main page
Ii
Кирәкле сүз язагыз: 
    I [ай] pron. - мин

Ice [айс] s. - боз
Ice-cream - каймактан хәзерләнгән туңдырма

Iceberg ['айсбөг] s. - айсберг

Icicle ['айсик(э)л] s. - боз сөңгесе

Idea [ай'диа] s. - фикер, уй, идея

Ideal [ай'ди:эл] adj. - идеаль, иң камил, бөек максат

Identical [ай'дентик(э)л] adj. - бер үк; бердәй, тиңдәш, тәңгәл

Identify [ай'дентифай] v. - аңлап алырга, танырга
identity card - шәхес таныклыгы

Ideology [айди'өлоҗи] s. - идеология, дөньяга караш

Idiot ['идиот] s. - бөтен тиле, дивана, идиот

Idle ['айд(э)л] adj. - ялкау, иренчәк
idle time - эшсез тору
idle fears - урынсызча курку

Idol ['айд(о)л] s. - пот, санәм; кумир

If [иф] conj. - әгәр ...са, ...са; ...ган булса
if necessary - әгәр кирәк булса
as if - ...ган шикелле

Ignite [иг'найт] v. - кабызырга, яндырырга
ignition key - кабызу ачкычы

Ignominy ['игномини] s. - хурлык, мәсхәрә, рисвайлык

Ignorance ['игнорэнс] s. - наданлык, белемсезлек, томаналык

Ignore [иг'но:(р)] v. - игътибарсыз калдыру

Ill [ил] s. - 1. явызлык, яманлык
adj. - 2. чирле, хаста
fall ill - чирләргә, авырырга

Illegal [и'ли:г(э)л] adj. - хаклы булмаган, законсыз

Illiterate [и'литэрэт] adj. - надан


Баштан кире кайтырга

Illness ['илнэс] s. - авыру, чир, хаста, сырхау

Ill-timed [ил'таймд] adj. - үз вакытында булмаган

Illuminate [и'лу:минэйт] v. - яктыртырга

Illusion [и'лу:ж(э)н] s. - иллюзия, тойгының алдавы
optical illusion - ялгыш күрү

Illustrate ['илэстрэйт] v. - аңлатырга, аңлатма бирергә; рәсемнәр урнаштырырга

Image ['имиҗ] s. - тасвирлау, сурәт, сын, рәсем; имиҗ

Imagine [и'мэҗин] v. - күз алдына китерергә, фараз итәргә

Imbibe [им'байб] v. - сеңәргә, суырылырга

Imitate ['имитэйт] v. - охшатып ясарга
imitation leather - ясалма тире

Immature [имэ'тйуа(р)] adj. - җитлекмәгән, өлгермәгән, пешмәгән

Immediate [и'ми:диат] adj. - шунда ук, хәзер үк, ашыгыч

Immigrate ['имигрэйт] v. - чит илгә күчеп килү, иммиграсыяләү

Immobile [и'мөүбайл] adj. - хәрәкәтсез

Immodest [и'мөдист] adj. - инсафсыз, тыйнаксыз

Immolation [имөү'лэйш(э)н] s. - корбан чалу

Immortal [и'мо:т(э)л] adj. - үлемсез, үлмәс

Immunity [и'мйу:нити] s. - иммунитет, кагылгысызлык
immune from taxes - салымнан азат булган

Impact ['импэкт] s. - йогынты, тәэсир

Impair [им'пэа(р)] v. - хәлсезләндерергә; какшатырга; киметергә

Imparity [им'пэрити] s. - тигезсезлек, тиңсезлек


Баштан кире кайтырга

Impasse ['эмпа:с] s. - тупик
to reach an impasse - аптырашта калдыру

Impeach [им'пи:ч] v. - гаеп ташларга, гаепләргә

Impediment [им'педимэнт] s. - комачаулык, тоткарлык
the traffic was impeded - хәрәкәтне тоткарлаган иде

Impend [им'пенд] v. - килеп җитәргә
impending danger - куркыныч туды

Imperative [им'перэтив] adj. - боеручан, әмер бирә торган

Imperfect [им'пө:фикт] adj.,gram. - тәмамланмаган

Imperial [им'пиариал] adj. - империя ...ы; зиннәтле
imperial Rome - Рим империясы

Impertinence [им'пө:тинэнс] s. - дорфалык, тупас кыюлык

Impervious [им'пө:виас] adj. - үткәрмәүчән
impervious to light - яктылык үткәрми торган

Impetus ['импитэс] s. - импульс, дәртләндерүче көч

Impish ['импиш] adj. - шаян, шук

Implant [им'пла:нт] v. - кереп китәргә, имплантлау

Implement ['имплимэнт] s. - корал, әсбап
gardening implement - бакча инвентаре
writing implements - язу әсбаплары

Implicit [им'плисит] adj. - күз алдында тотылган
implicit consent - сүзсез ризалык

Implore [им'пло:(р)] v. - инәлеп ризалыгын алырга

Impolite [импо'лайт] adj. - әдәпсез, нәзакәтсез

Import ['импо:т, им'по:т] s. - 1. кертү, импорт
import duty - читтән кертү пошлинасы
v. - 2. мөһим булырга

Importance [им'по:т(э)нс] s. - әһәмиятлелек, мөһимлек

Important [им'по:т(э)нт] adj. - әһәмиятле, мөһим

Importunate [им'по:чэнэт] adj. - катгый, таләпчән; котылгысыз
importunate demands - бик нык үтенү


Баштан кире кайтырга

Impose [им'пөүз] v. - 1. урнаштырырга, куярга, салырга
v. - 2. бәйләп куярга, мәҗбүр итәргә

Imposition [импо'зиш(э)н] s. - салым, пошлина

Impossible [им'пөсэб(э)л] adj. - мөмкин булмаган, акылга сыймаслык
an impossible person - авыр кеше

Impotence ['импотэнс] s. - көчсезлек, хәлсезлек

Impoverish [им'пөвэриш] v. - ярлыландырырга, бик нык киметергә

Imprecation [импри'кэйш(э)н] s. - каһәр, каргыш, ләгънәт

Impression [им'преш(э)н] s. - 1. тәэсир, истәлек
to impress smth. on - берәр нәрсә күңеленә салу
s. - 2. эз, бастыру

Impressive [им'пресив] adj. - тәэсирле
an impressive scene - нык тәэсир итә торган тамаша

Imprest ['импрест] s. - аванс

Improbable [им'прөбэб(э)л] adj. - аз мөмкин булган

Impromptu [им'прөмптйу:] s. - экспромт, импровизасыя

Improper [им'прөпэ(р)] adj. - килешсез, урынсыз
an improper question - урынсыз сорау

Improve [им'пру:в] v. - яхшыртырга, әйбәтләнергә

Imprudence [им'пру:д(э)нс] s. - дуамаллык, абайсызлык, саксызлык

Impulse ['импалс] s. - импульс, этәргеч

Impunity [им'пйу:нити] s. - җәзасызлык
with impunity - җәзасыз рәвештә

Impure [им'пйуа(р)] adj. - пычрак, чистарт түгел

In [ин] prep. - 1. ...га, эченә
in the morning - иртә белән
she was in black - ул кара киемдә булды
in detail - җентекле
in English - инглизча
in my opinion - минемча
prep. - 2. дәвамында, ...дан соң; арасында
in less than month - бер айдан соң элек
adv. - 3. эчкә, эчендәге

In- [ин] prefix - кире, каршы, ...сез, ...сыз

Inability [инэ'билити] s. - сәләтсезлек, булдыксызлык


Баштан кире кайтырга

Inaccessible [инэк'сесэб(э)л] adj. - аңлаешсыз, рөхсәтсез

Inactive [ин'эктив] adj. - гамьсез, эшлексез, сүлпән
inactive volcano - сүнгән вулкан

Inadvertent [инэд'вө:тэнт] adj. - игътибарсыз, дикъкатьсез; саксыз

Inanimate [ин'энимэт] adj. - җансыз, терек булмаган
inanimate nature - җансыз табигать

Inattentive [инэ'тентив] adj. - игътибарлы түгел

Inaugural [и'но:гйорэл] adj. - кереш, керү ...ы

Inborn [ин'бо:н] adj. - табигый, тумыштан

Incandesce [инкэн'дес] v. - кыздырырга
incandescent lamp - бик нык кыздыру лампа

Incarnation [инка:'нэйш(э)н] s. - гәүдәләнеш, инкарнасыя

Incense ['инсенс] s. - ладан

Incentive [ин'сентив] s. - стимул, этергеч көч

Incest ['инсест] s. - инсест, кан бутау

Incident ['инсидэнт] s. - вакыйга, булган хәл
without incident - маҗарадан башка

Incineration [инсинэ'рэйш(э)н] s. - мәетләрне яндыру; яндырып бетерү

Incise [ин'сайз] v. - кисеп куярга

Incite [ин'сайт] v. - теләк тудырырга, кузгатырга

Inclement [ин'клемэнт] adj. - кырыс, каты; явым-төшемле

Incline ['инклайн] v. - ияргә, бөгелергә
to be inclined to - ...га бирелүчән

Include [ин'клу:д] v. - эченә алырга, кертергә

Including [ин'клу:диң] prep. - кертеп исәпләгәндә


Баштан кире кайтырга

Income ['инкам, 'инком] s. - керем, табыш, килер
to live within one's income - мөмкин булганча яшәү
to live beyond one's income - мөмкинлегеннән тыш яшәү
income tax - керемгә карап салына торган налог

Incongruity [инкөң'гру:ити] s. - сыешмаучанлык

Inconsolable [инкон'сөүлэб(э)л] adj. - юанычсыз, кайгыга чумган

Incontinence [ин'көнтинэнс] s. - тотнаксызлык

Incorporate [ин'ко:порэйт] v. - эченә алырга, ...да булырга

Incorrigible [ин'көриҗэб(э)л] adj. - төзәлмәс

Increase ['инкри:с] v. - артырга, зураерга, үсәргә
oil increased in price - нефть бәясе күтәрелде
it becomes increasingly difficult - кыенлыклар артты

Incredible [ин'кредэб(э)л] adj. - акылга сыймаслык

Incriminate [ин'криминэйт] v. - гаеп тагарга, җинаятьтә гаепләргә

Incrustation [инкра'стэйш(э)н] s. - инкрустасыя

Incubate ['иңкйубэйт] v. - утырып чыгарырга

Incurable [ин'кйуэрэб(э)л] adj. - дәвалап булмый торган
an incurable pessimist - бетми торган пессимист

Indebted [ин'детид] adj. - тиешле, бурычлы
to be indebted - бурычлы булу

Indecent [ин'ди:с(э)нт] adj. - әдәпсез, килешмәгән, килешсез

Indeed [ин'ди:д] adv. - чынлап, әлбәттә, шиксез
there are indeed exceptions - әлбәттә, чыгармалар да бар

Indefeasible [инди'фи:зэб(э)л] adj. - тартып алгысыз, аерылгысыз

Indefinite [ин'дефинит] adj. - билгесез, аныксыз
an indefinite time - билгесез вакыт

Indemnity [ин'демнити] s. - компенсасыя, контрибусыя
indemnify against - ...дан саклау

Indentation [инден'тэйш(э)н] s. - 1. уем, уенты
s. - 2. аралык, кызыл юл

Independence [инди'пендэнс] s. - бәйсезлек, мөстәкыйльлек


Баштан кире кайтырга

Independent [инди'пендэнт] adj. - мөстәкыйль, ирекле

Index ['индекс] s. - күрсәткеч, индекс; каталог, картотека

Indian ['индиан] adj. - һинд ...ы

Indicate ['индикэйт] v. - төртеп күрсәтергә, билгеләргә

Indicative [ин'дикэтив] adj.,gram. - хикәя фигыль

Indifferent [ин'дифрэнт] adj. - ваемсыз, кызыксынусыз; битараф

Indignant [ин'дигнэнт] adj. - ачуы килгән; ачулы, ярсулы
an indignation meeting - протест митингысы

Indirect [индэ'рект, -дай'р-] adj. - турыдан-туры булмаган
indirect speech - кыек сөйләм

Individual [инди'виҗүал] adj. - шәхси, индивидуаль, аерым

Indolent ['индолэнт] adj. - ялкау, иренчәк; сүлпән

Indonesian [индо'ни:зиан] adj. - индонезия ...ы

Indoor ['индо:(р)] adj. - бүлмә ...ы
indoor aerial - бүлмә антеннасы

Induce [ин'дйу:с] v. - мәҗбүр итәргә, теләк тудырырга
induced current - индуксыя тогы

Induction [ин'дакш(э)н] s. - ачып салу, таныштыру; кереш

Indulgence [ин'далҗэнс] s. - түземлелек, узындыру

Industrious [ин'дастриас] adj. - хезмәтчел, эш сөючән

Industry ['индэстри] s. - сәнәгать, индустрия
industrial area - индустриаль район

Indwelling [ин'дwелиң] adj. - хас, хас булган

Inebriate [и'ни:бриэйт] adj. - исерек, эчкән

Inedible [ин'едиб(э)л] adj. - ашый булмаган


Баштан кире кайтырга

Ineluctable [ини'лактэб(э)л] adj. - котылгысыз

Inert [и'нө:т] adj. - дәртсез, сүлпән; инерт

Inevitable [ин'евитэб(э)л] adj. - котылгысыз, гадәттәге

Inexhaustible [иниг'зо:стэб(э)л] adj. - беткесез, бетмәс
an inexhaustible supply - бетмәс-төкәнмәс запас

Inexpedient [иник'спи:диант] adj. - файдасыз, максатка туры килмәгән

Inextricable [иник'стрикэб(э)л] adj. - чуалчык, чәбәләндергән
an inextricable situation - котылгысыз хәл

Infallible [ин'фэлэб(э)л] adj. - хатасыз, ялгышмаган
infallible proof - кире каккысыз дәлилләр

Infamous ['инфэмос] adj. - хурлыклы, мәсхәрәле; намуссыз

Infant ['инфэнт] s. - бала, сабый
infant prodigy - вундеркинд

Infantile ['инфэнтайл] adj. - инфантиль, балаларга хас

Infantry ['инфэнтри] s. - пехота, җәяүле гаскәр

Infectious [ин'фекшос] adj. - йогышлы, йогучан

Inference ['инфэрэнс] s. - нәтиҗә, йомгак, сөземтә

Inferior [ин'фиариа(р)] adj. - буйсынган кеше, кимчелекле
inferiority complex - түбән сыйфатлар комплексы

Inferno [ин'фө:нөү] s. - тәмуг, җәһәннәм

Infestation [инфе'стэйш(э)н] s. - ташкын, су басу
to be infested with insects - бөҗәкләр мыҗлап тора

Infinitive [ин'финэтив] s.,gram. - фигыльнең билгесез формасы, инфинитив

Infinity [ин'финити] s. - чиксезлек, бетмәс-төкәнмәс

Inflame [ин'флэйм] v. - дөрләтергә, кабызып җибәрергә
inflamed with passion - дәртле мәхәббәт кабыну

Inflation [ин'флэйш(э)н] s. - 1. өреп кабарту, өреп тутыру
s. - 2. инфлясыя


Баштан кире кайтырга

Inflexible [ин'флексэб(э)л] adj. - бөгелми торган

Influence ['инфлүэнс] s. - тәэсир, йогынты
a man of influence - сүзе үтүчән кеше

Inform [ин'фо:м] v. - хәбәр итәргә, белдерергә

Informal [ин'фо:м(э)л] adj. - рәсми булмаган, формаль булмаган
informal dress - гадәти кием

Information [инфо'мэйш(э)н] s. - мәгълүмат, хәбәр, информасыя
information technology - мәгълүмат турында фән
information bureau - белешмәләр бүлеге

Infra-red [инфрэ'ред] adj. - инфракызыл

Infrequent [ин'фри:кwэнт] adj. - сирәк, сирәк очрый торган

Infringement [ин'фринҗмэнт] s. - бозылу

Infuse [ин'фйу:з] v. - кертеп урнаштырырга

Ingest [ин'җест] v. - йотарга, йотып җибәрергә

Ingot ['иңгот] s. - коелма

Ingratitude [ин'грэтитйу:д] s. - яхшылыкның кадерен белмәү

Inhabit [ин'һэбит] v. - торырга, яшәргә

Inhalation [инһэ'лэйш(э)н] s. - эчкә сулау, ингалясыя

Inherent [ин'һиарэнт] adj. - тумыштан килгән

Inhibit [ин'һибит] v. - 1. тоткарларга, комачауларга
an inhibited person - иркен булмаган кеше
v. - 2. тыярга

Initial [и'ниш(э)л] adj. - баштагы, беренче
initials - исеменең беренче хәрефләре

Initiative [и'нишэтив] s. - башлангыч, инисыатива

Inject [ин'җект] v. - кертергә, җибәрергә

Injunction [ин'җаңкш(э)н] s. - боерык, әмер


Баштан кире кайтырга

Injure ['инҗэ(р)] v. - яраларга, җәрәхәтләргә
the dead and injured - үлек һәм яралы
injure party - зарар күргән ягы

Ink [иңк] s.,pl. - язу карасы

Inlay [ин'лэй] s. - инкрустасыя, махсус бизәкләр
an inlaid floor - паркет идән

Inn [ин] s. - кунакханә, юлаучылар йорты

Inner ['инэ(р)] adj. - эчке, эчтәге; иң якын, интим

Innocent ['инос(э)нт] adj. - беркатлы, эчкерсез, саф күңелле

Innovation [ино'вэйш(э)н] s. - яңалык

Innuendo [инйу'ендөү] s. - кинаяле сүз, инсинуасыя
she spoke in innuendoes - ул кинаяле сөйләде

Inoculation [инөкйу'лэйш(э)н] s. - прививка

Inopportune [ин'өпотйу:н] adj. - үз вакытында булмаган

Inorganic [ино:'гэник] adj. - органик булмаган

Input ['инпүт] s. - 1. кертү, кертү мәгълүматлары
s.,pl. - 2. акча салу, тотылган акча

Inquest ['инкwест] s. - сорау алу, следствие үткәрү

Inquiry [ин'кwайэри] s. - сорау, запрос, белешмә; тикшерү
inquiry office - белешмәләр бүлеге
to inquire into - һәрьяклап тикшерү
an inquiring mind - кызыксынучан акыл

Inquisition [инкwи'зиш(э)н] s. - тикшерү; инквизисыя

Inroad ['инрөүд] s. - һөҗүм, баскын

Inscription [ин'скрипш(э)н] s. - язма, багышлама

Insect ['инсект] s. - бөҗәк

Insemination [инсеми'нэйш(э)н] s. - аталандыру, орлыкландыру
artificial insemination - ясалма рәвештә аталандыру

Insensitive [ин'сенсэтив] adj. - тою сәләтен югалткан, ваемсыз


Баштан кире кайтырга

Insert ['инсө:т] v. - куярга, куйдырырга, салырга

Inset ['инсет] s. - өстәмә (бит, текст һ.б.)

Inside ['инсайд] adv. - эчендә, эчтә
inside out - тискәре ягына

Insight ['инсайт] s. - үтә күрүчәнлек; интуисыя

Insinuation [инсинйу'эйш(э)н] s.,pl. - кинаяләр; инсинуасыя

Insistence [ин'систэнс] s. - үзсүзлелек; катгый үтенеч
insistent demands - катгый таләпләр

Insole ['инсөүл] s. - олтырак

Insolent ['инсолэнт] adj. - оятсыз, битсез, әдәпсез

Insomnia [ин'сөмниа] s. - йокысызлык

Insouciant [ин'су:сиант] adj. - илтифатсыз, аннан-моннан эшләнгән

Inspection [ин'спекш(э)н] s. - карау, тикшерү

Inspiration [инспэ'рэйш(э)н] s. - илһам, иҗади дәрт

Install [ин'сто:л] v. - урнаштырырга, куярга

Instance ['инстэнс] s. - мәсәлән, мисал; инстансыя
in the first instance - беренче нәүбәтендә

Instantly ['инстэнтли] adv. - тоткарсыз, ашыгыч

Instead [ин'стед] adv. - алмашка, урыныма, урнына

Instigate ['инстигэйт] v. - котыртырга, коткы салырга
at his instigation - аның котыртудан

Instinct ['инстиңкт] adj. - 1. тулы (тәэсир, истәлек белән)
s. - 2. инстинкт, табигый тойгы
herd instinct - көтү булып яшәү инстинкты

Institute ['инститйу:т] s. - институт, учреҗдение

Instruction [ин'стракш(э)н] s. - күрсәтмәләр, кулланма, инструксыя

Instrument ['инстрэмэнт] s. - корал, әсбап, инструмент
by the instrumentality of - ярдәме белән


Баштан кире кайтырга

Instrumental [инстрэ'мент(э)л] adj. - 1. инструменталь; ярдәмче, булышчы
s.,gram. - 1. чыгыш килеше

Insulation [инсйу'лэйш(э)н] s. - изолясыя, аеру

Insult ['инсалт] s. - хурлау, мыскыллау

Insure [ин'шүө:(р), -'шо:(р)] v. - иминлек тәэмин итәргә, страховкалау
insurance company - страховать итүче ширкәте

Intake ['интэйк] s. - эчкә суыру, сеңдерү

Integer ['интиҗэ(р)] s. - бөтен сан

Integral ['интигрэл] adj. - тулы, бер бөтен, интеграл
integral calculus - интеграль исәпләнү
territorial integrity - территория бөтенлеге

Intellect ['интэлект] s. - акыл, зиһен, интеллект

Intelligent [ин'телиҗэнт] adj. - зирәк, тапкыр, зиһенле, акыллы

Intend [ин'тенд] v. - ниятләргә, чамаларга

Intense [ин'тенс] adj. - интенсив, көчле, киеренке
intensely annoyed - артык ярсыган

Intention [ин'тенш(э)н] s. - ният, исәп, максат

Inter [ин'тө:(р)] v. - 1. күмәргә, җирләргә
[интэ(р)] prefix. - 2. үзара, арасы, уртасы
inter alia - бүтән арасында

Interbreed [интэ'бри:д] v. - кушыларга, читтән аталандырырга

Intercede [интэ'си:д] v. - үтенергә, юлларга

Intercept [интэ'септ] v. - туктатып өзәргә

Intercity [интэ'сити] adj. - шәһәрара

Interdict ['интэдикт] s. - тыю, рөхсәт итмәү

Interest ['интрэст] s. - кызыксыну, мәнфәгать; файда
to be interested in - кызыксынырга
rate of interest - просент белән исәпләнгән норма

Interesting ['интрэстиң] adj. - кызык, кызыклы


Баштан кире кайтырга

Interface ['интэфэйс] s. - үзара бәйләнеш, интерфэйс

Interference [интэ'фиарэнс] s. - үзара комачаулык, интерференсыя

Interim ['интэрим] adj. - ике арадагы
in the interim - шул ук вакытта

Interior [ин'тиариа(р)] s. - эч, эче; интерьер
the earth's interior - җир асты

Interjection [интэ'җекш(э)н] s.,gram - ымлык; өндәү, тавыш

Intermediary [интэ'ми:диари] s. - арадашчы, арадашлык

Intermission [интэ'миш(э)н] s. - тәнәфес, тыналыш, пауза

Internal [ин'тө:н(э)л] adj. - эчке, эчтәге
internal combustion engine - эче янулы двигатель

International [интэ'нэш(э)нэл] adj. - халыкара, интернасыональ

Interpellation [интө:пе'лэйш(э)н] s. - ихтыяҗ, таләп, запрос

Interplay ['интэплэй] s. - үзара бәйләнеш

Interpolate [ин'тө:полэйт] v. - кертеп куярга

Interpreter [ин'тө:притэ(р)] s. - тылмач, тәрҗемәче; интерпритатор, аңлатучы

Interrogation [интеро'гэйш(э)н] s. - сорау алу, допрос
mark of interrogation - сорау билгесе

Interruption [интэ'рапш(э)н] s. - тәнәфес, тукталыш

Intersection [интэ'секш(э)н] s. - чат, кисешү урыны

Interval ['интэв(э)л] s. - ара, аралык, интервал

Intervention [интэ'венш(э)н] s. - тыкшыну, катышу; интервенсыя

Interview ['интэвйу:] s. - әңгәмә, гәп; интервью
to give an interview - интервью бирергә

Intestine [ин'тестин] s. - эчәк, эчәкләр


Баштан кире кайтырга

Intimate ['интимэт] adj. - 1. интим, иң якын
intimate friend - ахирәт дус
v. - читләтеп әйтергә

Intimidation [интими'дэйш(э)н] s. - янау, куркыту, өркетү

Into ['инто, 'интү] prep. - эченә, ...га
into the museum - музейга
translate into Tatar - татар теленә тәрҗемә итү
far into the night - төн азагыга чаклы

Intolerance [ин'төлэрэнс] s. - түзмәүчелек

Intonation [инто'нэйш(э)н] s. - интонасыя

Intrepid [ин'трепид] adj. - куркусыз, куркуны белми торган

Intricate ['интрикэт] adj. - кыен аңлаешлы, әкәмәт

Intrigue ['интри:г] s. - интрига

Introduce [интро'дйу:с] v. - кертелергә, күрсәтергә, китерергә
introduce a custom - йоланы кертү

Introspection [интро'спекш(э)н] s. - үзанализ

Introvert ['интровө:т] adj. - юаш, куркак, оялчан

Intrusive [ин'тру:сив] adj. - бәйләнчек, йөдәтүчән, басымчак

Intuition [интйу'иш(э)н] s. - сизгерлек, интуисыя

Inure [и'нйуа(р)] v. - гадәтләндерергә, күнектерергә

Invade [ин'вэйд] v. - басып керергә
to invade rights - хокукларга каршы төшү

Invalid [ин'вэлид] adj. - 1. гамәлдән чыккан
invalid argument - нигезсез дәлил
['инвэли:д] s. - 1. гарип, инвалид
invalid chair - инвалидлар креслосы

Invariable [ин'вэариаб(э)л] adj. - үзгәрмәс, тотрыклы, даими

Invasion [ин'вэйж(э)н] s. - басып керү, кул сузу
invasion of privacy - шәхси тормышка басып керү

Inveigle [ин'вэйг(э)л] v. - җәлеп итәргә, ылыктырырга
inveigle into the conspiracy - заговорга катнаштыру

Invention [ин'венш(э)н] s. - уйлап табу, уйлап чыгару


Баштан кире кайтырга

Inventor [ин'венто(р)] s. - уйлап табучы

Inverse [ин'вө:с] adj. - кире, кире кайта торган

Inversion [ин'вө:ш(э)н] s. - урынын алмаштыру; инверсия

Investigate [ин'вестигэйт] v. - тәфсилләп тикшерергә, җентекләп карарга
private investigator - шәхси шымчы

Investment [ин'вестмэнт] s. - салу, кертү, акча салу

Investor [ин'весто(р)] s. - акча салучы, кертем кертүче

Invincible [ин'винсэб(э)л] adj. - җиңелмәс, җиңелми торган
invincible will - нык ихтыяр

Invitation [инвитэйш(э)н] s. - чакыру, чакыру кәгазе

Invite [ин'вайт] v. - чакырырга, үзенә тартырга

Inviting [ин'вайтиң] adj. - ягымлы, кызыклы

Invoice ['инвойс] s. - счет, счет-фактура

Involve [ин'вөлв] v. - эченә алырга, ...да булырга
to become involved with - бәйләнешкә керү

Inwardly ['инwэдли] adv. - эчтә, күңелендә

Inwardness ['инwэднэс] s. - асылы, төп нигезе

Iodine ['айоди:н] s. - йод

Ion ['айон] s. - ион

Iranian [и'рэйниан] adj. - фарсы, иран ...ы

Iraqi [и'ра:ки] adj. - гыйрак ...ы

Ire ['айэ(р)] s. - ачу, ярсу

Iris ['айрис] s. - 1. салават күпере
s. - 2. ирис (үсемлек)


Баштан кире кайтырга

Irish ['айриш] adj. - ирланд ...ы

Iron ['айон] s. - тимер, тимер-томыр
electric iron - электр үтүге

Ironworks ['айонwө:кс] s. - металлургия заводы

Irony ['айрони] s. - ирония
the irony of the fate - язмыш ирониясе

Irrational [и'рэшэн(э)л] adj. - иррасыональ, акылга сыймаган

Irreducible [ири'дйу:сэб(э)л] adj. - чик ...ы, минималь

Irregular [и'регйолэ(р)] adj. - дөрес булмаган, тәртипле булмаган

Irrelevant [и'релэвэнт] adj. - урынсыз, килешсез
irrelevant to the matter in hand - эшкә бәйләнеше юк

Irreparable [и'репэрэб(э)л] adj. - төзелмәс, төзәтеп булмый торган
an irreparable loss - кире алынмый торган югалту

Irreversible [ири'вө:сэб(э)л] adj. - кайтмас, кире кайтмый торган

Irrigate ['иригэйт] v. - дымландырырга, юешләндерергә, сугарырга

Irritation [ири'тэйш(э)н] s. - ярсыту, әчеттерү; кычыту

Is [из] v. - кара: to be

Islam ['изла:м] s. - ислам, ислам дине

Island ['айлэнд] s. - утрау, атау

Isolate ['айсолэйт] v. - аерырга, аерып урнаштырырга, изолясыялергә
an isolated occasion - аерым очрак

Israeli [из'рэйли] adj. - яһүди, израильлеләр

Issue ['ишу:, 'ишйу:] s. - чыгу, чыгыш, чыгарыш
s. - 2. нәтиҗә, йомгак

Isthmus ['исмэс] s. - муентык, муен

It [ит] pron. - шушы, бу, ул
it is snowing - кар ява
that's it - нәкъ менә шулай
this is it - ниһаять

Italian [и'тэлиан] adj. - италиялеләр, италян ...ы

Italic [и'тэлик] s. - курсив, курсивтан җыелган

Itch [ич] s. - кымырҗу, кычыту

Item ['айтэм] s. - нокта, пункт; һәр әйбер

Itinerant [ай'тинэрэнт] adj. - ил гизүче, сәяхәт итүче
itinerant musicians - күчмә музыкантлар

Its [итс] pron. - аның, аныкы

Ivory ['айвори] s. - фил сөяге

Ivy ['айви] s. - чормавык, үрмәле гөл


Баштан кире кайтырга

 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz