main page
Aa
Кирәкле сүз язагыз: 
    A [э] - белгесезлек артикль
a week ago - үткән атнада

Aback [э'бэк] adv. - артка, арттан

Abandon [э'бэнд(о)н] v. - калдырырга, ташларга, туктатырга

Abasement [э'бэйсмэнт] s. - мәсхәрә, хурлык; кимсетү, түбәнсетү

Abash [э'бэш] v. - аптырарга, каушатырга

Abate [э'бэйт] v. - көчсезләндерергә, хәлсезләндерергә

Abatement [э'бэйтмэнт] s. - кечерәйтү, азайту

Abbey [э'бэй] s. - аббатлык ( католиклар монастыре)

Abbreviate [э'бри:виэйт] v. - кыскартырга, киметергә

Abettor [э'бето(р)] s. - булышучы, астыртын булышчы

Abhorrence [эб'һөр(э)нс] s. - җирәнү, нәфрәт
hold in abhorrence - җирәнү баглау

Abide [э'байд] v. - 1. көтәргә
v. - 2. түзәргә, чыдарга

Ability [э'билити] s. - сәләт, сәләтлелек, булганлык

Able ['эйб(э)л] adj. - сәләтле, булдыра ала торган
to be able to - хәл булырга
to able - булдыра алырга

Aboriginal [эбо'риҗин(э)л] adj. - төп, күптәнге, даими

Abort [э'бо:т] v. - ыргытырга, өзеп алырга

About [э'баут] adv. - хакында, турында, тирәсендә
it will take me about 3 hours - бу өч сәгать чамасы миндә алыр
I've just about finished - мин бетердем диярлек

Above [э'бав] adj. - өс, өстендә, югары
above mentioned - югарыда исеме әйтелгән

Abroad [э'бро:д] adv. - читтә, тышта
to go abroad - чит илләргә барырга

Absent ['эбс(э)нт] adj. - булмаган, килмәгән
absence of mind - зиһен чуалганлык


Баштан кире кайтырга

Absolute ['эбсолу:т, -лйу:т] adj. - һичсүзсез, чикләнмәгән, абсолют

Absorb [эб'соб, -'зо:б] v. - сеңәргә, йотарга, сеңдереп бетерергә

Abstract ['эбстрэкт] adj. - абстракт, конкрет булмаган

Absurdity [эб'сө:дити] s. - сафсата, мәгънәсез, абсурд

Abundance [э'банд(э)нс] s. - муллык, байлык, күплек

Abuse [э'бйу:з, э'бйу:с] s. - сүгеш, сүгенү; гаеп эшләр
this system is open to abuse - системадан законсыз файдалану
drug abuser - наркоман

Abyss [э'бис] s. - упкын, төпсез чокыр

Academic [экэ'демик] adj. - академик, университетта укыган
academy of music - консерватория
military academy - хәрби училише

Accelerate [эк'селэрэйт] v. - тизләтергә, кызулатырга

Accent ['экс(э)нт] s. - басым

Accept [эк'септ] v. - кабул итәргә, ризалык бирергә

Acceptance [эк'септ(э)нс] s. - ризалык

Access ['эксес] s. - керү юлы, рөхсәт
accession to power - хакимияткә килү

Accident ['эксид(э)нт] s. - очраклылык, көтелмәгән вакыйга

Accommodate [э'көмодэйт] v. - яраклашырга, җайлап куярга

Accommodation [экөмо'дэйш(э)н] s. - яраклаштыру, урнаштыру

Accompany [э'кампэни] v. - озатырга; кушылып җырларга

Accomplishment [э'камплишм(э)нт] s. - үтәлеш

Accordance [э'ко:д(э)нс] s. - ярашлы итеп
of his own accord - үз теләге белән
of its own accord - үземә башка
with one accord - бердәм рәвештә

Accordingly [э'ко:диңли] adv. - ярашлы рәвештә


Баштан кире кайтырга

Account [э'каунт] s. - санау, исәп, хисап, счет
call to account - җавапка тарту
not on any account - һичбер вакытта да

Accountant [э'каунт(э)нт] s. - санагыч, бухгалтер

Accumulation [экйу:мйү'лэйш(э)н] s. - тупланыш
accumulated experience - тәҗрибә туплау

Accurate ['экйүрэт] adj. - төгәл, пөхтә

Accuse [э'кйу:з] v. - әләкләргә, гаепләргә

Ache [эйк] s. - авырту, әрнү
to ache to do - теләк белән талчыгу

Achievement [э'чи:вмэнт] s. - уңыш, казаныш

Acid ['эсид] s. - 1. ачылык, кислота
adj. - 2. ачы, әче

Acknowledgement [эк'нөлиҗмэнт] s. - танылу, хөрмәтләнү

Acne ['экни] s.,pl. - сыткы, бетчә

Acorn ['эйки:н] s. - имән чикләвеге

Acquiesce [экwи'ес] v. - риза булырга, килешергә

Acquire [э'кwайэ(р)] v. - казанырга, үзләштерергә

Acquittal [э'кwит(э)л] s. - аклау, аклану

Across [э'крөс] adv. - 1. аркылы, аркылыга
prep. - 2. аша, аркылы
to come across - каршыларга

Act [экт] s. - 1. эш, чыгыш, кыланыш; канун, акт
circus act - кәмит номеры
act of God - афәт
v. - 2. эшләргә, уйнарга (театрда)
to act the fool - ахмакка салыну

Active ['эктив] adj. - эшчән, эшлекле

Activity [эк'тивити] s. - эшчәнлек, активлык

Actor ['экто(р)] s., m. - актер

Actress ['эктрэс] s., f. - актриса


Баштан кире кайтырга

Actually ['экчүэли] adv. - чынлап, чыннан, асылда

Adage ['эдиҗ] s. - мәкаль

Adapt [э'дэпт] v. - җайларга, җайлаштырырга

Add [эд] v. - өстәргә, артырырга, кушарга
it doesn't add up to much - тәэсир итми

Adder ['эдэ(р)] s. - кара елан

Addiction ['эдикш(э)н] s. - һәвәслек
addiction to drugs - наркомания

Additive ['эдитив] s. - өстәмә, өстәлгән әйбер
additional charge - өстәп түләү
in addition - өстәвенә

Address [э'дрес] s. - 1. адрес
v. - 2. юнәлтергә, адрес буенча җибәрергә

Adhesive [эд'һи:сив] s. - ябышучан, ябышкак
adhesive tape - ябыша торган тасма (скоч)

Adjective ['эҗиктив] s.,gram. - сыйфат

Adjustment [э'җастмэнт] s. - яраклашу, җайлау
adjustable spanner - җәелмәле ачкыч

Administration [эдминис'трэйш(э)н] s. - идарә, администрасыя

Admiration [эдми'рэйш(э)н] s. - соклану, таңга калу

Admit [эд'мит] v. - керергә рөхсәт итәргә, кертергә
free admission - керү түләүсез
this ticket admits two - ике кеше өчен билеты

Admittance [эд'мит(э)нс] s. - рөхсәт, керү юлы

Ado [э'ду:] s.,pl. - мәшәкать, ыгы-зыгы
without any more ado - тәкәллефсез

Adopt [э'дөпт] v. - кабул итәргә, үзләштерергә

Adore [э'до:(р)] v. - өзелеп сөяргә

Adrenalin [эд'ренэлин] s. - адреналин
to get the adrenalin going - күтәренке күңел көче җыю

Adult [э'далт] s., adj. - өлкән, зур, дәү

Баштан кире кайтырга

Advancement [эд'ва:нсмэнт] s. - күтәрелү, алга җибәрү, тәрәкъкыять
in advance - алдан ук
a man of advanced years - олы яшьтә кеше

Advantage [эд'вө:нтиҗ] s. - файда, өстенлек
take advantage of - файдаланырга

Adventure [эд'венчэ(р)] s. - маҗара, авантюра

Adverb ['эдвө:б] s.,gram. - рәвеш

Adversary ['эдвэсэри] s. - көндәш, дошман

Advertisement [эд'вө:тисмэнт] s. - игълан, белдерү, реклама
to advertise a job - конкурс игълан итү

Advice [эд'вайс] s. - киңәш, хәбәрнамә
letter of advice - авизо

Advise [эд'вайз] v. - киңәш бирергә, мәслихәт күрергә

Advocate ['эдвокит] s. - яклаучы, адвокат

Aerate ['эарэйт] v. - җилләтергә, һаваны алмаштырырга

Aerial ['эариал] adj. - һава ...ы

Affair [э'фэа(р)] s. - эш
Ministry of Foreign Affairs - чит ил эшләре министрлыгы

Affect [э'фект] v. - тәэсир итәргә, эшләргә

Affection [э'фекшн] s. - бирелгәнлек

Affirm [э'фө:м] v. - расларга, дөресләргә

Affluence ['эфлүэнс] s. - иркен тормыш, муллык, байлык

Afford [э'фо:д] v. - ...лык хәлдә булырга
I can't afford it - алырга хәл булмау
afford basis for - нигез булып тору

Afield [э'фи:лд] adv. - кырда, сугыш мәйданда
far afield - еракта

Afloat [э'флөүт] adv. - йөзеп барганда

Afoot [э'фүт] adv. - җәяүләп, тәпиләп
set afoot - йөрешкә җибәрү


Баштан кире кайтырга

Aforesaid [э'фо:сед] adj. - моннан алда әйтелгән

Afraid [э'фрэйд] adj. - куркулы, өркүле
to be afraid - куркырга

Africa ['эфрикэ] s. - африка

After ['а:фтэ(р)] adv. - 1. аннары, шуннан соң, аннан соң
prep. - 2. ...дан соң, үткәч
each after his kind - һәркем үз итеп
after all - ахыр чиктә
day after day - көннән көн

Afternoon [а:фтэ'ну:н] s. - өйлә вакыты

Again [э'гэйн] adv. - тагын, кабат, яңадан
now and again - кайвакыт, кайчакта

Against [э'гэйнст] prep. - каршы, ...га карамастан

Age [эйҗ] s. - 1. яшь, буын, ел
be of age - балигъ булу
v. - 2. картаерга

Aged ['эйҗид] adj. - карт

Agent ['эйҗэнт] s. - вәкил, агент
travel agency - турист агентлыгы

Agglomerate [э'глөмэрэт] v. - җыелырга, тупланырга

Aggregate [эгригэт] s. - тупланма; җайланма, агрегат
in the aggregate - барлыгы бергә

Aggressor [э'гресо(р)] s. - һөҗүмче, агрессор

Aggrieve [э'гри:в] v. - кәеф бозарга

Agile ['эҗайл] adj. - җитез, өлгер, елгыр
agility of mind - акылның үткенлеге

Agitate ['эҗитэйт] v. - котыртырга, чуалдырырга

Ago [э'гөү] adv. - күптән, элек
as long ago as 1990 - 1990 елда инде

Agony ['эгони] s. - газап, җәфа, агония

Agree [э'гри:] v. - ризалашырга, килешергә

Agreement [э'гри:мэнт] s. - килешү, шартнамә; ризалык, күнү
to be agreeable to - разый булу
in agreement with - ...га муафыйк


Баштан кире кайтырга

Agricultural [эгри'калчэр(э)л] adj. - авыл хуҗалыгы

Ahead [э'һед] adv. - алда, алдан
ahead of time - вакытыннан элек

Aid [эйд] s. - ярдәм, булыш

Ail [эйл] v. - авырырга, чирләргә

Aim [эйм] s. - максат, морат; ният
he has a good aim - төз атучы

Air [эа(р)] s. - һава
open air - саф һава

Air-hole ['эа'һөүл] s. - тәрәзә

Airman ['эамэн] s. - очучы, лөтчик

Airy ['эари] adj. - җиләс, һава ...ы

Alarm [э'ла:м] s. - 1. хафа, шом
alarm clock - уяткыч сәгать
v. - 2. шомландырырга, борчылырга

Alcohol ['элкоһөл] s. - спирт, аракы
alcoholic beverages - исерткеч эчемлекләр

Alert [э'лө:т] v. - искәртеп (кисәтеп) куярга
on the alert - әзер булып

Alias ['эйлиас] adv. - башкача, бүтәнчә

Alight [э'лайт] adj. - 1. яктыртылган, кабызган
set alight - яндырып җибәрү
v. - 2. төшәргә, утырырга

Align [э'лайн] v. - турыларга, тигезләргә
alignment with - тоташтыру

Alike [э'лайк] adj. - охшаш, моның кебек, бертигез

Alive [э'лайв] adj. - тере, исән
alive and kicking - исән-имин

Alkali ['элкэлай] s. - селте

All [о:л] adj. - 1. бөтен, барлык, һәммә; һәрбер
adv. - 2. бөтенләй, тулысынча
pron. - 3. бөтенесе, барча, барысы
all but - ... дип була
all over - һәркайда
all the same - бертигез
not at all - һичбер

Allay [э'лэй] v. - җиңеләйтергә, тынычландырырга
allay hunger - ашыйсы басу


Баштан кире кайтырга

Allegation [эли'гэйш(э)н] s. - гаепләү; гариза
an alleged murderer - үтерү дип шикләнүче

Allegiance [э'ли:җ(э)нс] s. - тугрылык, бирелгәнлек

Allot [э'лөт] v. - билгелеп куярга, бүлеп куярга

Allow [э'лау] v. - рөхсәт итәргә, мөмкинлек бирергә

Allowance [э'лауэнс] s. - 1. рөхсәт, керүгә хокук
s. - 2. пособие, скидка

Allurement [э'лйуэмэнт] s. - җим, кызыктыргыч нәрсә

Almanac ['о:лмэнэк] s. - календарь, салнамә, альманах

Almond ['а:мэнд] s. - бадәм, миндаль

Almost ['о:лмөүст] adv. - диярлек, дип була, чак кына

Alms [а:мз] s. - хәер, сәдака

Aloe(s) ['элөү] s. - алой, йөзьяшәр

Alone [э'лөүн] adj. - ялгыз, үзе генә
leave alone - онытып калдырырга

Along [э'лөң] adv. - 1. алга табан, соңрак
along with - бергә, бергәләп
prep. - 2. буе, буйлап

Aloofness [э'лу:фнэс] s. - ваемсызлык, кызыксынмау

Aloud [э'лауд] adv. - кычкырып, ишеттереп
she wept aloud - ул акырып елады

Alphabet ['элфэбет] s. - әлифба

Already [о:л'реди] adv. - инде

Also ['о:лсөү] adv. - шулай ук, ... да

Alteration [о:лтэ'рэйш(э)н] s. - үзгәреш, үзгәртеп ...
to alter one's mind - кире уйлау

Alternate [о:л'тө:нэт] adj. - алмашынучан, үзгәрүчән
on alternate days - бер көннән соң
alternating current - алмаш ток


Баштан кире кайтырга

Although [о:л'җөү] conj. - хәтта, гәрчә, карамастан

Altruism ['элтруизэм] s. - альтруизм

Aluminium [элйү'миниэм] s. - алюминий

Always ['о:лwэйз] adv. - һәрвакыт, һәрчак, гел, һаман
always the same of thing - бер үк нәрсә

Amateurish ['эмэтэриш] adj. - дилетант ...ы

Amaze [э'мэйз] v. - гаҗәпләндерергә, шаккатырырга

Ambassador [эм'бэсэдо(р)] s. - илче, вәкил

Amber ['эмбэ(р)] s. - гәрәбә

Ambition [эм'биш(э)н] s. - шөһрәт яратучанлык, тәкәбберлек
great ambition - күңел түрендәге хыял
an ambitious attempt - кыю омтылыш

Amble ['эмб(э)л] s. - юргалау

Ambulance ['эмбйүлэнс] s. - ашыгыч медисына ярдәме

Ambush ['эмбүш] s. - тозак, засада

Ameliorate [э'ми:лиа'рэйт] v. - әйбәтләргә, яхшырта төшәргә

Amendment [э'мендмэнт] s. - төзәтмә

American [э'мерикэн] adj. - америкалы

Amicable ['эмикэб(э)л] adj. - дусларча, дуслык ...ы

Amiss [э'мис] adj. - дөрес түгел
what's amiss? - эш нәрсәдә
to take amiss - үпкәләргә

Ammonia [э'мөүниа] s. - аммиак, нашатырь

Ammunition [эмйу'ниш(э)н] s.,pl. - сугыш кирәк-яраклары

Among [э'маң] prep. - ара, арасында, арасыннан
among the biggest - зурракның берсе


Баштан кире кайтырга

Amoral [эй'мөрэл] adj. - әхлаксыз, оятсыз

Amount [э'маунт] s. - микъдар, сума
not amount to much - кечкенә сумма

Amplify ['эмплифай] v. - киңәйтергә, зурайтырга

Amply ['эмпли] adv. - тулысынча, җитәрлек, шактый
this is ample - тулысынча җитәрлек

Amusement [э'мйу:змэнт] s. - юаныч, күңел ачу, уен-көлке

Anaesthetic [энис'(с)етик] adj. - авыртуны бетерә торган
general anaesthetic - гомуми наркоз

Analogy [э'нэлоҗи] s. - охшашлык, бердәйлек, тәңгәллек

Analyse ['энэлайз] v. - анализ ясарга, тикшерергә

Ancestor ['энсесто(р)] s. - борынгы баба, нәсел башлыгы
ancestral home - нәселдән килгән утар

Anchor ['эңко(р)] s. - якорь
anchored gaze - богаулап куйган

Ancient ['эйнш(э)нт] adj. - борынгы, антик

And [энд] conj. - һәм, вә, да, дә
and so on - һәм башка шулай

Anecdote ['эникдөүт] s. - мәзәк, анекдот

Anew [э'нйу:] adv. - яңадан, яңабаштан

Angel ['эйнҗ(э)л] s. - фәрештә

Angle ['эңг(э)л] s. - почмак
right angle - туры почмак

Angry ['эңгри] adj. - усал, ачулы

Anguish ['эңгwиш] s. - азап, газап, җәфа, интегү
an anguished cry - җанәрнеткеч тавыш

Animal ['эним(э)л] s. - хайван, җәнлек

Animated ['энимэйтид] adj. - җанлы, күтәренке рухлы
animated cartoon - мультфильм


Баштан кире кайтырга

Ankle ['эңк(э)л] s. - ашык, тубык сөяге
ankle boot - ботинок

Annals ['эн(э)лз] s.,pl. - елъязмалар

Annexation ['энек'сэйш(э)н] s. - көчләп тартып алу, аннексия

Annihilate [э'найэлэйт] v. - юк итәргә, кырып бетерергә

Anniversary [эни'вө:сэри] s. - еллык

Announcement [э'наунсмэнт] s. - игълан, белдерү

Annoy [э'ной] v. - гарьләндерергә, ачу китерергә
he is annoying - ул миңа ачуландыра

Annual ['энйуэл] adj. - ел саен була торган

Another [э'на(з)э(р)] pron. - бүтән, башка; тагын
have another go! - тагы тырышып карагыз!
another one - тагын да

Answer ['а:нсэ(р)] s. - 1. җавап
I am answerable to no one - мин беркем алдына җаваплы булмыйм
v. - 2. җавап бирергә
answer back - тупас җаваплар кайтару
answer for - җаваплылыкны өстенә алу

Ant [энт] s. - кырмыска

Antagonist [эн'тэгонист] s. - дошман, каршы кеше

Antenatal [энти'нэйт(э)л] adj. - бала тудыру ...ы
antenatal clinic - хатын-кызлар консультасыя

Anterior [эн'тиариа(р)] adj. - моннан алдагы

Anthem ['эн(с)эм] s. - гимн, тантаналы җыр
national anthem - дәүләт гимны

Anti- ['энти] pref. - каршы
anti-aircraft defence - һава һөҗүменә каршы оборона

Anticipation [энтиси'пэйш(э)н] s. - көтеп тору, алдан ук сизеп кинәнү
thanking you in anticipation - алдан ук рәхмәтем сезгә

Antics ['энтикс] s.,pl. - шаянлыклар, шуклыклар

Antidote ['энтидөүт] s. - агу кайтаргыч

Antique [эн'ти:к] adj. - борынгы, антик


Баштан кире кайтырга

Anvil ['энвил] s. - сандал

Anxious ['эңкшэс] adj. - борчулы, хәвефле, шомлы, хафалы

Any ['эни] pron. - һәр, һәрбер, теләсә кем

Anywhere ['эниwеа(р)] adv. - һәркайда, һәрҗирдә

Apart [э'па:т] adv. - аерым, читтә
a mile apart - бер миль ераклыкта
apart from - ...дан тыш

Apartment [э'па:тмэнт] s. - фатир, бүлмә
apartment house - күп квартиралы йорт

Apologize [э'пөлоҗайз] v. - гафу үтенергә
offer apology - кичерүне сорау

Appal [э'по:л] v. - куркытырга, өркетергә

Apparently [э'пэрэнтли] adv. - күрәсең, ахрысы, бугай, булса кирәк

Appeal [э'пи:л] s. - өндәмә; үтенеч, ялыну; шикаять бирү

Appear [э'пиа(р)] v. - килеп чыгарга, күренергә
to appear in court - суд алдына килеп басу
it would appear that - ... булса кирәк

Append [э'пенд] v. - беркетергә, теркәп куярга

Appendix [э'пендикс] s. - өстәмә, кушымта

Appetite ['эпитайт] s. - ашыйсы килү, аппетит
appetite for revenge - үч алу теләге

Applaud [э'пло:д] v. - хупларга, алкышларга

Apple ['эп(э)л] s. - алма

Apple-tree ['эп(э)лтри:] s. - алмагач

Application [эпли'кэйш(э)н] s. - кушымта, анкета

Applied [э'плайд] adj. - гамәли, кулланма ...
applied sciences - практик фәннәр

Apply [э'плай] v. - кулланырга, куярга, салырга


Баштан кире кайтырга

Appointment [э'пойнтмэнт] s. - 1. билгеләнү, вазыйфа
at the appointed time - билгеле вакытта
hold an appointment - хезмәт урыны алу
s.,pl. - 2. җиһазлар


Apposite ['эпозит] adj. - урынлы, уңайлы, яраклы

Appreciation [э'при:ши'эйш(э)н] s. - бәя, хак, бәяләмә
I appreciate your help - ярдәм өчен мин сезгә рәхмәт укыйм

Apprehension [эпри'һенш(э)н] s. - курку, шикләнү, хәвефләнү
I am apprehensive for you - мин сезнең өчен саклану

Approach [э'прөүч] s. - якын килү, якынайту

Appropriate [э'прөүприат] v. - үзләштерергә; билгеләп куярга

Approval [э'пру:в(э)л] s. - хуплау, яхшы дип табу; риза булу
an approving glance - мактаулы караш
approved school - төзәтү мәктәбе

Approximate [э'прөксим(э)т] adj. - якынча, чама белән алынган
approximation to the truth - хакыйкатькә якын

Apricot ['эйприкөт] s. - өрек

April ['эйприл] s. - нисан, апрель ае

Apron ['эйпрон] s. - алъяпкыч

Apropos ['эпрөпөү] adj. - үз вакытында, бик вакытлы

Apt [эпт] adj. - кулай, уңайлы; булдыклы, сәләтле
aptitude for work - эшкә сәләтлелек

Aqualung ['экwэлаң] s. - акваланг

Aquarius [э'кwэариас] s. - Сукояр

Aqueduct ['экwидакт] s. - суүткәргеч, акведук

Arab ['эрэб] s. - гарәп

Arbitrate ['а:битрэйт] v. - хөкем итәргә

Arc [а:к] s. - дуга
arc welder - электр белән эретеп ябыштыручы

Arch [а:ч] v. - бөгәргә, бөкрәйтергә


Баштан кире кайтырга

Archer ['а:чэ(р)] s. - җәядән атучы

Architecture ['а:китекчэ(р)] s. - архитектура, төзелеш сәнгате

Archive ['а:кайв] s. - архив

Arctic ['а:ктик] adj. - арктик
Arctic Ocean - Төньяк Боз океаны

Ardour ['а:до(р)] s. - дәрт, һәвәслек

Area ['эариа] s. - мәйдан, зона

Argent ['а:җ(э)нт] adj. - көмештәй ак

Argue ['а:гйү] v. - бәхәсләшергә, дәлилләргә
it is arguable that - ... расларга дип мөмкин

Argument ['а:гйүмэнт] s. - дәлил, аргумент

Aria ['а:риа] s.,music - ария

Arid ['эрид] adj. - сусыз; үрчемсез

Arise [э'райз] v. - килеп чыгарга, барлыкка килергә
should the need arise - әгәр кирәклелек килеп чыга

Aristocrat ['эристокрэт] s. - аксөяк, аристократ

Arm [а:м] s. - 1. кул, култыкса; җиң; корал
with open arms - кулларны җәеп
v. - 2. корал бирергә

Armaments ['а:мэмэнтз] s.,pl. - коралландыру, кораллы көчләр

Armchair ['а:мчэа(р)] s. - көрси, кресло

Armistice ['а:мистис] s. - вакытлы солых

Armoured ['а:мод] adj. - бронялы, броня капланган
armoured concrete - тимер-бетон
armoured division - танклар дивизиясы

Armpit ['а:мпит] s. - култык асты

Army ['а:ми] s. - гаскәр, армия


Баштан кире кайтырга

Aroma [э'рөүмэ] s. - хуш ис, аромат

Around [э'раунд] adv. - 1. түгәрәкли, һәркайда
prep. - 2. чамасында, тирәсендә

Arouse [э'рауз] v. - уятырга, кузгатырга

Arrange [э'рэйнҗ] v. - җайга салырга, урнаштырып куярга

Arrangment [э'рэйнҗмэнт] s. - төзелеш, урнашу тәртибе

Arrest [э'рест] s. - кулга алу, тоту, арест
under arrest - кулга алынган

Arrival [э'райв(э)л] s. - килү, килеп җитү

Arrow ['эрөү] s. - ук

Arsenic ['а:сэник] s. - мышьяк

Arson ['а:с(о)н] s. - ут төртү, ут салу

Art ['а:т] s. - сәнгать, осталык
work of art - сәнгать әсәрләре

Artery ['а:тэри] s. - артерия, төп юл
arterial road - магистраль

Artful ['а:тфул] adj. - оста, хәйләкәр

Article ['а:тик(э)л] s. - 1. әйбер, эшләнмә
s. - 2. мәкалә, статья
leading article - баш мәкалә

Articulate ['а:тикйулэт] adj. - аңлаешлы, ачык, анык
she is very articulate - ул анык фикерне белдерә

Artisan [а:ти'зэн] s. - һөнәрче, кәсепче

Artist ['а:тист] s. - рәссам, артист

As [эз] adv., conj. - кебек, сыман, шикелле, гүя, ...дай
as far - нихәтле, никадәр
as good as - чынында, асылда
as though - бугай
as soon as - ...гач та, ...гач ук

Ascend [э'сенд] v. - менеп җитәргә, күтәрелергә
the Ascension - күкләргә күтәрү

Ascetic [э'сетик] s. - суфый, дәрвиш, аскет


Баштан кире кайтырга

Asexual [эй'сексйуэл] adj. - җенессез

Ash [эш] s. - 1. корычагач, дардар агачы
mountain ash - миләш
s. - 2. көл; мәет, үлек

Ashamed [э'шэймд] adj. - оятлы, оялчан
be, feel ashamed of - оялтырга

Ashtray ['эштрэй] s. - төпчек савыты, көллек

Aside [э'сайд] adv. - аерым, читтә
aside from - ...дан башка

Ask [а:ск] v. - сорарга, сорашырга
ask a question - сорау бирү

Askew [э'скйу:] adv. - кәкре, чалыш, кыек

Aspen ['эспэн] s. - усак

Aspirant ['эспирэнт] s. - кандидат, дәгъвачы

Aspire [э'спайэ(р)] v. - омтылырга, ашкынырга

Ass [эс] s. - ишәк
made an ass - юләр сату

Assay [э'сэй] s. - сынау, анализ, проба

Assemble [э'сэмбл] v. - җыярга, корырга
assembly line - җыю конвейер

Assent [э'сент] s. - килешү

Asset ['эсет] s. - милек, мал-мөлкәт; активлар
current assets - әйләнештәге акчалар
personal assets - күчмә милек

Assign [э'сайн] v. - билгеләргә, теркәп бирергә

Assist [э'сист] v. - ярдәм итәргә, булышырга
laboratory assistant - лаборант

Association [э'сөүси'эйш(э)н] s. - берлек, берләшмә, ширкәт
deed of association - устав

Assortment [э'со:тмэнт] s. - ассортимент, җыелма
in assorted sizes - төрле үлчәмдә

Assume [э'сйу:м] v. - үзләштерергә, уйлап торырга
assumed name - уйдырма исем


Баштан кире кайтырга

Assurance [э'шйорэнс] s. - ышандыру, инандыру, страховкалау

Assuredly [э'шйорэдли] adv. - һичшиксез, шөбһәсез

Aster ['эстэ(р)] s. - кашкарый

Asterisk ['эстэриск] s. - йолдыз

Astonish [э'стөниш] v. - шаккатырырга, гаҗәпкә калдырырга
to my astonishment - менә дигәндә

Astrakhan [эстэ'кэн] s. - каракүл

Asunder [э'сандэ(р)] adv. - аерым, берәм-берәм
tear asunder - өзеп ташларга

Asylum [э'сайлэм] s. - ятимнәр йорты

At [эт] prep. - янында, буенда, тирәсендә
at last - ниһаять, ахыр чиктә
at once - шул ук вакытта

Atelier ['этэлиэй] s. - ателье

Atheist ['эй(с)иист] s. - атеист, алласыз, дәһри

Atmosphere ['этмосфиа(р)] s. - атмосфера, чолганыш
atmospheric temperature - һава температурасы

Atom ['этом] s. - атом
atomic reactor - атом реакторы

Atone [э'төүн] v. - йолып алырга, гафу ителәргә
Day of Atonement - кыямәт көне

Attach [э'тэч] v. - беркетеп куярга

Attache [э'тэшэй] s. - атташе

Attack [э'тэк] s. - һөҗүм, атака

Attainment [э'тэйнмэнт] s. - ирешү, казану
attained majority - яше җитү
easy attainment - җиңел үтәрлек

Attempt [э'темпт] s. - сынау, омтылу
make an attempt on the life - үтерергә омтылып карау

Attendance [э'тендэнс] s. - булу, бару; карап үстерү


Баштан кире кайтырга

Attention [э'тенш(э)н] s. - игътибар, илтифат
pay attention to - игътибар итү

Attenuate [э'тенйуэйт] v. - хәлсезләндерергә, йомшартырга
attenuating circumstances - җиңеләйтә торган шартлар

Attitude ['этитйу:д] s. - мөнәсәбәт
attitude of mind - акыл төзелеше

Attorney [э'тө:ни] s. - ышанычлы кеше, юрист
power of attorney - ышаныч язуы

Attract [э'трэкт] v. - үзенә тартырга, күңелне биләп алырга

Attractive [э'трэктив] adj. - җәлеп итә торган, үзенә тартучан
attractive force - тартым көче

Attribute [э'трибйу:т] s. - атрибут, үзенчәлек

Aubergine ['өүбэжи:н] s. - баклаҗан

Auction ['о:кш(э)н] s. - күпләп сату, ауксыон

Audacity [о:'дэсити] s. - тәвәккәллек, кыюлык

Audience ['о:дианс] s. - тыңлаучылар, аудитория

Audit ['о:дит] s. - тикшерү, сынап карау

Audition [о:'диш(э)н] s. - тыңлау, сынау

Auger ['о:гэ(р)] s. - күрәзәче, алдан хәбәр бирүче

August ['о:гэст] s. - сөнбелә, август

Aunt [а:нт] s. - апа

Aureole ['о:риөүл] s. - нурлы боҗра, ореол

Auricular [о:'рикйулэ(р)] adj. - ишетү ...ы, колак ...ы
auricular confession - тәүбә-истигъфар

Aurora s. - иртәнге шәфәкъ

Austere [ө'стиа(р)] adj. - таләпчән, кырыс, катгый


Баштан кире кайтырга

Austral ['о:стр(э)л] adj. - көньяк ...

Australian [ө'стрэйлиан] adj. - австралияле

Austrian ['өстриан] adj. - австрияле

Authenticity [о'(с)ен'тисити] s. - чынлык, дөреслек

Author ['о:(с)э(р)] s. - әдип, язучы, автор

Authority [о':(с)өрити] s. - авторитет, хакимият; вәкаләт, хокук

Authorize [о':(с)орайз] v. - вәкаләт бирергә

Autobiography [о:тобай'өгрэфи] s. - тәрҗемәи хәл

Autocracy [о:'төкрэси] s. - чикләнмәгән хакимият

Autonomy [о:'төноми] s. - мохтарият, үзидарә

Autumn ['о:тэм] s. - көз

Avail [э'вэйл] s. - файда, табыш
of no avail - файдасыз

Available [э'вэйлэб(э)л] adj. - үтә алырлык, керерлек

Avalanche ['эвэла:нш] s. - лавина, ташкын

Avenge [э'венҗ] v. - үч алырга, үч кайтырырга

Avenue ['эвэнйу:] s. - киң урам, проспект

Average ['эвэриҗ] adj. - урта, уртача

Avoid [э'войд] v. - читкә тайпылырга, качарга

Avowal [э'вау(э)л] s. - икърар итү, тану
make an avowal of - ачыктан-ачык әйтергә

Award [э'wо:д] s. - бүләк, премия

Away [э'wэй] adv. - кит, юк бул, читкә, ычкын

Awe [о:] s. - дерелдәү, калтырау; тирән хөрмәт
awe inspiring - зур тәэсир итә торган

Awful ['о:фл] adj. - коточкыч, имәнеч

Axe [экс] s. - балта

Axiom ['эксиом] s. - аксиома

Axle ['эксл] s. - күчәр

Azimuth ['эзимэ(с)] s. - азимут

Azure ['эжэ(р)] s. - лазурь, зәңгәрлек


Баштан кире кайтырга

 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz