main page
Oo
Кирәкле сүз язагыз: 
    O [өү] s. - нуль

Oafish ['өүф] adj. - тупас, дорфа; ямьсез, килбәтсез

Oak [өүк] s., adj. - имән, туйра

Oar [о:] s. - ишкәк

Oarlock ['о:лөк] s. - ишкәк кендеге, ишкәк чөе

Oasis [өү'эйсис] s. - оазис

Oat [өүт] s. - солы

Oath [өү(с)] s. - ант, присяга

Obduracy ['өбдйорэси] s. - кирелек, тискәрелек, үзсүзлелек

Obedience [о'би:диэнс] s. - күндәмлек, буйсынучанлык
passive obedience - берсүзсез буйсыну

Obedient [о'би:диэнт] adj. - күндәм, буйсынучан, тыңлаучан

Obey [о'бэй] v. - буйсынырга, сүзен тыңларга
to obey in order - боерык үтәргә

Object ['өбҗикт] s. - 1. әйбер, нәрсә, объект, максат
money is no object - акчаны саналмый
object lesson - ачык мисал
v. - 2. каршы әйтергә, каршы киләргә

Objection [об'җекш(э)н] s. - каршы сүз, протест

Oblige [о'блайҗ] v. - мәҗбүр итәргә, ирексезләп кушарга
much obliged - бик бурычлымын
to be under an obligation - бурычлы булырга

Oblique [ө'бли:к] adj. - кыек, кырын, авыш
oblique surface - авыш яссылык

Oblivious [ө'бливиас] adj. - онытучан, игътибарсыз, тарау

Obscene [өб'си:н] adj. - оятсыз, әдәпсез, килешмәгән

Obscure [өб'скйүа(р)] adj. - тонык, ачык булмаган

Observatory [өб'зө:вэтри] s. - обсерватория


Баштан кире кайтырга

Observe [өб'зө:в] v. - күзәтергә, күзәтеп торырга

Obsess [өб'сес] v. - эзәрлекләргә, җәберләргә

Obsessed [өб'сест] adj. - нык бирелгән, нык мавыккан

Obsolescent [өбсо'лес(э)нт] adj. - гамәлдән чыккан, юкка чыккан, искергән
to become obsolete - юкка чыгарырга

Obstetrician [өбстэ'триш(э)н] s. - акушер

Obstinate ['өбстинэт] adj. - киребеткән, тискәре, үзсүзле, үҗәт

Obstruct [өб'стракт] v. - кыенлаштырга, читләштерергә, тоткарлык ясарга
to obstruct progress - прогресс кыенлаштырырга

Obtain [өб'тэйн] v. - алырга, җитәргә, ирешергә
to obtain good results - уңышка ирешергә

Obtrude [өб'тру:д] v. - көчләп тагылырга

Obtuse [өб'тйу:с] adj. - үтмәс, кыршылган

Obverse ['өбвө:с] adj. - тышкы, өске, алгы; каршы яктагы

Obvious ['өбвиас] adj. - күренеп торган, ачык

Occasion [ө'кэйж(э)н] s. - вакыйга, очрак, хәл, сәбәп

Occasionally [ө'кэйжэнэли] adv. - вакыт-вакыт, кайвакытта

Occident ['өксидэнт] s. - Көнбатыш

Occiput ['өксипат] s. - җилкә, баш арты

Occult [ө'калт] adj. - яшерен, серле, гайре табигый

Occupant ['өкйопэнт] s., m. - вакытлы хуҗа; басып алучы

Occupation [өкйү'пэйш(э)н] s. - һөнәр, шөгыльләр; басып алу
occupational accident - производствода бәхетсезлек
occupational disease - профессиональ авыру

Occupy ['өкйүпай] v. - басып алырга, урнашырга


Баштан кире кайтырга

Occur [ө'кө:(р)] v. - булырга, килеп чыгарга
to occur again - кабатларга
an everyday occurrence - гадәттәге хәл

Ocean ['өүш(э)н] s. - океан

O'clock [ө'клөк] adv. - сәгать
at three o'clock - сәгать өченчедә

October [өк'төүбэ(р)] s. - октябыр

Oculist ['өкйолист] s. - күз табибы
ocular proof - күрсәтмәле дәлил

Odd [өд] adj. - артык, өстәмә; сыңар; так, икегә бүленми торган
odd numbers - так саннар
at odd times - вакыт-вакыт

Oddity ['өдити] s. - сәерлек, гаҗәплек
oddly enough - шактый гаҗәп хәл

Oddment ['өдмэнт] s. - калдык, калган өлеш

Odds [өдс] s.,pl. - тиңсезлек; өстенлек
by long odds - шактый зур

Odious ['өүдиас] adj. - әшәке, нәфрәтле, үтә начар

Odour ['өүдо(р)] s. - хуш ис, аромат

Oesophagus [и'сөфэгэс] s. - үңәч, җен

Of [өв, ов] prep. - ...ның, ...нең (иялек килеше)
of course - әлбәттә
the University of Kazan - Казан университеты

Off [өф] adv. - читкә, югал, ычкын
off centre -үзәктән ерак булу
the off season - үле сезон

Offence [ө'фенс] s. - үпкә, рәнҗү
to take offence - хәтер калырга

Offend [ө'фенд] v. - хурларга, мыскыл итәргә; рәнҗетергә

Offer ['өфэ(р)] s. - 1. тәкъдим
on offer - сатуда булу
v. - 2. тәкъдим итәргә
to offer one's hand - кулын сорау
to offer for sale - сатуга чыгарырга
to offer an apology - гафу итәргә

Off-handed [өф'һэндид] adj. - тартынусыз, әдәпсез, тупас

Office ['өфис] s. - офис, контор, кабинет

Officer ['өфисэ(р)] s., m. - чиновник, дәүләт хезмәткәре, офисер


Баштан кире кайтырга

Official [ө'фиш(э)л] adj. - рәсми, хезмәттәге

Officialdom [ө'фиш(э)лдом] s. - бюрократлык

Off-line [өф'лайн] adj. - автономияле

Offset ['өфсет] s. - тайпылыш, урынын үзгәртү; каплау, тигезләү

Offshoot ['өфшу:т] s. - тармак

Offshore [өф'шо:(р)] adj. - офшор, диңгез аръягындагы
offshore breeze - яр җил

Often ['өфт(э)н] adv. - еш кына, күп мәртәбә

Oil [ойл] s. - май, майлау матдәсе; нефть
to pour oil on the frames - утка керосин сибү

Oilcloth ['ойлклө(с)] s. - клейонка

Oil-pipe [ойл'пайп] s. - нефть үткәргеч

Oily ['ойли] adj. - майлы, майланган

OK = okay [өү'кэй] interj. - ярый, ярар; яхшы, әйбәт
everything is OK - барысыда әйбәт

Old [өүлд] adj. - карт, иске, дәү
old age - картлык
how old are you? - сезгә ничә яшь?

Oligarch ['өлига:к] s. - олигарх, югары аристократ

Olive ['өлив] s. - зәйтүн

Omelette ['өмлэт] s. - йомырка тәбәсе, омлет

Omen ['өүмен] s. - алдан билге бирү

Omit [ө'мит] v. - үткәрергә, юл бирергә

Omnibus ['өмнибас] s. - автобус

Omnipotent [өм'нипотэнт] adj. - чиксез куәтле, зур кодрәтле


Баштан кире кайтырга

Omnivorous [өм'ниворэс] adj. - бөтен нәрсәне ашаучан

On [өн] prep. - 1. өстенә, ...га, ...да
to put on the shelf - киштә өстенә куярга
on Friday - Җомгада
adv. - 2. алга, алга табан, түбәндәрәк
to go on - алга барырга
and so on - һәм башка шундыйлар

Once [wанс] adv. - бер тапкыр, бервакыт
at once - бердән
once upon a time -  борын-борын заманда

One [wан] num. - бер, берлек
one and a half - бер ярым

Onion ['анйон] s. - суган

Only ['өүнли] adv. - тик ... гына, бары; бер генә, бердән-бер
only and one - уникаль
Onset ['өнсет] s. - һөҗүм, һөҗүмчеләр

Onus ['өүнас] s. - авырлык, җаваплылык

Ooze [у:з] s. - ләм, бака ефәге

Open ['өүпэн] adj. - 1. ачык, чын күңелле
wide open - шар ачык, бөтенләй ачык
v. - 2. ачарга

Opening ['өүп(э)ниң] s., adj. - баш, башлангыч

Opera ['өп(э)рэ] s. - опера
opera singer - опера җырчасы

Operate ['өпэрэйт] v. - эшләргә, тәэсир итәргә
to bring to operation - хәрәкәткә китерү

Opinion [ө'пинион] s. - фикер, караш, уй

Opportune ['өпотйу:н] adj. - бик вакытлы, уңайлы, кулай
to take the opportunity - очрактан файдаланып калу

Opposite ['өпозит] adv. - каршы, капма-каршы, кире, тискәре
opposite poles - капма-каршы котыплар
the opposing team - каршы як

Oppression [ө'преш(э)н] s. - изү, кысу, җәбер, золым

Opprobrium [ө'прөүбриэм] s. - хурлык, шелтә, рисвайлык

Opt [өпт] v. - сайларга, сайлап алырга


Баштан кире кайтырга

Optical ['өптик(э)л] adj. - оптик, күрү ...ы, тамаша ...ы
optical illusion - ялгыш күрү

Option ['өпш(э)н] s. - сайлау, вариант

Or [о:(р)] conj. - яки, я, яисә

Oral ['о:рэл] adj. - телдән, сөйләм ...ы

Orange ['өринҗ] s. - әфлисун

Oration [о:'рэйш(э)н] s. - мөрәҗәгать, өндәмә, сөйләм, сүз

Orb [о:б] s. - шар, сфера

Orbit ['о:бит] s. - орбита, даирә

Orchard ['о:чэд] s. - җимеш бахчасы

Orchestra ['о:кистрэ] s. - оркестр
full orchestra - симфоник оркестр

Orchid ['о:кид] s. - күке яше

Order ['о:дэ(р)] s. - 1. тәртип, рәт; әмер, боерык; заказ
in order of importance - мөһим тәртибендә
out of order - ватык
battle order - хәрби тәртибе
order form - заказ бланкы
v. - 2. әмер бирергә; тәртипкә китерергә

Ordinary ['о:дин(э)ри] adj. - гадәти, гадәттәге

Ordure ['о:дйүа(р)] s. - пычрак, баткак; тирес

Ore ['о:(р)] s. - мәгъдән, руда

Organ ['о:гэн] s. - 1. әгъза, орган
s., music - 2. орган
mouth organ - авыз гармуны
s. - 3. оешма, орган

Organization [о:гэнай'зэйш(э)н] s. - оештыру, оешма

Organize ['о:гэнайз] v. - оештырырга, рәткә салырга

Orgasm ['о:гэз(э)м] s. - 1. оргазм

Orgy ['о:җи] s. - котырынкы эчү мәҗлесе, оргия


Баштан кире кайтырга

Orient ['о:риант] s. - 1. шәрык, көнчыгыш
['о:риэнт] v. - 2. юнәлеш алырга, ориентлашырга

Origin ['өриҗин] s. - чыганак, чыгыш

Originally [ө'риҗинэли] adv. - башлангыч, чыгышы буенча

Oriole ['о:риөүл] s. - шәүлегән, яңгыр теләнчесе (кош)

Ornament ['о:нэмэнт] s. - бизәк, бизәкләү; орнамент

Orphan ['о:ф(э)н] s. - ятим, ятимә

Orthography [о:'(с)өгрэфи] s. - дөрес язу, орфография

Oscillation [өси'лэйш(э)н] s. - тирбәнеш, калтырау

Osier ['өүзиа(р)] s. - тал, өянке

Ossified ['өсифайд] adj. - каткан, сөяккә әйләнгән

Ossuary ['өсйүари] s. - төрбә

Ostensible [ө'стенсэбли] adv. - уйланма, уйдырма, хәйләле

Ostentation [өстен'тэйш(э)н] s. - күз буяу, мактанчыклык

Ostler ['өслэ(р)] s., m. - ат караучы

Ostrich ['өстрич] s. - тәвә кошы

Other ['а(з)э(р)] adj. - бүтән, башка, икенчесе
every other day - бер көннән соң
on the other side - икенче яктан

Otherwise ['а(з)эwайз] adv. - башкача, юкса, югыйсә

Otter ['өтэ(р)] s. - кама, камчат

Our [ауэ(р)] prep. - безнең, безнеке

Ourselves [ауэ'селвз] prep. - үзебез


Баштан кире кайтырга

Out [аут] adv. - тышта, тыш, читтә
the day is out - бер көн үтеп китте
out of control - тикшерми

Outage ['аутиҗ] s. - өзү, сүндерү

Outdo [аут'ду:] v. - өстен чыгарга, узып китәргә

Outdoors [аут'до:з] adv. - ачык һавада
outdoor aerial - тышкы антенна

Outer ['аутэ(р)] adj. - тышкы, тыштагы

Outfit ['аутфит] s. - кирәк-яраклар, әсбаплар; киемнәр комплекты

Outgoings ['аутгөүиңз] s.,pl. - чыгымнар, расходлар

Outing ['аутиң] s. - поход, пикник

Outlay ['аутлэй] s.,pl. - чыгымнар, тотылган акча

Outlet ['аутлет] s. - чыгарылыш, чыгу урыны; розетка (электр)

Outline ['аутлайн] s. - сызымта, контур, схема
in outline - вак-төягенә тукталмыйча

Output ['аутпут] s. - чыгыш, чыгарылыш; җитештерүчәнлек, эшләп чыгарыш

Outset ['аутсет] s. - башлангыч, баш
from the outset - баштан бирле

Outside ['аутсайд] adv. - 1. тыштан, тышкы яктан
from the outside - читтән
adj. - 2. тыштагы, тышкы
outside help - чит ярдәм

Outstanding [аут'стэндиң] adj. - 1. күренекле, чыгып торган
adj. - 2. бурычлы булган

Outwards ['аутwэдз] adv. - тышка, өске якка
outward form - тышкы күренеш

Outwit [аут'wит] v. - хәйләдә өстен чыгарга

Oval ['өүв(э)л] s. - озынча, овал

Oven ['ав(э)н] s. - мич

Over ['өүвэ(р)] adv. - 1. чиктән, ифрат
all over - бөтен урында
prep. - 2. өстеннән, ...дан тыш
to jump over - аркылы сикереп чыгарга
think over - тирәнтен уйларга
over five days - биш көннән артык


Баштан кире кайтырга

Overact [өүвэр'экт] v. - кабат уйнарга

Overall [өүвэр'о:л] adj. - бөтен, тулы бер

Overcharge [өүвэ'ча:җ] v. - яңадан корырга

Overdo [өүвэ'ду:] v. - арттырып җибәрергә, артык тырышырга
don't overdo it - артык талчыкмагыз

Overdue [өүвэ'дйу:] adj. - кичеккән, вакыты үткән

Overflow [өүвэ'флөү] s. - ташкын, ташу; артып калганы

Overhang [өүвэ'һэң] s. - чыгынты, чыккан урын

Overly ['өүвэли] adv. - артык, гаять, ифрат, чамадан тыш

Overseas [өүвэ'си:з] adv. - диңгез читендә, чит илләрдә

Oversight ['өүвэсайт] s. - карап җиткермәү

Overtake [өүвэ'тэйк] v. - узып китәргә
no overtaking! - узу тыела!

Overweening [өүвэ'wи:ниң] adj. - тәкәббер, һавалы
overweening pride - тәкәбберлек

Owe [өү] v. - тиеш булырга, бурычлы булырга

Owing ['өүиң] adj. - тиешле, тиеш булган

Owl [аул] s. - ябалак

Own [өүн] adj. - үз, шәхси
on one's own - үзе белеп эш итә торган
v. - 2. ия булырга, хуҗа булырга, кулында тотырга

Ownership ['өүнэшип] s. - милек, биләмә

Ox [өкс] s. - үгез, буйвол

Oxygen ['өксиҗэн] s. - кислород

Oyster ['ойстэ(р)] s. - устриса (диңгез моллюскы)

Ozone ['өүзөүн] s. - озон
ozone layer - озон каты


Баштан кире кайтырга
 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz