main page
Uu (Üü)
Кирәкле сүз язагыз: 
    Üben ['ү:бэн] v - күнектерергә; өйрәтергә
Wir Üben viel - Без күп күнектерәбез

Über ['ү:бәр] prp - аркылы; аша; буе; турында; өстендә

Überall adv - һәркайда; һәрҗирдә

Überhaupt adv - гомумән

Überkommen v - каплап алырга; басып алырга; кочаклап алырга

Übermorgen adv - берсекөнгә

Übernachten v - төн үткәрергә; кунарга

Überqueren v - аркылы чыгарга; аркылы узарга

Überraschung (f -, -en) - сюрприз; көтелмәгәнлек

Übersetzen [ү:бәр'зәцэн] v - тәрҗәмә итәргә

Übersetzer (m -s, -) - тәрҗемәче; тылмач

Übersetzung (f -, -en) - тәрҗемә

Übersiedeln v - күчеп чыгарга; күчергә

Übertragung (f -, -en) - тапшыру

Übertrieben a - арттырылган; күпертелгән

Überwaltigend a - кызыктыргыч; гаять кызыклы

Überzeugen v - инанырга; ышанырга

Übung ['ү:буң] (f -, -en) - күнегү; күнекмә
Schreiben Sie diese Übung - Бу күнегү язагыз әле

Übungsraum (m -es, -räume) - аудитория

Ufer (n -s, -) - яр; су кырые

Uhr [у:р] (f -, -en) - сәгать
Es ist zwei Uhr - хәзер ике сәгать
kommen Sie um acht Uhr - сигез сәгатьтә килегез

Ukraine (f -) - Украина

Um [ум] prp - тирәсендә; тирәли; хакында; эченә; ...га (...гә)
um ... zu ( + infinitiv) - ...мас өчен

Umfangreich a - бик киң; зур күләмле

Umfassen v - эченә алырга; урап алырга; каплап алырга

Umgangssprache (f -, -n) - сөйләм теле

Umgebung (f -) - чолганыш; камалыш

Umgekehrt adv - киресенча; кирегә

Umkehren v - борылырга; әйләнергә

Umkreisung (f -, -en) - очып әйләнеп чыгу

Umlagern v - капларга

Umriß (m -sses, -sse) - сызымта; сызык; контур

Umschauen v - каранырга; әйләнеп карарга

Umsehen v - артка борылып карарга

Umsteigen v - күчеп утырырга

Umwelt (f -) - тирәлек; мохит

Umweltschutz (m -es) - әйләнә-тирәдәге мохитне саклау

Баштан кире кайтырга
Unangenehm a - начар; күңелсез

Unbedingt adv - һичшиксез; котылгысыз; мәҗбүри

Unbekannt a - билгесез; белмәгән

Unbeständig a - үзгәрүчан; аумакай

Und [унт] cj - һәм; вә; да (дә); та (тә)
und anderes mehr - һәм күп нәрсәләр башка
und so weiter - һәм башкалар

Undeutlich a - тонык; ачык булмаган

Unerfüllbar a - үти алмаслык; үтәп булмый торган

Unermüdlich a - өзлексез; армый-талмый

Unfall (m -s, -fälle) - бәхетсезлек; һәлакәт

Unfreundlich a - дошманлыклы; дуслыксыз

Ungarn ['уңгарн] (n -s) - Маҗарстан; Венгрия

Ungeduld (f -) - түземсезлек; сабырсызлык

Ungefähr adv - якынча; чамасы

Ungeheuer a - коточкыч; куркыныч

Ungenügend a - канәгатьләнерлек булмаган; җитәрлек булмаган

Union (f -, -en) - берләшмә; союз

Universität [унивэрзи'тә:т] (f -, -en) - дарел-фөнүн; университет
Wo liegt die Universität? - Университет кайда урнашкан?

Unkosten pl. - чыгымнар

Unmöglich ['унмө:глихь] a - мөмкин булмаган
Das ist ja unmöglich! - Бу мөмкин түгел бит!

Unrecht a - гаделсез; нахак

Uns [унс] pron - безгә; безне

Unschätzbar a - бәя биреп бетергесез

Unser ['унзэр] pron - безнеке

Unten ['унтэн] adv - аста; түбәндә

Unter ['унтэр] prp - астына; төбенә; арасында; уртасында

Unterbrechen v - туктатырга; өзелергә

Unterbringen v - урнаштырырга

Unterdrückt a - җәберләнгән; изелгән

Баштан кире кайтырга
Unterführung (f -, -en) - җир асты юлы

Untergehen v - артына керергә; баерга

Untergrundbahn (f -, -en) - метро; җир асты тимер юлы

Unterhalten v - юанырга; кызык табарга; лыгырдап алырга

Unternehmen v - тотынырга; керешергә

Unterricht ['унтэрикт] (m -es) - укыту; дәрес бирү; сабак бирү
Wann beginnt der Unterricht? - Кайчан дәресләр башлалар?

Unterrichten v - укытырга; дәрес бирергә

Unterschied (m -es, -e) - аерма; аермалык; үзгәлек

Unterscheiden v - аерырга; аерып алырга
unterscheiden sich - аерылырга

Unterschreiben v - имза куярга; язып куярга

Unterschrift (f -, -en) - имза; язу; язылган сүз

Untersuchen v - тикшерергә

Unterwegs [унтэр'wе:гс] adv - юлда; юлда барганда

Unterwerfen v - яулап алырга; астына куярга; дучар итәргә

Unvergeßlich a - онытылмаслык

Unweit prp - тирәсендә; ...дан якын

Unwohl adv - начар; уртача

Unzählig a - исәпсез; санап бетергесез

Unzufrieden a - ризасыз; канәгатьсез

Urlaub (m -es, -e) - ял; бер айлык ял

Ursache ['у:рзахэ] (f -, -n) - сәбәп; сылтау
keine Ursache! - һичбер вакытта

USA [у әс'а:] pl. - АКШ (Америка Кушма Штатлары)

usw (und so weiter) - һбш (һәм башка шулай)

Utensilien pl. - әсбаплар

Баштан кире кайтырга

 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz