main page
Mm
Кирәкле сүз язагыз: 
    Macabre [мэ'ка:брэ] adj. - хәвефле, дәһшәтле, коточкыч

Macadain [мэ'кэдэн] s. - вак таш, кирпеч ватыгы

Mace [мэйс] s. - 1. булава, җезл
s. - 2. бадәм, миндаль

Machine [мэ'ши:н] s. - машина, автомат
machine tool - станок

Mad [мэд] adj. - акылсыз, тиле, дивана
to go mad - акылдан язу

Madam ['мэдэм] s. - ханым, бикә, мадам

Magazine [мэгэ'зи:н] s. - җурнал

Magic ['мэҗик] s., adj. - тылсым, сихер, магия

Magnate ['мэгнэйт] s. - магнат, эре капиталист

Magnet ['мэгнэт] s. - магнит
magnetic tape - магнит плөнкасы

Magnify ['мэгнифай] v. - арттырырга, күбәйтергә, зурайтырга
magnify glass - зурайтып күрсәтә торган пыяла

Magpie ['мэгпай] s. - саескан

Maid [мэйд] s., f. - хезмәтче хатын, асрау

Mail [мэйл] s. - 1. почта, килгән хатлар
s. - 2. көбә күлмәк, каты кабык

Main [мэйн] adj. - төп, баш, иң мөһим

Maintain [мэйн'тэйн] v. - тотып торырга, асрарга
maintenance crew - ремонт бригадасы

Maize [мэйз] s. - кукуруз, маис

Major ['мэйҗо(р)] adj. - 1. иң мөһим, иң әһәмиятле; баш, өлкән
a major success - зур уңыш
s. - 2. майор

Majority [мэ'җөрити] s. - күпчелек

Make [мэйк] v. - эшләргә, ясарга; җитештерергә
make money - акча эшләп табарга
to make little of - киметеп күрсәтергә


Баштан кире кайтырга

Make-up ['мэйкап] v. - грим салырга

Malachite ['мэлэкайт] s. - малахит

Maladroit [мэлэ'дройт] adj. - авыр хәрәкәтле, авыр сөякле

Malaise [мэ'лэйз] s. - авыру, сырхау, чир

Malcontent ['мэлконтэнт] s. - оппозисыяче, оппозисыя тарафдары

Male [мэйл] s., m., adj. - иркәк, ата, ир

Malediction [мэли'дикш(э)н] s. - каһәр, каргыш, ләгънәт

Malformed [мэл'фо:мд] adj. - формасыз, чуалчык, буталчык

Malice ['мэлис] s. - усаллык, явызлык, кинә
with malice aforethought - яман уй белән
malicious intent - җинаять ниятләр

Malinger [мэ'лиңгэ(р)] v. - салынырга, булып кыланырга

Mall [мэл, мо:л] s. - 1. аллея
s. - 2. сәүдә үзәге

Mallard ['мэла:д] s. - кыр үрдәге

Malnutrition [мэлнйу:'триш(э)н] s. - ачлы-туклы яшәү

Malt [мо:лт, мөлт] s. - салат, шыттырып киптерелгән арыш оны

Mammal ['мэм(э)л] s. - имезүчеләр

Mammary ['мэмэри] adj. - күкрәк ...ы, имчәк ...ы
mammary gland - сөт бизе

Mammoth ['мэмо(с)] adj. - 1. гаять зур, гигант
s. - 2. мамонт

Man [мэн] s., m. - ир, кеше, адәм
man-made - ясалма, рыялы

Manacle ['мэнэк(э)л] s. - кул богавы

Management ['мэниҗмэнт] s. - җитәкчелек, идарә итү


Баштан кире кайтырга

Manager ['мэниҗэ(р)] s. - җитәкче, башлык, идарә итүче

Mandarin ['мэндэрин] s. - мандарин

Mandate ['мэндэйт] s. - мандат, вәкаләт

Mane [мэйн] s. - ял
mane of lion - арыслан ялы

Manganese ['мэңгэни:з] s. - марганес

Mangle ['мэңг(э)л] s. - 1. эскәнҗә, пресс
v. - 2. калҗайтырга, бозарга

Mango ['мэңгөү] s. - манго

Mania ['мэйниа] s. - мания

Manicure ['мэникйуэ(р)] s. - маникюр

Manifest ['мэнифест] s. - 1. манифест, рәсми белдерү
adj. - 2. ап-ачык, күзгә күренеп торган

Manipulate [мэ'нипйулэйт] v. - катлаулы хәрәкәтләр ясарга

Mankind [мэн'кайнд] s. - кешелек, инсаният

Manner ['мэнэ(р)] s. - ысул, алым; манера, рәвеш; гадәт
all manner of things - төрле нәрсәләр, әллә нәрсә

Mannerly ['мэнэли] adj. - тәрбияле, әдәпле

Manoeuvre [мэ'ну:вэ(р)] s. - маневр, оста хәрәкәт; интрига

Manor ['мэно(р)] s. - утар, алпавыт җире
lord of the manor - алпавыт

Mantle ['мэнт(э)л] s. - мантия, ябынча

Manual ['мэнйуэл] adj.,s. - кул ...ы, кулланма
manual labour - физик эш

Manufacture [мэнйу'фэкчэ(р)] v. - җитештерергә, эшләп чыгарырга

Manure [мэ'нйуэ(р)] s. - тирес, ашлама


Баштан кире кайтырга

Manuscript ['мэнйускрипт] s. - кулъязма

Many [мени] s. - күп, күплек
how many? - ничә, күпме?
one too many - артык

Map [мэп] s. - җәгърафия карты

Maple ['мэп(э)л] s. - өреңге, чаган

Maquette [мэ'кет] s. - макет

Marathon ['мэрэ(с)он] s. - марафон

Marauder [мэ'ро:дэ(р)] s. - мародөр

Marble ['ма:б(э)л] s. - мәрмәр

March [ма:ч] s. - 1. кузгал, марш, сугыш хәрәкәтләре
march of events - вакыйгалар барышы
v. - 2. марш атларга
quick march! - атлап кына марш!

March [ма:ч] s. - март ае

Mare [мэа(р)] s., f. - бия, байтал

Margin ['ма:җин] s. - 1. кырый; азчылык
margin of error - кечкенә хата
s. - 2. өстенлек
profit margin - табышлылык
safety margin - чыдамлы запас

Marginal ['ма:җин(э)л] adj. - кырыйдагы
marginal notes - дәфтәр читендәге билгеләр

Marijuana [мэрэ'wа:нэ] s. - марихуана

Mariner [мэ'ри:нэ(р)] s., m. - диңгезче, моряк

Mark [ма:к] s. - 1. аять, тамга, билге
mark-up - өстәмә хак
mark of interrogation - сорау билгесе
v. - 2. тамга куярга

Market ['ма:кит] s. - базар
market value - сату бәясе

Marketing ['ма:китиң] s. - маркетинг, товар сату

Marking ['ма:киң] s. - билге, тамга, келәймә

Marmoset ['ма:мозет] s. - мартышка, маймыл


Баштан кире кайтырга

Marmot ['ма:мот] s. - байбак, сөркә

Maroon [мэ'ру:н] adj. - куе кызыл, чия кызыл

Marquee [ма:'ки:] s. - чатыр, павильон

Marriage ['мэриҗ] s. - туй, никах
marriage portion - бирнә
marriage settlement - никах киләшүе

Marrow ['мэрөү] s. - ташкабак (яшелчә)

Mars [ма:з] s. - Марс

Marsh [ма:ш] s. - саз, сазлык, баткак

Marshal ['ма:ш(э)л] s. - 1. маршал
v. - 2. тезеп куярга, сафка тезәргә
marshal one's forces - бөтен көчне тупларга
marshalling yard - сортлау стансыясе

Marsupial [ма:'су:пиэл] s. - букчалылар (хайван)

Marten ['ма:тин] s. - сусар

Martyr ['ма:тэ(р)] s. - җәфаланучы, газап чигүче
to be a martyr for a cause - карашлар өчен газап чигү

Marvel ['ма:в(э)л] s. - могҗиза, гаҗәп

Mascot ['мэскөт] s. - тылсым, бөти

Masculine ['мэскйолин] adj. - ир-ат ...ы, ирләр

Mash [мэш] s. - измә, куерык
mashed potatoes - бәрәңге измәсе

Mask [ма:ск] s. - 1. битлек, маска
gas mask - противогаз
v. - 2. маскировкалаларга, яшерергә

Masochism ['мэсокиз(э)м] s. - мазохизм

Mason ['мэйс(о)н] s., m. - ташчы

Mass [мэс] s. - өем, масса; күплек
the mass media - киң масса өчен белдерү чаралары
mass production - серияләп җитештерү

Massacre ['мэсэкэ(р)] s. - суеш, бәрелеш


Баштан кире кайтырга

Massage ['мэса:ж] s. - 1. сылау, массаҗ
v. - 2. массаҗ ясарга, сыларга

Mast [ма:ст] s. - мачта

Master ['ма:стэ(р)] s., m. - оста, хуҗа; капитан
to be one's own master - үз-үзенә хуҗа булу
grand master - гроссмейстер
to master one's feelings - үз хисләрне кулда тотырга

Masterpiece ['ма:стэпи:с] s. - гүзәл әсәр, шедевр

Match [мэч] s. - 1. шырпы
to put a match to - шырпы кабызу
s. - 2. ярыш, узыш
v. - 3. сайлап алырга; чагыштырырга

Matchless ['мэчлэс] adj. - чагыштыргысыз, тиңсез

Mate [мэйт] s. - 1. мат (шахмат)
s. - 2. кулдаш, эшнә

Material [мэ'тиариал] s. - матдә, материал
material pleasures - җирдәге шатлыклар

Maternity [мэ'тө:нити] s. - аналык, аналар
maternity hospital - бала тудыру йорты
maternity leave - декрет ялы

Mathematics [мэ(с)э'мэтикс] s., pl. - математика

Matrix ['мэйтрикс] s. - 1. матриса
s. - 2. аналык, ана

Matt [мэт] adj. - тонык, ялтыравыксыз

Matter ['мэтэ(р)] s. - эш, мәсьәлә; асылы, төп нигезе
what's the matter? - эш нәрсәдә?, ни бар?
as a matter of fact - чыннан да, чынлап та
no matter - искитмичә, барыбер

Mature [мэ'чүа(р)] adj. - өлгергән, пешкән; бәлигъ булган

Maw [мо:] s. - карын

Maxim ['мэксим] s. - принсып, хикмәтле сүз

Maximum ['мэксимэм] adj. - максималь, максимум, иң зур

May [мэй] s. - 1. май ае
v. - 2. ...а алырга
may I smoke?- тәмәке тартырга мөмкинме?
may you live long! - озак яшәү сезгә телим!

Maybe ['мэйби] adv. - бәлки, ихтимал

Mayhem ['мэйһем] s. - гариплек, имгәнү
cause mayhem - зыян китерү


Баштан кире кайтырга

Mayonnaise [мэйо'нэйз] s. - майонез

Mayor [мэа(р)] s. - мэр

Me [ми:, ми] pron. - миңа

Meadow ['медөү] s. - болын

Meal [ми:л] s. - 1. он
s. - 2. ризык, ашамлык
in the mealtime - ашаганда

Mean [ми:н] s., adj. - 1. урта, урталык, уртача
mean line - биссектриса
v. - 2.  белдерергә, аңлатырга
in the mean time - шул ук вакытта

Meaning ['ми:ниң] s. - мәгънә, аңлау

Means [ми:нс] s., pl. - ысул, алым; чаралар
by all means - һичшиксез, әлбәттә
by no means - һич юк
by means of - ярдәме белән, ярдәмендә

Measure ['межэ(р)] s. - үлчәү берәмлеге, чама, чара
in some measure - билгеле бер дәрәҗәдә
made to measure - заказ буенча эшләнгән

Meat [ми:т] s. - ит

Mechanical [мэ'кэник(э)л] adj. - механик, механика ...ы
mechanical engineering - машиналар эшләп чыгару

Medal ['мед(э)л] s. - медаль, орден

Medial ['ми:диэл] adj. - урта, уртача

Mediation [ми:ди'эйш(э)н] s. - арадашлык

Medicine ['медис(э)н] s. - дару, медикамент; медисына
medical jurisprudence - суд медисынасы
to be on medication - дарулану
medicine chest - аптечка

Mediocrity [ми:ди'өкрити] s. - сәләтсез, бик урта (кеше)

Meditation [меди'тэйш(э)н] s. - фикер йөртү, уйга бирелү

Medium ['ми:диэм] adj. - 1. арадаш, урта
s. - 2. мохит, ара; чара, чама

Medusa [мэ'дйу:зэ] s. - медуза

Meed [ми:д] s. - бүләк, түләү


Баштан кире кайтырга

Meek [ми:к] adj. - юаш, басынкы

Meet [ми:т] v. - очрашырга, очрарга; җыенырга
to make ends meet - ничек кирәк алай очны очка ялгау

Meeting ['ми:тиң] s. - очрашу, җыелыш

Mellow ['мелөү] adj. - өлгергән, пешкән; сусыл, сулы

Melody ['мелоди] s. - көй, аһәң, моң
melodious voice - аһәңле тавыш

Melon ['мелон] s. - кавын
Melon water - карбыз

Melt [мелт] v. - эрергә, эретергә
to melt away - юкка чыгарга

Member ['мембэ(р)] s. - әгъза, очлык
full member - тулы хокуклы әгъзасы
membership card - әгъзалык билеты

Memorial [мэ'мо:риэл] s. - һәйкәл, мемориал; хроника

Memory ['мемори] s. - хәтер, истәлек, зиһен

Menace ['менэс] s. - янау, куркыту, өркетү

Mend [менд] v. - 1. тупчып ямарга
s. - 2. ямаулык

Mendacious [мен'дэйшос] adj. - ялган, алдаулы

Mendicant ['мендикэнт] adj. - фәкыйрь, бик ярлы

Mental ['мент(э)л] adj. - уйдагы, акыл ...ы
mental patient - акылы зәгыйфьләнгән

Mentality [мен'тэлити] s. - фикер юнәлеше, менталитет

Menthol ['мен(с)өл] s. - ментол, бөтнек

Mention ['менш(э)н] s. - искәртмә, сылтама

Menu ['менйу:] s. - меню

Mercantile ['мө:кэнтайл] adj. - сәүдә ...ы, сату ...ы


Баштан кире кайтырга

Merchandise ['мө:чэндайз] s.,pl. - товарлар

Merchant ['мө:чэнт] s., m. - сәүдәгәр, сату итүче
Merchant Navy - сәүдә флоты

Merciful ['мө:сиф(э)л] adj. - шәфкатьле, мәрхәмәтле, рәхимле

Mercury ['мө:кйори] s. - терекөмеш

Merely ['миали] adv. - гади, болай гына, тик
by a mere chance - очраклы хәл

Merge [мө:җ] v. - кушыларга, кушылып агарга

Merit ['мерит] v. - лаек булырга, алуга ирешергә

Merry ['мери] adj. - күңелле, хозур, көләч
to make merry - күңелләнергә

Mesmerist ['мезмэрист] s. - гипнозчы, гипноз ясаучы

Mess [мес] s. - 1. тәртипсезлек, буталчыклык, чуалчык
to mess about - уңайсызлыклар китерү
s. - 2. ашханә

Message ['месиҗ] s. - хәбәр, белдермә, хат

Metallic [мэ'тэлик] adj. - металлдан ясаган
ferrous metals - кара металлар

Metamorphosis [метэ'мо:фосис] s. - үзгәреш, бик нык үзгәрү, метаморфоза

Metaphor ['метэфо(р)] s. - метафора, киная
metaphorically speaking - образлар белән әйткәндә

Meteorological [ми:тиаро'лөҗик(э)л] adj. - метеорологик
meteorological office - һава эшләрен башкаручылар

Meter ['ми:тэ(р)] s. - санагыч, үлчәгеч
gas meter - газ счөтчигы

Methane ['ми:(с)эйн] s. - метан

Method ['ме(с)өд] s. - алым, юл, ысул

Meticulous [мэ'тикйолос] adj. - җентекле, тырышып эшләнгән

Metre ['ми:тэ(р)] s. - метр, үлчәм


Баштан кире кайтырга

Mew [мйу:] s. - акчарлак

Mexican ['мексикэн] adj. - мексикалы

Mica ['майкэ] s. - слюда

Microbe ['майкрөүб] s. - микроб

Microcircuit ['майкроусө:кит] s. - микросхема

Microphone ['майкрофөүн] s. - микрофон

Middle ['мид(э)л] s., adj. - урта, урталык
Middle East - Якын Көнчыгыш

Middleman ['мид(э)лмэн] s., m. - арадашчы, арадашлык итүче

Midge [миҗ] s. - черки

Midget ['миҗит] s. - кәрлә

Midnight ['миднайт] s. - төн уртасы, ярты төн

Midriff ['мидриф] s. - бил

Midst [мидст, митст] s. - урталык
in the midst of - уртасында

Midwife ['мидwайф] s. - акушерка

Mighty ['майти] adj. - куәтле, бик көчле, кодрәтле
with might and main - бөтен көчкә

Migrate [май'грэйт] v. - күчеп урнашырга, күчәргә

Milch [милч] adj. - сөтле, сөтчелек ...ы
milch cow - савым сыер

Mild [майлд] adj. - йомшак, җиңел
to put it mildly - йомшак итеп кенә әйткәндә

Mildew ['милдйу:] s. - күгәрек, күксе

Mile [майл] s. - миль


Баштан кире кайтырга

Milieu ['ми:лйө:] s. - мохит, тирәлек

Military ['милит(э)ри] adj. - хәрби, гаскәри; коралланган

Militate ['милитэйт] v. - киртә булырга, каршы төшәргә

Militia [ми'лишэ] s. - милисыя

Milk [милк] s. - 1. сөт
v. - 2. саварга
Milky Way - киек каз юлы

Milkmaid ['милкмэйд] s. - савучы, савымчы

Mill [мил] s. - тегермән, ваклагыч
coffee mill - кофетарткыч

Millennium [ми'лениам] s. - меңьеллык

Millet ['милит] s. - тары ярмасы

Milliard ['милйа:д] num. - миллиард

Milliner ['милинэ(р)] s. - модиска, хатын-кыз эшләпәләре остасы

Million ['милйон] num. - миллион

Millstone ['милстөүн] s. - тегермән ташы

Mimicry ['мимикри] s. - охшатып эшләнгән нәрсә

Minaret [минэ'рет] s. - манара, мәчет манарасы

Mincemeat ['минсми:т] s. - вак итеп тапалган ит, фарш
mincing machine - ит тарткыч

Mind [майнд] s. - акыл, фикер, уй
never mind! - һич тә алай түгел!
absence of mind - зиһенсезлек

Mindful ['майндф(э)л] adj. - игътибарлы, хәстәрен күрүчән

Mine [майн] s. - 1. мәгъдән учагы, шахта
gold mine - алтын приискы
the mining industry - тау промышленносте
s. - 2. мина
pron. - 3. минеке
a friend of mine - минем дус

Minelaying ['майнлэйиң] s. - миналау, мина кую


Баштан кире кайтырга

Mineral ['минэрэл] s., adj. - минерал, мәгъдән; минераль

Mingy ['минҗи] adj. - саран, карун

Minimal ['минимэл] adj. - минимум, иң аз

Minion ['минион] s. - фаворит, сөеклесе, яратканы

Minister ['министэ(р)] s. - 1. министр
v. - 2. хезмәт итәргә, булышырга

Ministry ['министри] s. - министрлык, хөкүмәт

Mink [миңк] s. - чәшке (җәнлек)

Minor ['майно(р)] adj. - вак, кичерәк
minority nationality - милли азчылык

Minster ['минстэ(р)] s. - собор, иң зур чиркәве

Mint [минт] s. - бөтнек

Minus ['майнэс] s. - минус; кимчелек

Minute ['минит] s. - 1. минут, мизгел, кыска вакыт
just a minute - бер генә минут көтегез!
minute hand - минут теле
[май'нйу:т] adj. - 2. вак, кечкенә

Minx [миңкс] s. - кыланчык, чытлык, кокетка

Miracle ['мирэк(э)л] s. - могҗиза; гаҗәп, гаҗәеп
she escaped by a miracle - ул могҗиза белән котылды

Mirage ['мира:ж] s. - сагым, чагым, мираҗ

Mirror ['миро(р)] s. - көзге
mirror image - көзгедә чагылу

Mirth [мө:(с)] s. - күңеллелек, кәефлелек

Misadventure [мисэд'венчэ(р)] s. - бәхетсезлек, һәлакәт

Misanthrope ['мисэн(с)рөүп] s. - мизантроп, кешеләрне яратмаучы

Misapply [мисэ'плай] v. - чиктән тыш күп кулланырга


Баштан кире кайтырга

Miscellaneous [мисэ'лэйниас] adj. - төрле-төрле, һәртөрле, төрле төсле

Mischance [мис'ча:нс] s. - бәхетсезлек, һәлакәт
by mischance - бәхетсезлеккә каршы

Miscount [мис'каунт] s. - исәптәге ялгышлык, исәптә ялгышу

Misdeed [мис'ди:д] s. - явызлык, усаллык

Miser ['майзэ(р)] s. - карун, үтә саран кеше

Misgiving [мис'гивиң] s. - шөбһә, шом, хәвеф, шикләнү

Misinform [мисин'фо:м] v. - ялган мәгълүмәт бирергә

Misjudgement [мис'җаҗмэнт] s. - ялгыш хөкем

Misogynist [ми'сөҗинист] s. - хатын-кызларны яратмаучы

Misprint [мис'принт] s. - басмадагы хата

Misrule [мис'ру:л] s. - анархия

Miss [мис] s., f. - 1. туташ, мисс
v. - 2. хата җибәрергә, үткәреп җибәрергә
miss out - күрми калдырырга
v. - 3. эч пошырга, сагынырга

Missing ['мисиң] adj. - югалган, җитмәгән
the missing link - җитмәгән буын

Mission ['миш(э)н] s. - миссия, тапшырылган эш

Missive ['мисив] s. - мөрәҗәгатьнамә, хат

Mist [мист] s. - томан, сыек томан

Mistake [ми'стэйк] s. - ялгыш, хата
to make a mistake - ялгышлык эшләү

Mister (Mr) ['мистэ(р)] s., m. - мистер, әфәнде

Mistress ['мистрэс] s. - ханым, бикә, хуҗа хатын

Mistrust [мис'траст] s. - ышанмау, шик, шөбһә


Баштан кире кайтырга

Mite [майт] s. - талпан, урман бете

Mitigate ['митигэйт] v. - җиңеләйтергә, киметергә, йомшартырга
mitigating circumstances - җиңеләйтә торган шартлар

Mitten ['мит(э)н] s. - бияләй

Mix [микс] v. - катнаштырырга, бергә кушарга
mixed school - бергәләп укыту мәктәбе

Mixture ['миксчэ(р)] s. - катнашма, кушылма

Mix-up ['микс'ап] s. - аңлашмаучылык, буталчылык

Mizzle ['миз(э)л] v. - пыскаклап яварга

Moan [мөүн] s. - ыңгырашу, ыңгыраш

Moat [мөүт] s. - озын чокыр, канау

Mob [мөб] s. - өер, халык төркеме
mob rule - судсыз-нисез җәзалау

Mobile ['мөүбайл] adj. - күчмә, хәрәкәтчел, мобиль
mobile canteen - авто кибет

Mockery ['мөкэри] s. - мәсхәрә, мыскыл

Mode [мөүд] s. - ысул, алым, юл, метод
mode of life - яшәү рәвеше

Model ['мөд(э)л] s. - үрнәк, өлге, модел
a model husband - бик яхшы ире

Modem ['мөүдем] s. - модем

Moderation [мөдэ'рэйш(э)н] s. - уртачалык, тотнаклылык

Modern ['мөд(э)н] adj. - хәзерге заман ..., хәзерге чор ...

Modernity [мо'дө:нити] s. - хәзерге заман

Modest ['мөдист] adj. - тыйнак, уртача

Modify ['мөдифай] v. - үзгәртергә, үзгәреш кертергә


Баштан кире кайтырга

Module ['мөдйу:л] s. - модуль, бүлек
command module - командирлык бүлеге
modus vivendi - яшәү рәвеше

Mohammedan [мо'һэмид(э)н] s. - мөселман

Moire ['мwө:рэй] s. - муар, ялтыравык (тукыма)

Moist [мойст] adj. - дымлы, юеш
she moistened her lips - иреннәрен ялап куйды

Moisturizer ['мойсчэрайзэ(р)] s. - дымландыргач, дымлаткыч

Molar ['мөүлэ(р)] adj. - азу, азау (теш)

Mole [мөүл] s. - 1. миң; сөял
s. - 2. сукыр тычкан
s. - 3. мол, дамба

Molecule ['мөликйу:л] s. - молекула

Mollusc ['мөлэск] s. - моллюск

Molten ['мөүлтэн] adj. - эретү ...ы
molten metal - эреп чыккан метал

Moment ['мөүмэнт] s. - мизгел, момент, кыска вакыт

Momentum [мо'ментэм] s. - импульс, инерсыя

Monarch ['мөнэк] s. - патша, падишаһ, монарх

Monday ['мандэй, -ди] s. - дүшәмбе

Monetary ['манит(э)ри] adj. - тәңкә ...ы, акча ...ы
monetary fund - валюта фонды

Money ['мани] s. - акча
ready money - кулдагы акча
money grubbing - байлык җыючы
money lender - рибачы, ростовчык

Mongol ['мөңгол] s. - монгол

Monitor ['мөнито(р)] s. - 1. монитор
s. - 2. күзәтүче, тәрбияче

Monitoring ['мөниториң] s. - тикшерү, күзәтеп тору

Monk [маңк] s. - монах; дәрвиш


Баштан кире кайтырга

Monkey ['маңки] s. - маймыл, мәймүн

Monolith ['мөноли(с)] s. - монолит

Monopoly [мо'нөполи] s. - монополия

Monotony [мо'нөтони] s. - бертөрлелек, бертөслелек

Monster ['мөнстэ(р)] s. - албасты, аҗдаһа, монстр

Month [ман(с)] s. - ай

Monthly ['ман(с)ли] adv. - айлык, ай саен

Monument ['мөнйүмэнт] s. - һәйкәл, кабер ташы
a monumental achievement - гаять зур уңыш

Mood [му:д] s. - 1. кәеф, күңел, рух
a man of moods - настроение кешесе
s.,gram. - 2. төркемчә

Moon [му:н] s. - ай, иярчен
new moon - яңа ай, ай башы

Moot [му:т] v. - фикер алышырга, уйлашырга
a moot point - бәхәсле пункты

Mop [мөп] s. - себерке, швабра
to mop up - җыештырырга

Morality [мо'рэлити] s. - әхлак, әхлаклылык, этика

Moratorium [мөрэ'то:риам] s. - мораторий
impose a moratorium - мораторий игълан итү

Morbid ['мо:бид] adj. - чирләшкә, чирләүчән, авыручан
morbid curiosity - нормаль булмаган кызыксыну

Mordant ['мо:д(э)нт] adj. - зәһәрле, ачы

More [мо:(р)] adj., adv. - артык, өстәмә; зуррак, олырак
more or less - азмы-күпме
and what is more - һәм шуның өстенә

Mores ['мо:рэйз] s.,pl.. - гадәтләр

Morgue [мо:г] s. - морг

Moribund ['мөрибанд] adj. - искергән, үлеп бара торган


Баштан кире кайтырга

Morning ['мо:ниң] s. - иртә, таң
good morning! - хәерле иртә!

Moron ['мо:рөн] s. - идиот, тиле, дивана

Mortal ['мо:т(э)л] adj. - үлем ...ы, үтерә торган, үләчәк
a mortal wound - үлем ярасы

Mortar ['мо:тэ(р)] s. - киле

Mortgage ['мо:гиҗ] s. - заклад, ипотека

Mortise ['мо:тис] s. - ырмау, уем
mortise lock - уеп куелган йозак

Mosaic [мөү'зэйик] s. - мозаика

Mosque [мөск] s. - мәчет

Mosquito [мос'ки:төү] s. - черки, москит

Moss [мөс] s. - мүк

Most [мөүст] adj. - зуррак, бигрәк, иң зур
in most cases - күпчелек очракларда

Mote [мөүт] s. - тузан бөртеге, чүп бөртеге

Motel [мөү'тел] s. - мотель

Moth [мө(с)] s. - көя, вак күбәләк

Mother ['ма(з)э(р)] s., f. - әни, әнкәй
mother country - туган ил
mother in law - каенана, биана

Motion ['мөүш(э)н] s. - хәрәкәт, йөреш
perpetual motion - мәңгелек двигатель
motion picture - кинофильм

Motivation [мөүти'вэйш(э)н] s. - мотив, стимул
motive power - этәргеч көч

Motor ['мөүто(р)] s. - хәрәкәтлек, мотор

Mottled ['мөт(э)лд] adj. - чуарлап бетергән

Motto ['мөтөү] s. - баш идеяне күрсәтә торган әйтем, лозунг


Баштан кире кайтырга

Mould [мөүлд] s. - 1. форма, калып, шаблон, лекало
s. - 2. күгәрек, күксе

Moulder ['мөүлдэ(р)] s. - металл коюче
v. - 2. череп таркалырга

Moult [мөүлт] s. - уңу, төс китү

Mountain ['маунтэн] s., adj. - тау

Mountaineer [маунтэ'ниа(р)] s. - тау туристы, альпинист

Mourn [мо:н] v. - кайгырырга, кайгыдан еларга
day of mourning - матәм көне

Mouse [маус] s. - тычкан

Moustache [мо'ста:ш] s.,pl. - мыек

Mouth [мау(с), мау(з)] s. - авыз
by word of mouth - телдән
mouth organ - авыз гармуны

Move [му:в] s. - адым, йөреш
to get a move on - ашыгырга, кабаланырга
to move about - хәрәкәт итәргә, йөрергә

Movement ['му:вмэнт] s. - йөреш, хәрәкәт, күчереш

Mover ['му:вэ(р)] s. - башлап җибәрүче, инисыатор

Mow [мөү] v. - чабарга
lawn mower - газон чапкыч

Much [мач] adv. - күп, байтак
how much - ничә, күпме
too much - бик күп

Muck [мак] s. - тирес, баткак

Muck-up [мак'ап] s. - бутулыш, чуалчык

Mucus ['мйу:кэс] s. - лайла
mucous membrane - лайлалы тышча

Mud [мад] s. - пычрак, лыҗырдык
mud hut - җир йорт
don't muddle me up - фикерен чуалтмагыз

Muezzin [му:'езин] s. - мөәзин

Muff [маф] s. - муфта


Баштан кире кайтырга

Muffle ['маф(э)л] v. - 1. төрергә, урарга, калын итеп киендерергә
v. - 2. томаларга, баса төшәргә
muffled voices - баса төшкән тавышлар

Mufti ['мафти] s. - мөфти

Mule [мйу:л] s. - качыр

Mulish ['мйу:лиш] adj. - киребеткән, тискәре, үҗәт

Mullah ['малэ] s. - мулла

Multiple ['малтип(э)л] adj. - күп санлы, бик күп

Multiplication [малтипли'кэйш(э)н] s. - тапкырлау, тапкырлау гамәле
multiplication table - тапкырлау таблисасы

Mumble ['мамб(э)л] v. - мыгырдарга

Munch [манч] v. - чапылдатырга, чәйнәргә

Municipal [мйу:'нисип(э)л] adj. - шәһәр ...ы, мунисыпаль

Munificence [мйу:'нифис(э)нс] s. - юмартлык

Muniment ['мйу:нимэнт] s. - грамота, документ

Munitions [мйу:'ниш(э)нз] s.,pl. - сугыш кирәк-яраклары
munitions factory - хәрби завод

Murder ['мө:дэ(р)] s. - үтереш, үтерү
murderous glance - коточкыч күз карашы

Murk [мө:к] s. - караңгылык

Murmur ['мө:мэ(р)] s. - пышылдау, кыштырдау; сукрану, зарлану
murmurs of discontent - канәгатьсезлек белдерү

Murrain ['марин] s. - тилчә, яшур

Muscle ['мас(э)л] s. - мускул

Muse [мйу:з] s. - муза, илһам чыганагы

Musings ['мйу:зиңз] s.,pl. - уйлар, фикерләр


Баштан кире кайтырга

Museum [мйу:'зиам] s. - музей

Mushroom ['машру:м] s. - гөмбә, мәшкә

Music ['мйу:зик] s. - музыка, көй, аһәңлек

Musical ['мйу:зик(э)л] adj. - моңлы, аһәңле, музыкаль
a musical voice - ягымлы тавыш

Musk [маск] s. - мускус

Musk-rat ['маскрэт] s. - ондатра

Must [маст] v. - 1. тиеш, кирәк
s. - 2. күгәрек, күксе

Mustard ['мастэд] s. - горчиса

Musty ['масти] adj. - күгәргән

Mutation [мйу:'тэйш(э)н] s. - үзгәреш, мутасыя

Mute [мйу:т] s., adj. - телсез, сүзсез, тын
as mute as fish - сер сыя торган кеше

Mutilate ['мйу:тилэйт] v. - имгәтергә, гарипләндерергә; бозып күрсәтергә

Mutiny ['мйу:тини] s. - фетнә, бунт

Mutton ['мат(о)н] s. - сарык ите

Mutual ['мйу:чуал] adj. - үзара, кара-каршы, бердәмләшеп ...

My [май] pron. - минеке, минем
for my part - миңа килгәндә
oh, my God! - я Аллам!

Myopic [май'өпик] adj. - ерактан начар күрүче

Mystery ['мист(э)ри] s. - сер, серле йола

Myth [ми(с)] s. - миф

Muthology [ми'(с)өлоҗи] s. - мифлар, мифология


Баштан кире кайтырга
 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz