main page
Qq
Кирәкле сүз язагыз: 
    Qua [кwэй, кwа:] prep. - булып, ... буларак, ... итеп

Quackery ['кwэкэри] s. - им-том итү

Quadrangle ['кwөдрэңгл] s. - дүртпочмак

Quadrat ['кwөдрэт] s. - квадрат

Quadratic [кwэ'дрэтик] adj. - квадрат ...
quadratic equation - квадрат тигезләмә

Quadruplicate [кwө'дру:пликэт, -кэйт] adj. - дүрт кабатлы

Quail [кwэйл] s. - 1. бүдәнә, бытбылдык
v. - 2. куркып, шүрләп калырга

Quaint [кwэйнт] adj. - сәер, гаҗәп; гадәттән тыш

Quake [кwэйк] v. - калтырарга, тетрәргә, дерелдәргә

Qualification [кwөлифи'кэйш(э)н] s. - квалификасыя, хәзерлек дәрәҗәсе; таләп, шарт
without qualification - чикләүсез, берсүзсез

Qualify ['кwөлифай] v. - чикләргә, квалификасияләргә
qualifying round - сайлап алу түгәрәге (спорт)

Quality ['кwөлити] s. - сыйфат, хасият, үзенчәлек
quality control - сыйфат тикшерүе

Qualm [кwө:м, кwо:м] s. - шик, шөбһә
qualms of conscience - вөҗдан газабы

Qualmish [кwо:миш] adj. - тыныч түгел, мәшәкатьле

Quandary ['кwөндэри] s. - комачау, читенлек, кыен хәл

Quantity ['кwөнтити] s. - микъдар, сан, күплек

Quantum ['кwөнтэм] adj. - күп санлы, мәгънәле
quantum theory - квант теориясе

Quarantine ['кwөрэнти:н] v. - аерып урнаштырырга, карантинга урнаштырырга

Quarrel ['кwөрэл] s. - 1. ызгыш, талаш
v. - 2. талашырга, тиргәргә; бәхәсләшергә

Quarry ['кwөри] s. - 1. киек, чыгару
v. - 2. эзләп табарга, аулап алырга; казып чыгарырга

Баштан кире кайтырга
Quarter ['кwо:тэ(р)] s. - чирек, мәхәллә, дүрттән бер
quarter past five - алтынчы унбиш минут

Quartz [кwо:тс] s. - кварс (кремнезем окисе)

Quash [кwөш] v. - юкка чыгарырга, үткәрмәскә булырга

Quasi ['кwэйзай] adv. - имеш дип, имештер, гүяки, янәсе

Quay [ки:] s. - яр буе урамы, ныгытылган яр, причал

Queen [кwи:н] s., f. - патшабикә
beauty queen - иң чибәр кыз

Querulous ['кwерэлос] adj. - мыгырдарга торган кеше

Query ['кwиари] s. - 1. сорау, сөаль; шикләнү, шөбһәләнү
v. - 2.  сорарга, соратып алырга; шикләнергә

Quest [кwест] v. - эзләргә, эзләп табарга

Question ['кwесчэн] s. - сорау, сөаль
question mark - сорау билгесе
out of question - һичшиксез, шөбһәсез

Questionnaire [кwесчэ'нэа(р)] s. - сораулык, сорау алу кәгазе, анкета

Queue [кйу:] s. - чират, нәүбәт
to stand in queue - чиратка басарга

Quick [кwик] adj. - тиз, кызу, елгыр, җитез
be quick about it! - ашыктырыгыз!
quick frozen - тиз туңдырган

Quicken ['кwикэн] v. - тизләтергә, кызулатырга

Quickly ['кwикли] adv. - тиз генә

Quicksilver ['кwиксилвэ(р)] s. - терекөмеш

Quiescence [кwи'ес(э)нс] s. - хәрәкәтсезлек, гамьсезлек

Quiet ['кwайэт] adj. - 1. тыныч, тынлык
quiet dress - гади күлмәк
v. - 2. тынычландырырга, юатырга

Quill [кwил] s. - каурый, йон; каләм

Quilt [кwилт] v. - сырып чыгарырга, тегеп куярга

Баштан кире кайтырга
Quince [кwинс] s. - айва

Quinsy [кwинси] s. - тамак бакасы

Quintessential [кwинти'сенш(э)л] adj. - типик, гыйбрәт алырлык

Quit [кwит] v. - ташлап китәргә
to get quit of one's debts - бурычларны түләп бетерергә

Quite [кwайт] adv. - тулысынча, тәмам, бөтенләй

Quits [кwитс] s. - квиты, исәпләштек

Quiver ['кwивэ(р)] s. - 1. калтырау, дерелдәү, тетрәү
s. - 2. ук савыты, садак

Quiz [кwиз] s. - шаярту, табышмак; викторина

Quorum ['кwо:рэм] s. - кворум, җыелыш, тупланма

Quota ['кwөүтэ] s. - өлеш, күләм, бүлек, квота

Quotation [кwөү'тэйш(э)н] s. - 1. өземтә
Quotation-marks - куштырнаклар
s. - 2. бәя кую, хак бирү

Quote [кwөүт] v. - өземтә китерергә; хак билгеләргә

Quotient ['кwөүш(э)нт] s. - күрсәткеч, коэффисыент, бүленмә
intel-ligence quotient - акыл сәләт коэффисыенты

Баштан кире кайтырга
 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz