main page
Cc
Кирәкле сүз язагыз: 
    Cab [кэб] s. - такси

Cabbage ['кэбиҗ] s. - кәбестә

Cabinet ['кэбинит] s. - кабинет

Cable ['кэйб(э)л] s. - кабель, канат
cable car - канат юлы

Cacao [кэ'ка:өү] s. - какао

Cadge [кэҗ] v. - теләнергә, ялынып сорарга

Cafe ['кэфэй] s. - кафе

Cage [кэйҗ] s. - читлек

Cajole [кэ'җөүл] v. - ялагайланырга, юмаларга

Cake [кэйк] s. - 1. сумса, пироҗный
s. - 2. кисәк, шакмак
cake of soap - бер шакмак сабын

Calculate ['кэлкйулэйт] v. - хисапларга, исәпләргә
calculated risk - аңлы хәтәр

Calendar ['кэлиндэ(р)] s. - салнамә, календарь

Calf [ка:ф] s. - 1. бозау; болан (пошый) баласы
the golden calf - алтын бозау
s. - 2. балтыр

Call [ко:л] s. - 1. чакыру, дәшү, эндәшү
call over - үзара чакырышу
v. - 2. атарга, чакырырга
to give a call (call up) - шалтыратырга

Callus ['кэлэс] s. - сөял

Calm [ка:м] s. - тынлык, тынычлык
to calm down - тынычлану

Calumny ['кэлэмни] s. - яла, гайбәт, ялган

Cam [кэм] s. - йодрык, йодрыкча

Cambered ['кэмбэд] adj. - кабырынкы, калку, чыгынкы

Camel ['кэм(э)л] s. - дөя


Баштан кире кайтырга

Camomile ['кэмомайл] s. - акбаш, акчәчәк

Camp [кэмп] s. - шәһәрчек, лагер

Can [кэн] v. - 1. булдыра алырга, хәлдә булырга
it can't be true - булуы мөмкин түгел
they could have been delayed - ихтимал, аларны нәрсәдер тоткарлады
s. - 2. бидон, калай банка
garbage can - чүп чиләге
canned food - консерв

Canal [кэ'нэл] s. - юл, үтеп йөрү, канал

Canary [кэ'нэари] s. - кенәри

Cancel ['кэнс(э)л] v. - гамәлдән чыгарырга, үткәрмәү, булдырмау

Cancer ['кэнсэ(р)] s. med - кысла

Candid ['кэндид] adj. - ихлас, эчкерсез, саф күңелле
candid camera - яшерен камера

Candidate ['кэндидэт] s. - кандидат, дәгъвачы

Candied ['кэнди:д] adj. - шикәрләнгән
candied peel - шикәрле җимеш

Candle ['кэнд(э)л] s. - шәм

Candlestick ['кэнд(э)лстик] s. - шәмдәл, шәм савыты

Candlewick ['кэнд(э)лwик] s. - филтә

Candy ['кэнди] s.,pl. - татлы ашамлыклар, кәнфит

Cane [кэйн] s. - камыш

Canicular [кэ'никйулэ(р)] adj. - эссе, кызу

Cannabis ['кэнэбис] s. - киндер, киндераш

Cannibal ['кэниб(э)л] s. - каннибал, кеше ашаучы

Cannon ['кэнон] s. - туп, корал
cannon into - ашыгып барганда бәрелү

Canny ['кэни] adj. - хәйләкәр, астыртын


Баштан кире кайтырга

Canon ['кэнон] s. - чиркәү кагыйдәсе
canon law - каноник хокукы

Cant [кэнт] v. - 1. авыштырырга, янтайтырга, түнтәрергә
s. - 2. җаргон; монафикълык, икейөзлелек

Canvas ['кэнвэс] s. - җилкән; брезент
under canvas - җилкән корып

Canyon ['кэнйон] s. - каньон, тирән тар үзәнлек

Cap [кэп] s. - бүрек, баш киеме

Capable ['кэйпэб(э)л] adj. - булдыклы, сәләтле
capable of explanation - аңлашыла торган

Capacity [кэ'пэсити] s. - 1. куәтлелек, егәрлек
s. - 2. сыйдырыш, сыешлык, күләм
filled to capacity - чикканчы тутыру
s. - 3. роль; сыйфат
in a capacity of an engineer - инҗенер булып

Capital ['кэпит(э)л] s. - 1. башкала, мәркәз
s. - 2. акча, капитал
circulating capital - әйләнештәге акчалар
fixed capital - төп капитал
adj. - 3. баш, төп
capital punishment - үлем җәзасы

Caprice [кэ'при:з] s. - талым, каприз

Capricorn ['кэприко:н] s. - Кәҗәмөгез

Captain ['кэптин] s. - капитан, командир

Caption ['кэпш(э)н] s. - исем, баш; титр, язу

Captivate ['кэптивэйт] v. - сокландырырга, таңга калдырырга

Captivity [кэп'тивити] s. - әсирлек, коллык

Captor ['кэпто(р)] s. - урлаучы, әсирлеккә алучы

Car [ка:(р)] s. - автомобиль, арба
car hire - автомобиль вакытлыча файдалануы

Carafe [кэ'рэф] s. - графин

Caraway ['кэрэwэй] s. - ак әнис, тмин

Carbide ['ка:байд] s. - карбид

Carbon ['ка:бон] s. - күмер, углерод
carbon copy - копирка аша копиясе


Баштан кире кайтырга

Carcass ['ка:кэс] s. - гәүдә, корпус, каркас

Card [ка:д] s. - билет, карточка

Cardboard ['ка:дбо:д] s. - катыргы, картон

Cardiac ['ка:диэк] adj. - йөрәк ...ы, кардиология ...ы

Cardinal ['ка:дин(э)л] adj. - 1. иң мөһим, иң әһәмиятле
a matter of cardinal importance - гадәттән тыш мөһим эш
adj. - 2. микъдар, сан
cardinal numbers - микъдар саннары

Care [кэа(р)] s. - 1. мәшәкать, саклык, кайгырту
free from care - мәшәкатьсез
v. - 2. мәшәкатьләргә, мәшәкать салырга
I don't care - миңа бертигез

Career [кэ'риа(р)] s. - карьера, тормыш юлы

Careful ['кэаф(э)л] adj. - сак, абай; кайгыртучан

Caress [кэ'рес] s. - иркәләү, наз, сөю

Cargo ['ка:гөү] s. - йөк; авырлык

Carjack ['ка:җэк] s. - домкрат

Carnal ['ка:н(э)л] adj. - җенси, бәдәни

Carpenter ['ка:пэнтэ(р)] s. - балта остасы, плотник

Carpet ['ка:пит] s. - келәм, палас

Carrier ['кэриа(р)] s. - йөк ташучы; йомышчы, курьер
carrier pigeon - почта күгәрчен

Carrion ['кэриан] s. - үләксә

Carrot ['кэрот] s. - кишер

Carry ['кэри] v. - илтергә, алып барырга, күчерергә
to carry on - дәвам иттерергә
to carry off - урлап китәргә

Cart [ка:т] s. - арба, йөк арбасы
cart horse - йөк аты

Cartilage ['ка:тилиҗ] s. - кимерчәк


Баштан кире кайтырга

Carton ['ка:т(о)н] s. - катыргы, картон

Cartoon [ка:'ту:н] s. - көлке рәсеме, мультфильм

Cartridge ['ка:триҗ] s. - картриҗ, патрон, гильза

Carving ['ка:виң] s. - сыр, уеп ясалган бизәк
to carve one's way - үзеңә юл ачу

Case [кэйс] s. - 1. вакыйга, очрак, хәл
just in case - кирәк булса нитсә дип
s. - 2. әрҗә, сандык
s.,gram. - 3. килеш

Cash [кэш] s. - акча, кулдагы акча, касса
cash on delivery - түләп алынмалы итеп
to cash a cheque - чек кулдагы акчага әйләнү
cash dispenser - банкомат

Casino [кэ'си:нөү] s. - казино, азартлы уеннар йорты

Cask [ка:ск] s. - мичкә

Cassette [кэ'сет] s. - кассета

Cast [ка:ст] s. - 1. ыргылыш, ыргыту, ату
to cast a glance - күз ташлау
s. - 2. тәвәккәллек; состав
the last cast - соңгы өмет
cast of mind - акыл төзелеше

Castle ['ка:с(э)л] s. - замок, сыеныр урын

Castrate [кэ'стрэйт] s. - печелгән ир, евнух

Casual ['кэжуэл] adj. - очраклы, көтелмәгән
casual worker - штаттан тыш хезмәткәр

Cat [кэт] s. - песи, мәче

Catalogue ['кэтэлөг] s. - каталог, исемлек

Catalyst ['кэтэлист] s. - катализатор

Catastrophe [кэ'тэстрофи] s. - катастрофа, һәлакәт
natural catastrophe - афәт

Catch [кэч] s. - 1. табыш, тотым, тартып алу
v. - 2. тотырга, тотып алырга
to catch cold - салкын тидерергә

Catching ['кэчиң] adj. - йогышлы, йогучан


Баштан кире кайтырга

Category ['кэтигори] s. - категория, разряд, дәрәҗә

Catering ['кэйтэриң] s. - җәмәгать туклануы
the catering trade - ресторан бизнесы

Cathedral [кэ'(с)и:др(э)л] s. - собор, зур чиркәве

Catsup ['кэтсэп] s. - кетчуп

Cattle ['кэт(э)л] s. - мөгезле эре терлек

Caucasian [ко:'кэйзиан] adj. - кавказ ...ы, каф ...ы

Cause [ко:з] s. - сәбәп, сылтау
worthy cause - игътибарга лаек эш

Caustic ['ко:стик] adj. - зәһәр, зәһәрле, ашый торган

Caution ['ко:ш(э)н] s. - саклык, абайлылык

Cavalier [кэвэ'лиа(р)] adj. - 1. тәкәббер, кибер, һавалы
s. - 2. җайдак, атлы, кавалерист

Cave [кэйв] s. - куышлык, тау куышы, мәгарә

Caviare ['кэвиа:(р)] s. - уылдык

Cease [си:с] s. - тәнәфес, тукталыш
to cease talking - сөйләүдән туктау

Cedar ['си:дэ(р)] s. - эрбет, кедр

Ceiling ['си:лиң] s. - түшәм

Celebrate ['селибрэйт] v. - бәйрәм итәргә

Celibacy ['селибэси] s. - җенси тыелу

Cell [сел] s. - читлек, ячейка; күзәнәк

Cellar ['селэ(р)] s. - җир асты, погреб

Cellulose ['селйулөүс] s. - клетчатка, селлюлоза


Баштан кире кайтырга

Cement [си'мэнт] s. - семент, сементлау, ныгыту
to cement relations - мөнәсәбәтне ныгыту

Censor ['сенсо(р)] s. - күзәтү; сензор

Censorship ['сенсошип] s. - сензура

Censure ['сеншэ(р)] s. - гаепләтү, шелтә, хурлау
vote of censure - ышанмауны белдерү карары

Census ['сенсэс] s. - исәбен алу, санын алу

Cent [сент] s. - сент, бер йөз

Centaur ['сенто:(р)] s. - кентавр

Centenary [сен'ти:нэри] s. - гасыр, йөз ел

Central ['сентрэл] adj. - үзәктәге, мәркәз, төп

Centre ['сентэ(р)] s. - үзәк, мәркәз
centre of attraction - игътибар үзәгендә

Century ['сенчэри] s. - бер йөз, гасыр

Ceramic [си'рэмик] adj. - балчыктан ясалган, керамик

Cerebral ['серибр(э)л] adj. - ми ...ы; акыл ...ы

Ceremony ['серимони] s. - йола, серемония

Certain ['сө:т(э)н] adj. - билгеле, аңлаешлы; ышанган, инанган
for certain - нык ышанып
I am certain - мин нык ышанган

Certainly ['сө:т(э)нли] adv. - әлбәттә, тәгаен, һичшиксез

Certificate [сэ'тификэт] s. - таныклык, сертификат

Certify ['сө:тифай] v. - ышандырырга, гарантия бирергә

Certitude ['сө:титйу:д] s. - ышанганлык, инанганлык

Chaff [ча:ф] v. - кисәргә, чабарга, турарга


Баштан кире кайтырга

Chain [чэйн] s. - чылбыр, зынҗыр
chain reaction - чылбырлы реаксыя
to chain up - чылбырга бәйләп кую

Chair ['чэа(р)] s. - урындык, утыргыч

Chairman ['чэамэн] s. - рәис

Chalk [чо:к] s. - акбур

Challenge ['чэлинҗ] s. - чакыру, чакырып алу; авыр сынау
challenging task - авыр мәсьәлә

Chamber ['чэймбэ(р)] s. - пулат; бүлмә
chamber of Commerce - сәүдә пулаты

Chambermaid ['чэймбэмэйд] s. - кунакханә хезмәтчесе, асрау

Chameleon [кэ'ми:лион] s. - хамелеон

Champague [шэм'пэйн] s. - шампанский

Champion ['чэмпион] s. - җиңүче, чемпион

Chance [ча:нс] s. - очрак, уңай хәл, форсат; өмет, мөмкинлек
games of chance - комарлы уеннар
chance one's arm - бәхетне сынап карау

Chancel ['ча:нс(э)л] s. - алтарь

Change [чэйнҗ] s. - 1. алышу, үзгәреш
for a change - күптөрлелек өчен
change over - үзгәртеп кору
v. - 2. алмаштырырга, үзгәрергә
to change one's mind - кире уйлау

Channel ['чэн(э)л] s. - юл, чыганак; канал

Chaos ['кэйөс] s. - зир-зөбәр, хаос

Chap [чэп] s. - ярык, чатнаган урын

Chapter ['чэптэ(р)] s. - бүлек, китапның бүлеге

Char [ча:(р)] s. - 1. көнлекле эш
s. - 2. агач күмере

Character ['кэрэктэ(р)] s. - холык, характер; сыйфат, үзенчәлек

Characteristic [кэрэктэ'ристик] adj. - үзенчәлекле, үзенә хас


Баштан кире кайтырга

Charge [ча:җ] s. - 1. һөҗүм, атака
s. - 2. корылма, заряд
s. - 3. үгет, нәсихәт
charge d'affaires - эшләре буенча вәкил
v. - 4. һөҗүм итәргә; корып куярга

Charisma [ккэ'ризмэ] s. - алла сәләте, харизма

Charity ['чэрити] s. - шәфкать, мәрхәмәт, рәхимлелек

Charm [ча:м] s. - сокландыргыч, сөйкемлелек

Chart [ча:т] s. - сызма, схема, график
weather chart - синоптик карта
chart a course of action - хәрәкәт планы билгеләү

Charter ['ча:тэ(р)] s. - 1. устав, хартия
s. - 2. чартер, фрахт
charter flight - йөк ташу өчен ялланган очу

Chary ['чэари] adj. - сак, абай

Chase [чэйс] s. - 1. куа китү, эзәрлекләү
s. - 2. кыса, граверлау

Chastity ['чэстити] s. - гыйффәтлек

Chat [чэт] v. - лыкылдарга, гәпләшергә, сөйләшеп утырырга

Chauffeur ['шөүфэ(р)] s. - шофер

Cheap [чи:п] adj. - арзан, очсыз

Cheat [чи:т] s. - алдау, алдаучы, урлашу

Check [чек] s. - 1. тикшерү, контроль
check point - контроль үткәрү пункты
v. - 2. тикшереп чыгарга
s. - 3. шакмак

Cheek [чи:к] s. - яңак

Cheeky ['чи:ки] adj. - битсез, оятсыз

Cheerful ['чиаф(э)л] adj. - шат күңелле, көр күңелле

Cheerless ['чиалэс] adj. - моңлы, хәсрәтле, сагышлы

Cheese [чи:з] s. - сыр
ripe cheese - тиешенчә тотылган сыр

Cheesecloth ['чи:зклө(с)] s. - марля


Баштан кире кайтырга

Cheetah ['чи:тэ] s. - гепард

Chemical ['кемик(э)л] adj. - химик, кимья ...ы

Chemist ['кемист] s. - химик, фармасевт
chemist's shop - даруханә
agricultural chemistry - агрохимия

Cheque [чек] s. - чек
cheque book - чек кенәгәзе

Cherry ['чери] s., adj. - чия, төче чия

Chess [чес] s. - шахмат

Chest [чест] s. - 1. сандык, әрҗә; казна, хәзинә
medicine chest - аптечка
s. - 2. күкрәк, түш, күкрәк читлеге

Chestnut ['чеснат] s. - кәстәнә, каштан

Chew [чу:] v. - чәйнәргә, кимерергә

Chicken ['чикин] s. - чеби, чебеш

Chief [чи:ф] s., adj. - җитәкче, башлык, шеф

Child [чайлд] s. - бала, сабый, нәни

Childhood ['чайлдһүд] s. - балачак, балалык еллары

Children ['чилдрэн] s., pl. - балалар, оланнар

Chill [чил] s. - салкын, суык
to feel chilly - өшергә

Chilli ['чили] s. - чили, кузаклы борыч

Chimney ['чимни] s. - торба, морҗа

Chimpanzee [чимпэн'зи:] s. - шимпанзе

Chin [чин] s. - ияк

China ['чайнэ] s. - фарфор


Баштан кире кайтырга

Chinese [чай'ни:з] adj. - кытай, кытай ...ы

Chips [чипс] s., pl. - 1. кыздырган бәрәңге, чипсы
s. - 2. кыйпылчык, китек, ярчык
s. - 3. кристалл, микросхема

Chisel ['чиз(э)л] s. - өтерге, кискеч, зубило

Chivalry ['шивэлри] s. - тәкәллефлелек, рысарьлык

Chlorine ['кло:ри:н] s. - хлор
sodium chloride - хлорлы натрий

Chocolate ['чөк(о)лэт] s. - шоколад

Choice [чойс] s. - сайлау, сайларлык

Choir ['кwөйа(р)] s. - күмәк җырлау, хор

Choke [чөүк] v. - тын кысылырга, тамакка утырырга; бөкеләргә

Choose [чу:з] v. - сайларга, сайлап алырга
to choose between - ... арасында сайлау

Chop [чөп] v. - 1. кисәргә, чабарга, турарга
v. - 2. алышырга, үзгәртеп торырга

Chord [ко:д] s. - кыл, аккорд

Christmas ['крисмэс] s. - Миляд, Раштуа

Chrome [крөүм] s. - хром
chromium plating - хром белән каплау

Chronicle ['крөник(э)л] s. - елъязма, хроника

Chuck [чак] v. - ташларга, ыргытырга, атарга
chucker out - бәреп чыгаручы

Chug [чаг] v. - мышнарга, авыр суларга

Church [чө:ч] s. - чиркәү, кәлисә

Cigarette [сигэ'рет] s. - сигарет, папирос

Cinder ['синдэ(р)] s. - көл


Баштан кире кайтырга

Cinderella [синдэ'релэ] s. - Золушка

Cinema ['синэмэ] s. - кино

Cipher ['сайфэ(р)] s. - шифр, код
cipher officer - шифровкалаучы

Circle ['сө:к(э)л] s. - түгәрәк, даирә, сыкл

Circuit ['сө:кит] s. - әйләнеш, әйләнә озынлыгы
short circuit - кыска ялганыш (эл.)

Circumcision [сө:кэм'сиж(э)н] s. - сөннәтләү, сөннәткә утырту

Circumstance ['сө:кэмст(э)нс] s. - хәл, шарт, вакыйга

Circus ['сө:кэс] s. - кәмит, сырк, түгәрәк мәйданы

Citation [сай'тэйш(э)н] s. - өземтә, сылтама

Cite [сайт] v. - чакырырга; сылтау итәргә, өземтә китерергә

Citizen ['ситиз(э)н] s. - граҗдан

Citron ['ситр(о)н] s. - лимон

City ['сити] s. - зур шәһәр

Civic ['сивик] adj. - граҗданлык, мунисыпаль

Civil ['сив(э)л] adj. - граҗданлык, дәүләт ...ы
civil law - граҗданлык хокукы

Civilization [сивэлай'зэйш(э)н] s. - мәдәният, сывилизасыя

Claim [клэйм] s. - 1. таләп, дәгъва
v. - 2. таләп итәргә

Clairvoyance [клэа'войанс] s. - кәрамәтче, гаиптән хәбәр бирүче

Clamp [клэмп] s. - кыскыч, кыстыргыч

Claret ['клэрэт] s. - куе кызыл


Баштан кире кайтырга

Clarity ['клэрити] s. - чисталык, ачыклык, аныклык

Class [кла:с] s. - сыйныф, класс, төркем

Classical ['клэсик(э)л] adj. - классик, антик

Classification [клэсифи'кэйш(э)н] s. - катлау, төркем, классификасыя

Clause [кло:з] s. - шарт, пункт, статья; җөмлә
principal clause - баш җөмлә

Claw [кло:] s. - тырнак (җәнлекләрдә)

Clay [клэй] s., adj. - балчык

Clean [кли:н] adj. - 1. саф, чиста, пакъ
he clean forgot - катгый рәвештә онытты
v. - 2. чистатырга, юарга

Cleaning ['кли:ниң] s. - җыештыру, чистарту

Clear [клиа(р)] adj. - аяз, үтә күренмәле; аңлаешлы
to clear away - җыеп алырга

Clearance ['клиарэнс] s. - арчу, чистартып чыгу

Cleave [кли:в] v. - 1. ярырга, кисәргә, кисеп үтәргә
v. - 2. ябышырга, сыланырга

Clef [клеф] s., music - ключ
treble clef - скрипка ключе

Clemency ['клемэнси] s. - шәфкать, мәрхәмәт

Clerk [кла:к] s. - клерк, контора хезмәтчесе
bank clerk - банк хезмәтчесе

Clever ['клевэ(р)] adj. - акыллы, зирәк, сәләтле

Cliche ['кли:шэй] s. - клише, штамп
cliche ridden - шаблон ...

Click [клик] s. - чиртеш, чиртү

Cliff [клиф] s. - кыя, кыя таш

Climate ['клаймэт] s. - икълим, климат


Баштан кире кайтырга

Climax ['клаймэкс] s. - кульминасыя, иң момент

Climb [клайм] v. - менәргә, менеп төшеп йөрергә

Climber ['клаймэ(р)] s. - альпинист, тау туристы

Clinch [клинч] s. - кыскыч, тотка

Clip [клип] v. - 1. кысарга, кысып тотарга
v. - 2. кыркырга, кисәргә

Clipping ['клипиң] s. - кисемтә; кырку ысулы

Clitoris ['клиторис] s. - клитор

Cloak [клөүк] s. - плаш; каплам
Cloak room - чишенү бүлмәсе

Clock [клөк] s. - сәгать
clock face - сәгать битлеге
round the clock - тәүлек буена
clock maker - сәгать остасы

Clockwise ['клөкwайз] adv. - сәгать теле уңаена

Clod [клөд] s. - кантар, зур кисәк

Clog [клөг] v. - тыгылырга, томаланырга
my nose is clogged - минем борыным томаланды

Clone [клөүн] s. - клон

Close [клөүз] adj. - 1. якын, якындагы
v. - 2.  ябарга, тәмамларга
at the close of the day - көн азагына

Cloth [клө(с)] s. - тукыма; чүпрәк

Clothing ['клөү(з)иң] s. - кием, киенү

Cloud [клауд] s. - болыт

Clove [клөүв] s. - канәфер чәчәк

Clover ['клөүвэ(р)] s. - тукранбаш, клевер

Clown [клаун] s. - клоун, шамакай


Баштан кире кайтырга

Club [клаб] s. - клуб; кәшәкә, аткы, атабай

Clue [клу:] adj. - дәлил, җинаять эзе
I haven't a clue - һич нәрсә белмим

Clump [кламп] s.,pl. - куе үсемлекләр; түпланма

Clumsy ['кламзи] adj. - авыр гәүдәле; ямьсез, килбәтсез

Cluster ['кластэ(р)] s. - бәйләм, тәлгәш; түпланма

Clutter ['клатэ(р)] s. - мәшәкать, ыгы-зыгы, мәхшәр
to clutter traffic - хәрәкәтне кыенлаштыру

Coal [көүл] s. - күмер

Coalition [көүа'лиш(э)н] s. - берлек, бердәмлек, коалисыя

Coarse [ко:с] adj. - тупас, кытыршы, каты
coarse thread - тегәрҗеп

Coast [көүст] s. - яр буе, диңгез яры
coastal command - яр буе сакчылары

Coat [көүт] s. - өске кием, пальто

Cobble ['көб(э)л] s. - 1. йомры таш
v. - 2. ямарга, ямау салырга

Cobra ['көүбрэ] s. - күзлекле елан, кобра

Cocaine [көү'кэйн] s. - кокаин

Cock [көк] s. - әтәч

Cocoa ['көүкөү] s. - какао

Coconut ['көүконат] s. - кокос

Cod [көд] s. - тәрәч балыгы

Coddle ['көд(э)л] s. - иркә, назлы бикә

Code [көүд] s. - 1. кодекс
civil code - граҗданлык кодексы
s. - 2. код, шифр
post code - почта индексы


Баштан кире кайтырга

Coefficient [көүи'фиш(э)нт] s. - коэффисыент

Coercion [көү'ө:ш(э)н] s. - көчләү, ирексезләү
coerce into silence - дәшмәскә мәҗбүр итү
under coercion - мәҗбүри

Coexist [көүиг'зист] v. - янәшә яшәргә

Coffee-pot ['көфипөт] s. - каһвә-савыты, кофейник
white coffee - сөт белән каһвә

Coffin ['көфин] s. - табут

Cogent ['көүҗ(э)нт] adj. - ышандырырлык, бәхәссез

Cognac ['көнйэк] s. - коньяк

Cognition [көг'ниш(э)н] s. - белем, танып белү

Cogwheel ['көгwи:л] s. - тешле тәгәрмәч, шестерня

Cohabit [көү'һэбит] v. - бергә торырга

Cohesion [көү'һи:ж(э)н] s. - тоташтыргыч, тоташтырма

Coiffure [кwа:'фйуа(р)] s. - причөска, тарап кую

Coil [койл] s. - кәтүк; чорнам; бухта

Coin [койн] s. - тәңкә, монета

Coincidence [көү'инсидэнс] s. - бер үк вакытта булу, төрле хәлләрнең бергә туры килүе

Cold [көүлд] s., adj. - салкын, суык
cold steel - салкын корал (кылыч, хәнҗәр һ.б.ш.)
in cold blood - салкын канлы

Collaborate [ко'лэборэйт] v. - хезмәттәшлек итәргә, бергә эшләргә

Collage ['көла:ж] s. - коллаҗ

Collapse [ко'лэпс] s. - ишелү, убылу, җимерелеп төшү

Collar ['көлэ(р)] s. - яка; муенчак, камыт
collar bone - умрау сөяк


Баштан кире кайтырга

Collate [ко'лэйт] v. - чагыштырырга, чагыштырып карарга
to collate with the original - төп нөсхә белән чагыштырып чыгу

Collateral [ко'лэтэрэл] adj. - өстәмә, икенче дәрәҗәдәге
collateral damage - бер үк вакытта булганнар җимерекләр

Colleague ['көли:г] s. - хезмәттәш, коллега

Collect [ко'лект] v. - җыярга, тупларга
to collect one's thoughts - бөтен зиһенне туплау

Collective [ко'лектив] adj. - күмәк ...ы, берләшкән, бергә үткәрелгән
collective farm - колхоз

Collision [ко'лиж(э)н] s. - каршылык, бәрелеш, низаг
to collide with - каршы килү

Colloquial [ко'лөүкwиал] adj. - сөйләшү ...ы, сөйләм

Collusion [ко'лу:ж(э)н] s. - сүз куешу, яшерен килешү

Colon ['көүлон] s.,gram. - ике нокта

Colonel ['кө:н(э)л] s. - полковник

Colonize ['көлонайз] v. - торырга, урын бирергә, колонияләштерергә

Colour ['кало(р)] s. - төс, төсмер, буяу
colour scheme - буяулар гаммасы
coloured plate - төсле иллюстрасыя
colour prejudice - раса ягыннан дискриминасыяләү

Colt [көүлт] s. - колын, тай

Column ['көлэм] s. - багана, колонна

Comb [көүм] s. - тарак

Combat ['көмбэт] s. - сугыш, сугышу
mortal combat - үлем сугышы

Combination ['көмби'нэйш(э)н] s. - тоташтыру, ялгау; берләшмә

Combustible [ком'бастэб(э)л] adj. - ягулык, кабынучан
internal combustion engine - эче янулы двигатель

Come [кам] v. - килергә, килеп җитәргә
come across - каршыларга, очрашырга
come down - төшәргә
come in - керергә
come out - чыгарга

Comedy ['көмэди] s. - комедия


Баштан кире кайтырга

Comely ['камли] adj. - сөйкемле, ягымлы

Comfort ['камфот] s. - уңайлык, җайлылык, комфорт
I don't feel very comfortable about that - бу турыдан миңа уңайсыз

Comical ['көмик(э)л] adj. - көлке, көлкеле
comic opera - оперетта

Comma ['көмэ] s. - өтер
inverted commas - куш җәяләр

Command [ко'ма:нд] s. - 1. боерык, әмер, алдан сорау
at my command - минем карамагына
v. - 2. боерырга, җитәкләргә

Commandment [ко'ма:ндмэнт] s. - дини канун, дин кушуы

Commencement [ко'менсмэнт] s. - баш, башлангыч, нигез

Commend [ко'менд] v. - карарга бирү, тапшырырга; рекомендасыяләргә

Commentary ['көмэнт(э)ри] s. - аңлатма, шәрех; репортаҗ

Commerce ['көмө:с] s. - сәүдә, тиҗарәт сәүдә
commercial traveller - коммивояҗөр
commercial break - реклама тынышы

Commiseration [комизэ'рэйш(э)н] s. - кайгысын уртаклашу, хәленә керү, тәгъзия

Commission [ко'миш(э)н] s. - 1. заказ, тапшырылган эш
the commission of a crime - җинаять эшләү
s. - 2. комиссия
commission of inquiry - тикшерү комиссиясе

Commit [ко'мит] v. - тапшырырга, кушарга, ышанырга
to commit to prison - төрмәгә ябу

Commitment [ко'митмэнт] s. - йөкләмә, бурыч, вәгъдә

Commodity [ко'мөдити] s. - азык, товар; уңайлылык
commodity exchange - товар бирҗасы

Common ['көмон] adj. - гомуми; иҗтимагый; гади, гадәттәге
common sense - сәламәт акыл
common knowledge - һәркемгә билгеле булган факт

Commotion [ко'мөүш(э)н] s. - мәшәкать, ыгы-зыгы, мәхшәр

Communal [ко'мйу:н(э)л] adj. - иҗтимагый, җәмәгать ...ы, коммуналь

Communication [комйу:ни'кэйш(э)н] s. - хәбәр, элемтә, багланыш

Compact [ком'пэкт] adj. - компактлы, җыйнак, тыгыз
compact disk - компакт-диск


Баштан кире кайтырга

Companion [ком'пэниан] s. - юлдаш, иптәш, компаньон

Company ['көмпэни] s. - компания, ширкәт, төркем
to keep company - компаниягә килү

Comparative [ком'пэрэтив] adj. - чагыштырмалы; нисбәтле

Compare [ком'пэа(р)] v. - чагыштырырга, тиңләштерергә

Compassion [ком'пэш(э)н] s. - кызгану, аяу, хәленә керү

Compatibility [компэти'билэти] s. - бергә сыя алу, үзара сыешу

Compel [ком'пел] v. - мәҗбүр итәргә, ирексезләп кушарга
compel attention - игътибарын җәлеп итү

Compensate ['көмпенсэйт] v. - капларга, түләргә, компенсасыяләргә

Competence ['көмпитэнс] s. - компитентлык, белемлелек; тулы хокуклылык

Competition [көмпэтиш(э)н] s. - көндәшлек, ярыш, конкуренсыя
to compete with one another - бер-берсен узарга тырышу

Compile [ком'пайл] v. - җыярга, тупларга, корырга

Complain [ком'плэйн] v. - зарланырга, сукранырга, сызланырга
to make a complaint against - шикаять бирү

Complement ['көмплимэнт] s. - кушымта, өстәмә; тәмамлык (грам.)

Complete [ком'пли:т] v. - тәмамларга, бетерергә
it's a complete disaster - тулы уңышсызлык

Complex ['көмплекс] adj. - кушма, катлаулы

Compliant [ком'плайэнт] adj. - килешүчән, сүзгә күнүчән

Complicity [ком'плисити] s. - катнашу

Compliment ['көмплимэнт] v. - мактарга

Comply [ком'плай] v. - юл куярга, каршы килмәү

Component [ком'пөүнэнт] s. - компонент, состав кисәк


Баштан кире кайтырга

Compose [ком'пөүз] v. - төзергә, иҗат итәргә

Composition [көмпо'зиш(э)н] s. - әсәр; тезүле бәйләнеш, состав

Composure [ком'пөүжэ(р)] s. - үз-үзеңне тота алу; тынычлык

Compound ['компаунд] adj. - 1. кушма; катлаулы, читен
s. - 2. катнашма, кушылма

Comprehend [көмпри'һенд] v. - аңларга, төшенеп алырга
comprehensive school - гомуми белем мәктәбе

Compression [ком'преш(э)н] s. - кысу, кыскарту

Comprise [ком'прайз] v. - эченә алырга, ...да булырга

Compromise ['көмпромайз] s. - компромисс

Compulsory [ком'палсори] adj. - мәҗбүри, көчләүле
under compulsion - мәҗбүри рәвештә
compulsory military service - хәрби бурыч

Compute [ком'пйу:т] v. - хисапларга, исәпләргә
computer science - исәпләү техникасы

Comrade ['көмрэйд] s. - көрәштәш, иптәш

Concatenation [көнкэти'нэйш(э)н] s. - эләктерү, тоташтыру

Concave [көн'кэйв] adj. - батынкы, эчкә баткан

Conceal [көн'си:л] v. - яшерергә, сер итеп тотарга

Conceit [көн'си:т] s. - мин-минлек, тәкәбберлек

Conceive [көн'си:в] v. - күңелдән уйларга, ниятләргә

Concentrate ['көнс(э)нтрэйт] v. - тупларга, юнәлтергә, куертырга
concentration camp - конслагерь

Concept ['көнсепт] s. - фикер, төшенчә, карашлар системасы

Concerning [кон'сө:ниң] prep. - чагыштырмача, нисби, карата
this concerns us all - барысына карый

Concert ['көнсэт] s. - 1. бердәмлек, консерт
in concert with - үзара бәйләнештә булу
v. - 2. сүз куешырга, сүз берләшергә


Баштан кире кайтырга

Concession [кон'сеш(э)н] s. - ташлама, киметү; льгота

Concise [кон'сайс] adj. - кысылган, кыска

Conclude [кон'клу:д] v. - йомгак ясарга, ябып куярга

Concord ['көңко:д] s. - яраштыру, килешү, фикер бердәмлеге

Concrete ['көңкри:т] adj. - бетон ...ы
reinforced concrete - тимер-бетон

Concurrently [кон'карэнтли] adv. - бер үк вакытта, берьюлы

Condemn [кон'дем] v. - гаепләргә, хөкем итәргә
to condemn to death - үлемгә хөкем итү

Condensation [көнден'сэйш(э)н] s. - туплау, җыю; куерту, сыекчага әйләнү

Condiment ['көндимэнт] s. - тәмләткеч

Condition [кон'диш(э)н] s. - шарт, хәл, торыш
the conditional mood - шарт наклонениесе

Condolences [кон'дөүленсиз] s.,pl. - тәгъзия, кайгысын уртаклашу

Condom ['көндөм] s. - презерватив

Conduct ['көндакт] s. - кулланма, идарә ителү

Cone [көүн] s. - конус

Confection [кон'фекш(э)н] s.,pl. - татлы ашамлыклар, кәнфитләр
confectioner's shop - кондитер кибете

Confederation [конфедэ'рэйш(э)н] s. - конфедерасыя, берләшмә

Conference ['көнфэрэнс] s. - конференсыя, киңәшмә

Confess [кон'фес] v. - танырга, икърар итәргә; тәүбә итәргә
I must confess that - дөресен генә әйткәндә

Confidence ['көнфидэнс] s. - 1. ышану, ышаныч
s. - 2. яшеренлек, серлелек
in confidence - сер итеп

Confinement [кон'файнмэнт] s. - чикләмә, ябып кую


Баштан кире кайтырга

Confines [кон'файнз] s.,pl. - чикләр

Confirm [кон'фө:м] v. - расларга, кабул итәргә; ныгытырга
a confirmed bachelor - тайпылмас буйдак

Conflict [кон'фликт] s. - низаг, бәрелеш, конфликт
to conflict with - каршы килү

Conform [кон'фо:м] v. - муафыйк булырга, туры киләргә

Confuse [кон'фйу:з] v. - бутарга, чуалтырга, аптыратып бетерергә
to get confused - буталып бетү

Congeal [кон'җи:л] v. - куерырга; катыланырга
congeal blood - оешкан кан

Congratulate [кон'грэчулэйт] v. - котларга, тәбрикләргә

Congregate ['көңгригэйт] v. - җыелырга, җыйналырга, тупланырга

Congress ['көңгрес] s. - конгресс, съезд

Coniferous [көү'нифэрос] adj. - ылыслы

Conjugation [көнҗу'гэйш(э)н] s.,gram. - төрләнеш

Conjuncture [кон'җанкчэ(р)] s. - конъюнктура, барлык шартлар

Conjure ['канҗэ(р)] v. - сихерләргә, күз буарга
conjuring trick - фокус

Connect [ко'нект] v. - тоташтырырга, элемтәгә керергә

Connection [ко'некш(э)н] s. - элемтә, тоташма, ялганма

Connive [ко'найв] v. - ирек бирергә, юл куярга; узындырырга

Conquest ['көңкwест] s. - яулап алу, казаныш

Conscience ['көншэнс] s. - вөҗдан, намус, оят
pangs of conscience - вөҗдан газабы

Consciousness ['көшэснэс] s. - аң, һуш; зиһен
to lose consciousness - аңын югалту

Consecutive [кон'секйотив] adj. - бер-бер артлы, эзлекле
three consecutive times - рәттән өч тапкыр


Баштан кире кайтырга

Consensus [кон'сенсэс] s. - ризалык, бердәм фикерлелек
by mutual consent - үзара килешү буенча
age of consent - яше җитү

Consequently ['көнсикwэнтли] adv. - димәк, шунлыктан, шуңа күрә

Conservation [көнсэ'вэйш(э)н] s. - саклау, сакланганлык
conservation area - тыелган урын
nature conservation - табигатьне саклау

Consider [кон'сидэ(р)] v. - уйлап карарга, игътибарга алырга

Considerably [кон'сидэрэбли] adv. - байтак, шактый

Consideration [консидэ'рэйш(э)н] s. - игътибар, дикъкать, карап күрү
take into consideration - игътибарга алу

Consign [кон'сайн] v. - тапшырырга, җибәрергә, алып бирергә

Consist [кон'сист] v. - гыйбарәт булырга, булып торырга

Consistent [кон'систэнт] adj. - бер-бер артлы, эзлекле; бергә сыя торган
consistent pattern - закончалык

Consolation [көнсо'лэйш(э)н] s. - юаныч, куаныч
consolation prize - юата торган приз

Consolidation [консөли'дэйш(э)н] s. - ныгыту, консолидасыя

Conspiracy [кон'спирэси] s. - серлелек, яшеренлек, яшерен килешү

Constant ['көнстэнт] adj. - даими, үзгәрмәс, һаман, һәрвакыт

Constellation [көнстэ'лэйш(э)н] s. - йолдызлык

Consternation [көнстэ'нэйш(э)н] s. - курку, куркудан катып калу

Constipation [көнсти'пэйш(э)н] s. - эч кибү, эч кату

Constituent [көн'ститйуант] adj. - хокуклы, законнар чыгара торган

Constitution [көнститйу:ш(э)н] s. - төп законы, конститусыя; төзелеш, тән төзелеше

Constrain [көн'стрэйн] v. - мәҗбүр итәргә, көчләргә
under constraint - басым астында

Constriction [көн'стрикш(э)н] s. - тыгызлык, кыскалык


Баштан кире кайтырга

Constructor [көн'страктэ(р)] s. - төзүче
construction plant - төзү мәйданы

Construe [көн'стру:] v. - аңлатырга, төшендерергә

Consul ['көнс(э)л] s. - консул

Consult [көн'салт] v. - киңәш итәргә, консультасыя алырга
legal consultant - хокук киңәшчесе

Consume [көн'сйу:м] v. - кулланырга, тотарга, бетерергә
consumer goods - куллану товарлары

Consummate [көн'самэт] adj. - тәмамланган, камилләшкән

Contact ['көнтэкт] s. - контакт, үзара бәйләнеш
business contacts - эш бәйләнеше

Contagion [көн'тэйҗэн] s. - йогыш, йогышлы чир
contagious laughter - тиз таралучан көлү

Contain [көн'тэйн] v. - сыйдырырга, сыйдыра алырга
to contain oneself - үз үзеңне тыеп калырга

Contemporary [көн'темп(о)рэри] adj. - заманча, хәзерге заман ...

Contempt [көн'темпт] s. - җирәнү, нәфрәт белән карау

Contend [көн'тенд] v. - көрәшергә, җиңешергә

Content [көн'тент] adj. - 1. канәгать
to be content with - канәгать булу
s. - 2. эчендәгесе, эче
table of contents - эчтәлек

Contention [көн'тенш(э)н] s. - каршылык, бәхәс
bone of contention - ызгыш алмасы

Contest [көн'тест] s. - конкурс, ярыш, узыш

Contiguous [көн'тигйуас] adj. - чиктәш, ызандаш, эргәдәш, янәшә

Continent ['көнтинэнт] adj. - 1. тотнаклы, сабыр, басынкы
s. - 2. континент, материк
continental shelf - континенталь сайлык

Contingent [көн'тинҗэнт] adj. - 1. очраклы, көтелмәгән
it is contingent upon us - бу безнең үзебезгә бәйле
s. - 2. контингент

Continue [көн'тинйу:] v. - дәвам итәргә
to be continued - дәвамы бар
continuous line - тоташ сызыгы

Contort [көн'то:т] v. - бозарга, бозып күрсәтергә


Баштан кире кайтырга

Contour ['көнтүа(р)] s. - контур, сызымта

Contraceptive [көнтрэ'септив] adj. - балага узудан саклану ...ы

Contract ['көнтрэкт] s. - 1. шартнамә, килешү, контракт
contract a marriage - өйләнешү
v. - 2. кысыларга, йомыларга

Contradiction [көнтрэ'дикш(э)н] s. - каршылык

Contrary ['көнтрэри] adj. - 1. каршы, каршы яктагы
on the contrary - киресенчә
adj. - 2. киребеткән, үзсүзле

Contrast ['көнтра:ст] s. - каршылык, контраст

Contribution [көнтри'бйу:ш(э)н] s. - иганә, бүләк

Contrition [көн'триш(э)н] s. - үкенеч, тәүбә
contrite look - гаепле кыяфәт

Control [көн'трөүл] s. - контроль, идарә
government controls - дәүләт контроле
remote control - ерактан идарә итү

Contumacy ['көнтйумэси] s. - буйсынмау, карышу

Convenient [көн'виниант] adj. - уңайлы, җайлы, кулай
all modern convenience - барлык уңайлыклар

Converge [көн'вө:җ] v. - тәңгәл киләргә, туры киләргә

Conversation [көнвэ'сэйш(э)н] s. - сөйләшү, әңгәмә, гәп

Convert [көн'вө:т] v. - әверелдерергә, әйләндерергә
convertible currency - конвертланган валюта

Convex ['көнвекс] adj. - кабарынкы, чыгынкы

Convey [көн'вэй] v. - күчерергә, чыгарып куярга, алып бирергә

Conviction [көн'викш(э)н] s. - хөкем итү; ныклы фикер, мәсләк
previous convictions - суд хөкеме

Convoy ['көнвой] s. - конвой, озата баручы

Cook [күк] s. - пешерүче, пешекче
cooking utensils - кухня әсбаплары

Cookery ['күкэри] s. - аш-су, кулинария


Баштан кире кайтырга

Cool [ку:л] adj. - салкынча, җиләс; салкын канлы, басынкы
cool breeze - салкынча җил

Coop [ку:п] s. - тавык кетәге; мурда, сөкә

Cooperation [көүөпэ'рэйш(э)н] s. - хезмәттәшлек, кооперасыя

Coordination [көүо:ди'нэйш(э)н] s. - ярашканлык, килешкәнлек, координасыя

Copier ['көпиа(р)] s. - копировка аппараты

Copulation [көпйу'лэйш(э)н] s. - чаптыру, каплату, кушылдыру

Copy ['көпи] s. - күчермә, копия
rough copy - каралама

Corbel ['ко:б(э)л] s. - кәрниз, чыккан урын

Cord [ко:д] s. - бау, бәйләвеч
vocal cords - тавыш ярылары

Cordial ['ко:диал] adj. - йөрәк ...ы, күңел ...ы

Core [ко:(р)] s. - үзәк, төп өлеш, асыл

Cork [ко:к] s. - бөке, пробка

Corn [ко:н] s. - 1. орлык, бөртек
s. - 2. сөял
v. - 3. тозларга, тоз салырга
corned beef - тозланган ит

Corner ['ко:нэ(р)] s. - почмак, чат

Corporal ['ко:порэл] adj. - тән ...ы
corporal punishment - тән җәзаы

Corpse [ко:пс] s. - гәүдә, корпус

Corpulent ['ко:пйолэнт] adj. - симез, юан, көр

Corpuscle ['ко:пасл] s. - тәнчек, бөртек

Correct [ко'рект] adj. - дөрес, дөреслекле
house of correction - төзәтә торган йорт

Correllation [көрэ'лэйш(э)н] s. - үзара бәйлелек, нисбәт, коррелясыя


Баштан кире кайтырга

Correspondent [көрэ'спөндэнт] s., m. - хатлар язышучы, хәбәрче, корреспондент

Corridor ['көридо:(р)] s. - коридор, үтү юлы

Corrode [ко'рөүд] v. - тутыктырырга, күгәртерергә

Corrupt [ко'рапт] adj. - бозылган, исләнгән

Corsair ['ко:сэа(р)] s. - корсар, пират

Cosmos ['көзмөс] s. - галәм, дөнья, космос

Cost [көст] s. - хак, бәя; кыйммәт
cost price - үзкыйммәт
cost effectiveness - рентабельлелек
at all costs - берни белән исәпләшмичә

Costume ['көстйу:м] s. - костюм, кием
swimming costume - коену костюмы

Cosy ['көүзи] adj. - уңайлы, җайлы, ямьле

Cotton ['көт(о)н] s. - мамык

Couch [кауч] s. - тахта, диван

Cough [көф] v. - йөткерергә, ютәлләргә

Councillor ['каунсэло(р)] s. - киңәшче

Count [каунт] v. - санарга, хисапларга, исәпләргә
count down - кирегә санау

Counter ['каунтэ(р)] s. - 1. санагыч, үлчәгеч
adv. - 2. кире, тискәре, каршы
counter attact - каршы һөҗүм
counter clockwise - сәгать телегә каршы

Countess ['каунтэс] s. - графиня

Country ['кантри] s. - ил; як, авыл җире

Couple ['кап(э)л] s. - пар, иш, ике данә

Courage ['кариҗ] s. - кыюлык, гаярьлек, батырлык

Course [ко:с] s. - юл, йөреш, юнәлеш, курс
of course - әлбәттә


Баштан кире кайтырга

Court [ко:т] s. - 1. ишегалды, мәйданчык
s. - 2. хөкем, суд
court martial - хәрби трибунал

Courtesy ['кө:тэси] s. - кечелеклелек, ачык күңеллелек

Cousin ['каз(э)н] s. - тудыка, туганнан туган

Cover ['кавэ(р)] v. - 1 капларга, ябарга, яшерергә
s. - 2. каплавыч, япма

Covert ['көүвө:т] adj. - 1. яшерен, серле
['кавэт] s. - 2. чытырман, куе урман

Covetous ['кавэтос] adj. - комсыз, ачкүз, хирыс
covetous of power - власть көчле теләүче

Cow [кау] s. - 1. сыер
v. - 2. куркытырга, куркытып бетерергә

Coward ['кауад] s., m. - куркак

Cowl [каул] s. - капюшон; ряса

Coy [кой] adj. - тыйнак, кыюсыз

Crack [крэк] s. - 1. ярык, чатнаган урын
adj. - 2. зиннәтле, иң яхшы
v. - 3. ватып ачарга

Cracker ['крэкэ(р)] s. - шапылдаткыч; крекет, коры печенье

Craftsman ['кра:фтсмэн] s. - остаз; һөнәрче, кәсепче

Crag [крэг] s. - кыя, кыяташ

Cranberry ['крэнбэри] s. - мүк җиләге

Crane [крэйн] s. - торма; күтәрү краны

Cranium ['крэйниам] s. - баш сөяге

Crank [крэңк] s. - сәер, әкәмәт

Crash [крэш] s. - гөрелдәү, дөбердәү; һәлакәт, җимерелү
crash landing - мәҗбүри рәвештә җиргә төшү

Crawl ['кро:л] v. - шуышырга, үрмәләргә


Баштан кире кайтырга

Crazy ['крэйзи] adj. - акылсыз, дуамал, тилергән

Creak [кри:к] v. - шыгырдарга

Cream [кри:м] s. - каймак, крем

Crease [кри:с] s. - җыерчык, сыр, бөрмә

Create [кри'эйт] v. - иҗат итәргә, барлыкка китерергә

Creative [кри'эйтив] adj. - иҗади, иҗат ...ы

Creche [креш] s. - ясле

Credence ['кри:д(э)нс] s. - ышаныч, ышану
letter of credence - рекомендасыя хаты

Credit ['кредит] s. - ышаныч, ышану, инану, кредит
credit card - кредит карточкасы
credit worthy - бурыч түләүгә сәләтле

Credulous ['кредйолос] adj. - ышанучан, тиз ышанучан

Creed [кри:д] s. - фикерләр, карашлар, кредо

Creek [кри:к] s. - култык, бухта, елга тамагы

Creep [кри:п] s. - шуышу, үрмәләү

Crescent ['крес(э)нт] s. - ярты ай

Cresset ['кресит] s. - факел

Crest [крест] s. - сырт, түбә
on the crest of wave - дулкынының алдынгы сафында

Crew [кру:] s. - судно төркеме, экипаҗ

Cricket ['крикит] s. - шөрчек, өй чикерткәсе

Crime [крайм] s. - җинаять, җинаятьчелек
criminal code - җинаять кодексы
crime fiction - детектив роман

Cripple ['крип(э)л] s. - гарип, зәгыйфь


Баштан кире кайтырга

Critical ['критик(э)л] adj. - кискен, критик, куркыныч

Criticism ['критисиз(э)м] s. - тәнкыйть

Crockery ['крөкэри] s. - савыт-саба

Crocodile ['крөкодайл] s. - тимсах, крокодил

Crop [крөп] s. - урак, уңыш

Cross [крөс] s. - 1. тәре, хач
v. - 2. аркылы үтәргә, аркылы чыгарга
to cross out - сызып ташларга
cross-fire - як-яктан утка тоту
to cross oneself - чукынып алу

Crossing ['крөсиң] s. - чат, юл чаты, аркылы чыгу юлы
pedestrian crossing - урам аркылы чыга торган җәяүлеләр юлы

Crotch [крөч] s. - аерма, тармакланган урын

Croup [кру:п] s. - савыр, арт сан, койрык өсте

Crow [крөү] s. - ала карга

Crowd [крауд] s. - халык төркеме; өем
follow the crowd - агым уңаена йөзү

Crown [краун] s. - таҗ; түбә, баш, ябалдаш

Crude [кру:д] adj. - тупас, дорфа, примитив
crude oil - эшкәртелмәгән нефть

Cruel ['кру:эл] adj. - каты күңелле, аяусыз, мәрхәмәтсез

Crumble ['крамб(э)л] v. - туракларга; җимерелергә, ишелеп төшәргә

Crush [краш] v. - басарга, кысарга, изәргә
lemon crush - лимон эчемлеге

Crust [краст] s. - кабык, кайры

Crux [кракс] s. - кыенлык, читенлек, авыр хәл
the crux of the matter - проблеманың асылы

Cry [край] s. - елау, яшь түгү

Crystal ['крист(э)л] s., adj. - бәллүр, кристалл


Баштан кире кайтырга

Cube [кйу:б] s. - куб, шакмак

Cucumber ['кйу:камбэ(р)] s. - кыяр

Cuddle ['кад(э)л] v. - кочакларга, кочаклашырга

Culprit ['калприт] s. - җинаятьче, гаепле кеше

Cultural ['калчэрэл] adj. - мәдәни, мәдәният ...ы
a cultivated person - интеллигент

Cumulative ['кйу:мйолэтив] adj. - җыярган, тупларган

Cunning ['каниң] adj. - хәйләле, мут, уенчак

Cup [кап] s. - чынаяк, касә

Cupidity [кйу:'пидити] s. - комсызлык, туемсызлык, ачкүзлелек

Curator [кйуа'рэйто(р)] s. - саклаучы хезмәткәр

Curb [кө:б] s. - чикләмә, чикләү

Curd [кө:д] s. - эремчек

Cure [кйуа(р)] s. - дәвалау, дарулау
cure all - панасея

Curious ['кйуариас] adj. - сәер, гаҗәп; кызыксынучан

Curl [кө:л] s. - локон, бөтеркә, спираль
curly haired - көдрә чәчле

Curlers ['кө:лэз] s.,pl. - бигуди

Currant ['карэнт] s. - карлыган

Currency ['карэнси] s. - акча, валюта

Current ['карэнт] s., adj. - барыш, агым, агыш, ток
direct current - даими ток

Curse [кө:с] s. - сүгенү, каргау


Баштан кире кайтырга

Cursor ['кө:со(р)] s. - күрсәткеч, ук, курсор

Curt [кө:т] adj. - кыска, кысылган, кискен

Curtain ['кө:т(э)н] s. - пәрдә, чаршау

Curve ['кө:в] s. - борылыш, бөгелеш

Custom ['кастом] s. - гореф-гадәт, йола; тамоҗня

Customer ['кастомэ(р)] s. - сатып алучы, заказ бирүче

Custom-house ['кастомһаус] s. - тамгаханә, тамоҗня

Cut [кат] v. - кисәргә, кыркырга, кисеп кыскартырга
to cut down smoking - азрак тәмәке тарту

Cutback ['катбэк] s. - кыскартма, кисеп кыскарту

Cycle ['сайк(э)л] s. - 1. сыкл, әйләнеш
the cycle of the seasons - ел фасыллары
s. - 2. велосипед

Cyclist ['сайклист] s. - велосипедта йөрүче

Cyclone ['сайклөүн] s. - сыклон; давыл

Cylinder ['силиндэ(р)] s. - сылиндер

Cynic ['синик] s., m. - оятсыз, әдәпсез

Cypress ['сайпрэс] s. - кипарис

Cyrillic [си'рилик] adj. - кириллиса, славян әлифбаларының берсе

Cyst [сист] s. med - киста, куык

Czar [за:] s. - патша, падишаһ

Czech [чек] s. - чех, чех ...ы


Баштан кире кайтырга
 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz