

Damals adv - ул вакыттта; ул чакта

Dame ['да:мэ] (f -, -n) - ханым; бикә
Meine Damen und Herren ! - Ханымнар вә Әфәнделәр

Damit adv - дип; шуңа өчен

Damm (m -es, -e) - 1. дамба
2. мостовой (таш түшәлгән урам)

Dampfer (m -s, -) - пароход

Danach adv - аннары; аннан соң; шуннан соң

Daneben adv - янда гына; якында; беррәттән

Dänemark ['дә:нәмарк] (n -s) - Дания

Dänisch a - датчан ...ы

Danke ['даңкэ] - рәхмәт

Danken ['даңкэн] v - рәхмәт әйтергә

Dankbar a - рәхмәтле

Dann [дан] adv - ул вакытта; ул чакта
Was machen Sie dann ? - Аннары сез нәрсә эшлисез ?
Bis dann! - Очрашуга кадәр!

Daran adv - шул турында; янәшендә

Darauf adv - артында

Darstellen v - сүрәтләргә; тасвирларга

Darstellung (f -en) - инша

Darüber adv - шуңа өстеннән

Darum adv - шуңа өчен; шуңа күрә

Das [дас] pron (neutrum) - бу; шушы

Daß cj - дип; чөнки

Datum ['да:тум] (n -s, daten) - дата

Dauern v - дәвам итәргә; озакка барырга

Davon adv - алдында; алдыннан

Dazu adv - шуңа

Dazwischen adv - шул арада

Decke (f -, -n) - япма; япкыч; җәммә; юрган; түшем

Decken ['дәкэн] - ябынырга; капларга

Deckung (f -, -en) - ышык урын

Dein pron - синең; синеке

Dekan (m -s, -e) - декан

Demokratisch a - демократик

Demoskopie (f -) - демоскопий (җәмәгатьчелек фикере өйрәнү)

Denen pron - ничәнчеләр

Denken 1. v - уйланырга
2. (n -s) - уйлау; фикерләү

Denkmal ['дәңкма:ль] (n -s, mäler) - һәйкәл; истәлек
Das sind schöne Denkmäler - Бу матур һәйкәлләр

Denn [дэн] 1. - ук; үк; инде
2. cj - шуңа күрә
Ich habe keine Zeit, denn Ich arbeite viel - Миндә вакытым юк, чөнки мин күп эшлим

Der [де:р] pron (maskulinum) - бу; шушы

Deshalb cj - чөнки; шунлыктан

Deutlich ['дойтлихь] adv - ачык; аңлашыла ки
Sprechen Sie deutlich - Ачык рәвештә сөйләшәгез

Баштан кире кайтырга
Deutsch [дойч] a - алман; немес ...ы
Ich besuche einen Deutschkurs - Мин алманча укырга бер курста йөрим

Deutsche (m/f -n, -n) - алман; немес

Deutschland (n -es) - Германия; Алмания

Deutschsprachig a - алман теле сөйләшәүче

Dezember (m -s, -) - декабрь

Dich [дихь] pron - сине

Dicht a - куе

Dichter (m -s, -) - шагыйрь; иҗатчы

Dichtung (f -, -en) - әсәр; шигърият

Dick a - куе; калын; тыгыз

Die [ди:] pron (femininum) - бу; шушы

Diele (f -, -n) - өйалды; алгы бүлмә

Dienst ['ди:нст] (m -es, -e) - хезмәт

Dienstag (m -s, -e) - сишәмбе

Dienstleistung (f -, -en) - көнкүреш хезмәте күрсәтү; уңайлыклар

Dienstlich ['ди:нстлихь] a - хезмәт ...ы
Reisen Sie oft dienstlich ? - Сез еш кенә командировкада барасызмы ?

Dienstreise ['ди:нстрайзэ] (f -, -n) - хезмәт командировкасы
Ich bin auf Dienstreise - Мин командировкада

Dieser pron - бу; шул

Diesmal adv - бу юлы

Diktieren v - әйтеп торырга; әйтеп яздырырга

Ding (n -es, -e) - әйбер; нәрсә

Diplom (n -es, -e) - диплом

Diplomat (m -en, -en) - дипломат

Dir [ди:р] pron - сиңа

Direkt adv - турыга; туп-туры

Diskussion (f -, -en) - бәхәс; дәгъва; низаг

Diskuswerfen (n -s) - диск ыргыту

Dissertation (f -, -en) - диссертасыя

DM (Deutsche Mark) - алман акчасы

Doch [дох] cj - ләкин; шулай да;
Doch, Ich habe Zeit - Юк. миндә вакыт бар

Dolmetscher ['дольмәчер] (m -s, -) - сөйләм тылмач; тәрҗемәче
Ist er Dolmetscher ? - Ул тәрҗемәчеме ?

Dom (m -es, -e) - собор

Donau (f -) - Дунай (елга)

Donnerstag (m -s, -e) - пәнҗешәмбе

Баштан кире кайтырга
Dorf [дорф] (n -es, -er) - авыл

Dort adv - анда; тегендә

Dorthin adv - тегеләй; шул якка; ары

Dozent (m -en, -en) - досент

Drama (n -s, dramen) - драма

Dramatiker (m -s, -) - драматург

Dramatisch a - драматик; драма ...ы

Drang (m -es) - кысрыклау; кысу

Drängen v - этешергә; этәргә

Draußen adv - тыштан; тышкы яктан

Drehbleistift (m -es, -e) - механика карандашы

Drehen v - әйләнергә; борылырга

Drei [драй] num - өч

Dreimal adv - өч мәртәбә

Dreißig ['драйсиг] num - утыз

Dreizehn ['драйце:н] num - унөч

Dringend adv - ашыгыч; ашыгыч рәвештә

Dritte num - өченче

Drittel (n -s, -) - өчтән бер

Drüben adv - теге якта

Drucken v - басырга; бастырып чыгарга

Drücken v - басырга; басым ясарга

Druckpresse (f -, -n) - басы станогы

Du [ду:] pron - син

Dunkel a - караңгы; каралҗым

Dunkelblau a - куе зәңгәр; карасу күк

Dünn a - юка; нәзек; нечкә

Durch [дурхь] prp - аркылы; аша

Durchfallen v - егылып төшәргә

Durchführen v - үткәрергә

Durchleben v - кичерәргә; кайгырырга

Durchnehmen v - эшләп үткәрергә; узарга; үтәргә

Durchsehen v - күздән үткәрергә; карап чыгарга

Durchsichtig a - үтә күренмәле; саф; ачык

Dürfen ['дүрфэн] mod - ...а алу; мөмкин булу
darf  Ich - миңа мөмкинме

Durst [дурст] (m -es) - сусау
Ich habe durst - эчәсе киләм

Durstig a - сусаулы
er ist durstig - Ул эчәсе килә

Dushen v - душка керергә; душ алырга

Баштан кире кайтырга

 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz