main page
Rr
Кирәкле сүз язагыз: 
    Rabbit ['рэбит] s. - йорт куяны

Rabble ['рэб(э)л] s. - халык төркеме, кара халык

Rabid ['рэбид, 'рэйбид] adj. - ярсулы, гайрәтле, котырынкы

Race [рэйс] s. - 1. узыш, йөгереш; куа китү
race for power - хакимият өчен көрәш
s. - 2. раса, кабилә, кавем

Racer ['рэйсэ(р)] s. - узышчы; атта оста йөрүче

Rack [рэк] s. - 1. шүрлек, киштә; дыба
v. - 2. җәзаларга, азапларга
to put to the rack - җәзага тартырга
to rack wits - баш ватарга
s. - 3. бөлдерү, туздыру

Racket ['рэкит] s. - 1. теннис калагы
s. - 2. шау, кычкырыч; рэкет

Racoon [рэ'ку:н] s. - янут

Racy ['рэйси] adj. - үзгәлекле

Radiant ['рэйдиант] adj. - нурлы, якты

Radiation [рэйди'эйш(э)н] s. - нурланыш, радиоактив нурланыш
radiation sickness - нур авыруы

Radical ['рэдик(э)л] adj. - күптәнге, төп, даими, радикаль

Radio ['рэйдиөү] s. - радио
radio waves - радиодулкыннар

Radioham ['рэйдиөүһэм] s. - радиосөюче, радио һәвәскәре

Radish ['рэдиш] s. - төче торма

Radius ['рэйдиас] s. - радиус
within a radius of - җәелү өлкәседә

Raft [ра:фт] s. - сал

Rag [рэг] s. - чүпрәк-чапрак, сәләмә
rag and bone man - иске-москычы

Rage [рэйҗ] s. - 1. ачу, ярсу; гайрәтләнү, котырыну
v. - 2. кансызлык күрсәтергә

Raid [рэйд] s. - һөҗүм, баскын

Rail [рэйл] s. - рельс, борыс

Railing ['рэйлиң] s. - рәшәткә, киртә

Railway ['рэйлwэй] s. - тимер юл

Rain [рэйн] s. - 1. янгыр
v. - 2. янгыр ява

Rainbow ['рэйнбөү] s. - салават күпере

Rainy ['рэйни] adj. - яңгырлы, явым-төшемле


Баштан кире кайтырга

Raise [рэйз] v. - күтәрергә, менәргә

Raisin ['рэйз(э)н] s. - йөзем

Rake [рэйк] s. - 1. тырма
to rake together - җыеп өеп куярга
s. - 2. бозык кеше, азгын кеше

Rally ['рэли] s. - 1. торгызу, берләшмә; слөт
v. - 2. берләшергә

Ram [рэм] s. - 1. тәкә, овен; таран
v. - 2. бәреп кертәргә, кагып кертәргә

Ramble ['рэмб(э)л] s. - 1. йөрү, ял итеп кайту
v. - 2. йөреп торырга

Rambler ['рэмблэ(р)] s. - сукбай, йолкыш, зимагур, турист

Ramify ['рэмифай] v. - ботакланырга, тармакланырга

Ranch [ра:нч] s. - ферма, ранчо

Rancour ['рэңко(р)] s. - усаллык, явызлык, кинә

Random ['рэндом] adj. - уйламаган, адашкан, очраклы
at random - дүамал, уйламыйча

Ranger ['рэйнҗэ(р)] s., m. - урманчы, егерь

Rank [рэңк] s. - дәрәҗә, рәт, саф
in the front rank - иң алда, беренчеләр булып
rank and fashion - югары җәмгыять

Ransom ['рэнсом] s. - йолым, мәһәр
king's ransom - зур табыш, зур калҗа

Rap [рэп] s. - тук, шап итеп сукты

Rapacious [рэ'пэйшэс] adj. - комсыз, явыз

Rape [рэйп] v. - 1. көчләргә, масхәрәләргә
s. - 2. рапс (үсемлек)

Rapid ['рэпид] adj. - тиз, ашкынулы, кызу; ашыгучан

Rapidity [рэ'пидити] s. - тизлек, җитезлек, кызулык

Rapture ['рэпчэ(р)] s. - соклану, таңга калу

Rapturous ['рэпчэрос] adj. - сокланучан, таңга калучан

Rare [рэа(р)] adj. - сирәк

Rarity ['рэарити] s. - сирәк очрау, раритет

Rash [рэш] adj. - 1. дуамал, уйламый эшләнгән
s. - 2. кызып китү, ярсып китү

Rasp [ра:сп] v. - кырып арчырга, шыкырдатырга, тырнанырга

Raspberry ['ра:збэри] s. - кура җиләге


Баштан кире кайтырга

Rat [рэт] s. - күсе, комак

Rate [рэйт] s. - 1. дәрәҗә, бәяләү
rate of wages - бәя дәрәҗәсе
rate exchange - алмаштыру курсы
v. - 2. бәя куярга, бәя бирергә

Ratepayer ['рэйтпэйа(р)] s., m. - салым түләүче

Rather ['ра:зэ(р)] adv. - шактый, бераз
it's rather strange - шактый гаҗәп хәл

Ratify ['рэтифай] v. - расланырга, кабул итәргә

Rating ['рэйтиң] s. - бәя, хак, рейтинг

Ratio ['рэйшиөү] s. - чыгыштырма, пропорсыя

Ration ['рэш(э)н] s. - тәэминат, азык-төлек; норма, расыон
iron rations - кагылгысыз запас

Rationally ['рэш(э)нэли] adv. - акылга муафыйк рәвештә

Rattle ['рэт(э)л] s. - чылтырау, шылтырау

Ravage ['рэвиҗ] v. - юк итәргә, бетерергә

Rave [рэйв] v. - котырырга, котырынырга, ду киләргә
a raving success - зур уңышлык
the ravings of an idiot - саташу хәле

Ravel ['рэв(э)л] s. - 1. чуалчык, буталыш
v. - 2. чуалтырга

Raven ['рэйв(э)н] s. - козгын

Ravish ['рэвиш] v. - таң калдырырга, сокландырырга
a ravishing view - сокландыргыч кыяфәт

Raw [ро:] adj. - чи, пешмәгән, эшкәртелмәгән, яшь
raw materials - чимал

Ray [рэй] s. - нур, яктылык

Raze [рэйз] v. - җимерергә, юкка чыгарырга, бетерергә
to raze to the ground - җир белән тигезләргә

Razor ['рэйзо(р)] s. - кырыну пәкесе

Re- [ри:-] prefix - яңадан, икенче тапкыр

Reach [ри:ч] v. - җитәргә, ирешергә
beyond one's reach - ирешә алмаслык
to reach agreement - үзара килешергә


Баштан кире кайтырга

React [ри'экт] v. - тәэсир итәргә, каршы җавап бирергә

Reactive [ри'эктив] adj. - тәэсирләнгән, реактив

Read [ри:д] v. - укырга, укытырга
to read proofs - вөрстка төзәтергә
to read out - укып чыгарга
to read over - укып бетерергә

Reader [ри:дэ(р)] s., m. - укучы, укытучы, мөгаллим
child's reader - әлифба

Readiness ['рединэс] s. - әзерлек; тапкырлык

Reading ['ри:диң] s. - уку, укулар

Ready ['реди] adj. - әзер, әзер булып

Reagent [ри'эйҗэнт] s. - реактив, реагент

Real [ри:ал, риал] adj. - чын, дөрес, булган
real estate - күчемсез милек

Reality [ри'элити] s. - чынбарлык

Realize ['ри:алайз, 'риал-] v. - тормышка ашырырга; сатып бетерергә, акчага әйләндерергә

Really ['ри:али, 'риали] adv. - чыннан, чынлап

Ream [ри:м] s. - өем

Reanimate [ри:'энимэйт] v. - җан кертергә, терелтергә

Reap [ри:п] v. - урырга, җыеп алырга
reaping hook - урак

Rear [риа(р)] s. - 1. арт як, тыл, арт
rear entrance - арткы ишек
rear admiral - контр-адмирал
v. - 2. мендерергә, күтәрергә
to rear up - үрә басырга (ат турыда)

Reason ['ри:з(о)н] s. - дәлил, сәбәп, нигез

Reasoned ['ри:з(о)нд] adj. - нигезләнгән, дәлилләнгән
powers of reasoning - фикер йөртү сәләте

Rebate ['ри:бэйт] s. - ташлама

Rebel ['реб(э)л] s. - 1. фетнәче, гыйсъянчы
v. - 2. каршы чыгарга, баш күтәрергә

Баштан кире кайтырга

Rebound ['ри:баунд, ри'баунд] s. - читкә сикерү, кире сикерү, рикошет

Rebuild [ри:'билд] v. - яңадан торгызырга

Rebuke [ри'бйу:к] s. - шелтә, үпкә, әр

Rebuttal [ри'бат(э)л] s. - кире кагу, юкка чыгару

Recall [ри'ко:л] v. - чакырып кайтарырга; искә төшерергә
total recall - тулысынча торгызу

Recede [ри'си:д] v. - чигенергә, читкә китәргә

Receipt [ри'си:т] s. - алу, килү, керем; ресепт, алу кәгазе

Receive [ри'си:в] v. - алырга, кабул итәргә

Recent ['ри:с(э)нт] adj. - күптән түгел генә булган, баягы
within recent memory - соңгы вакытта

Recently ['ри:с(э)нтли] adv. - бая гына, күптән түгел генә

Reception [ри'сепш(э)н] s. - кабул итү урыны
reception desk - теркәү өстәле

Recipe ['ресипи] s. - чара, дару, ресепт

Recipient [ри'сипиант] s., m. - алучы

Recite [ри'сайт] v. - сәнгатьле укырга, кычкырып укырга
recitation room - аудитория

Reckon ['рекон] v. - санап чыгарырга, исәбен алырга
day of reckoning - үч алу вакыты

Recognize ['рекогнайз] v. - танырга, икърар итәргә

Recollect [реко'лект] v. - искә төшерергә, хәтерләргә

Recommend [реко'менд] v. - тәкъдим итәргә; киңәш бирергә

Reconnaissance [ри'көнис(э)нс] s. - разведка, тикшерү
reconnaissance party - күзәтчеләр подразделениесы

Reconsider [ри:кон'сидэ(р)] v. - яңадан карап чыгарга

Record ['реко:д, ри'ко:д] s. - 1. язылу, яздырту; рекорд
Record Office - Дәүләт архивы
v. - 2. язарга

Recover [ри'кавэ(р)] v. - артка алырга, торгызырга
to recover oneself - һушка киләргә


Баштан кире кайтырга

Recruit [ри'кру:т] s. - яңа гына алынган кеше

Rectangle ['ректэңг(э)л] s. - турыпочмаклык

Rectify ['ректифай] v. - төзәтергә, турайтырга

Recurrence [ри'карэнс] s. - кабатлау, тәкърарлау; кире кайтару

Red [ред] adj. - кызыл, җирән
Red Cross - Кызыл Хач
red alert - хәрби әзерлек

Redeem [ри'ди:м] v. - йолып алырга, түләп бетерергә
she redeemed her promise - ул үз сүзендә торды

Redo [ри:'ду:] v. - яңадан эшләргә, кабаттан ясарга

Redress [ри'дрес] s. - төзәтмә, кайтару
to redress the balance - тигезләнеш кире кайтарырга

Reduce [ри'дйу:с] v. - төшерергә, киметергә, кечерәйтергә

Re-echo [ри'екөү] v. - җавап кайтарырга, тавыш бирергә

Reed [ри:д] s. - камыш

Reef [ри:ф] s. - су асты кыясы

Reel [ри:л] s. - 1. кәтүк
v. - 2. әйләнергә, борылырга
s. - 3. әйлән-бәйлән, хоровод, әйләнмә

Refer [ри'фө:(р)] v. - дәлил итеп күрсәтергә, сылтау итәргә

Reference ['рефэрэнс] s. - сылтама, искәртмә, мәгълүмәт
terms of reference - компетентлык, хәбәрдарлык

Refine [ри'файн] v. - чистартырга, сафландырырга, тазартырга

Reflect [ри'флект] v. - кире кайтарырга, чагылырга; уйга чумарга

Reform [ри'фо:м] v. - яхшырырга, әйбәтләргә; яңадан корыларга

Refraction [ри'фрэкш(э)н] s. - сындыру, рефраксыя

Refrigerator [ри'фриҗэрэйто(р)] s. - суыткыч

Refugee [рефйү'җи:] s. - качак
refugee camp - качалларның лагере

Refund ['ри:фанд, ри'фанд] s. - күрелгән зыянны түләтү

Refuse [ри'фйу:з] v. - 1. кире кагарга, үтенечне үтәмәргә
['рефйус] s. - 2. ташландык, калдыклар
refuse disposal - чүп чыгару

Баштан кире кайтырга

Regal ['ри:г(э)л] adj. - патша ...ы

Regalia [ри'гэйлиа] s.,pl. - регалий, хакимият символы

Regard [ри'га:д] s. - мөнәсәбәт, катнаш, мөгамәлә; игътибар
with regard to - ...га килгәндә

Regenerate [ри'җенэрэйт] v. - яңадан торгызырга

Regime [рэй'жи:м] s. - тәртип, реҗим
under the old regime - иске реҗим заманында

Region ['ри:җон] s. - өлкә, төбәк, район

Registered ['реҗистэд] adj. - теркәүле, теркәп куйган
cash register - касса аппараты

Registration [реҗи'стрэйш(э)н] s. - теркәү, теркәлү, язып бару

Regret [ри'грет] v. - үкенергә , кызганырга

Regularly ['регйүлэрли] adv. - тәртипле рәвештә

Regulation [регйү'лэйш(э)н] s. - кагыйдә; тәртипкә салу, көйләү

Regurgitate [ри'гө:җитэйт] v. - кикерергә, кикереп чыгарырга

Rehearsal [ри'һө:с(э)л] s. - репетисый
dress rehearsal - соңгы репетисыя

Rein [рэйн] s. - дилбегә, тезген

Reinforce [ри:ин'фо:с] v. - көчәйтергә, куәтләндерергә, шәбәйтергә
reinforced concrete - тимер-бетон

Reinsurance [ри:ин'шуарэнс, -'шо:рэнс] s. - яңадан страховкалау

Reissue [ри:'ишу:] s. - яңа басма, кабат бастырып чыгару

Reject [ри'җект] v. - кабул итмәскә, кире кагарга

Relation [ри'лэйш(э)н] s. - мөнәсәбәт, бәйләнеш; кардәш
a close relation - якын туган

Relationship [ри'лэйш(э)ншип] s. - үзара мөнәсәбәт, үзара бәйләнеш

Relative ['релэтив] s. - 1. кардәш, туган
adj. - 2. нисбәтле, чагыштырмалы; шартлы

Relax [ри'лэкс] v. - хәлсезләндерергә, йомшартырга; ял итәргә

Relay ['ри:лэй, ри'лэй] s. - алмаш, смена

Release [ри'ли:с] s. - 1. чыгару, азат итү, бушату
press release - чыгыш
v. - 2. чыгарырга, чыгарып җибәрергә


Баштан кире кайтырга

Relent [ри'лент] v. - юл куярга, йомшартырга, җиңеләйтергә
storm relented - давыл басылды
relentless persecution - туктаусыз эзәрлекләү

Relevant ['релэвэнт] adj. - көнүзәк, актуаль; урынлы, вакытлы

Reliable [ри'лайэб(э)л] adj. - ышанычлы, өметле, чыдамлы

Relief [ри'ли:ф] s. - 1. рельеф
s. - 2. кискен каршылык, капма каршылык
s. - 3. җинеләйтү, йомшарту

Religion [ри'лиҗэн] s. - дин

Relish ['релиш] s. - тәм, татым

Remain [ри'мэйн] v. - калырга, сакланып калырга

Remains [ри'мэйнз] s.,pl. - калдыклар

Remake ['ри:мэйк, ри:'мэйк] v. - яңадан эшләргә, үзгәртеп эшләргә

Remark [ри'ма:к] s. - 1. искәрмә, күрсәтмә
it passed without remark - сизелмича үтеп китте
v. - 2. тамга салырга, күреп алырга

Remember [ри'мембэ(р)] v. - искә алырга, хәтерләргә, истә тотырга
to the best of my remembrance - минем хәтердә тотканынча

Remind [ри'майнд] v. - искә төшерергә, хәтергә төшерергә

Remiss [ри'мис] adj. - аннан-моннан эшләнгән, шапшак

Remit ['ри:мит] s. - 1. компитентлык, хәбәрдарлык
[ри'мит] v. - 2. җибәрергә, салып җибәрергә

Remorse [ри'мо:с] s. - вөҗдан газабы

Remote [ри'мөүт] adj. - ерактагы, еракка ... торган
remote control - ерактан идарә итү

Remove [ри'му:в] v. - күчәргә, ераклаштырырга

Renaissance [ри'нэйс(э)нс] s. - Яңарыш, ренессанс

Renew [ри'нйу:] v. - яңадан башларга, яңалык кертергә

Renouncement [ри'наунсмэнт] s. - инкарь; ваз кичү, баш тарту

Renovation [рено'вэйш(э)н] s. - яңадан торгызу, яңартып төзергә

Rent [рент] s. - 1. ялланып эшләү, аренда
v. - 2. ялларга, арендага алырга

Repair [ри'пэа(р)] s. - 1. төзәтү, сипләү
in good repair - әйбәт хәлендә
v. - 2. төзәтергә, ямарга, сипләргә

Repatriate [ри:'пэтриэйт] v. - ватанга кайтырырга, туган иленә кайтарырга

Repeat [ри'пи:т] s. - 1. кабатлау, тәкърар
v. - 2. кабатларга, кабатлап эшләргә

Баштан кире кайтырга

Repel [ри'пел] v. - этәреп җибәрергә, кире кайтарырга

Repent [ри'пент] v. - үкенәргә, тәүбә итәргә

Repertoire ['репэтwа:(р)] s. - репертуар

Replace [ри'плэйс] v. - алмаштырырга, күчереп куярга

Replica ['репликэ] s. - төгәл күчермә, кабатлау

Reply [ри'плай] s. - 1. җавап
in reply - җавап итеп
v. - 2. җавап бирергә, җаваплы булырга

Report [ри'по:т] s. - хисап, доклад, хәбәр
reported speech - кыек сөйләм

Reprehend [репри'һенд] v. - шелтә ясарга, гаепләргә

Represent [репри'зент] v. - булып торырга, вәкиле булырга

Representative [репри'зентэтив] s. - вәкил

Reproach [ри'прөүч] s. - үпкә, әр, шелтәләү, әрләү
beyond reproach - керсез, кимчелексез

Reptile ['рептайл] s. - сөйрәлүчеләр (елан, кәлтә һ.б.)

Republic [ри'паблик] s. - җөмһүрият, республика
the republic of letters - әдәбият дөньясы

Reputation [репйү'тэйш(э)н] s. - абруй, репутасыя, керсез исем

Repute [ри'пйу:т] s. - җәмәгатьчелек фикере; дан, шөһрәт

Request [ри'кwест] s. - үтенеч, таләп, сорау
a programme of requests - гаризалар буенча консэрт

Require [ри'кwайэ(р)] v. - таләп итәргә, сорарга

Requite [ри'кwайт] v. - җавап кайтарырга, түләргә
to requite like for like - ташка таш белән, ашка аш белән

Rescue ['рескйу:] s. - 1. котылу, сакланып калу
rescue party - коткару төркеме
v. - 2.  коткарырга, коткарып калырга

Research [ри'сө:ч, 'ри:сө:ч] s. - фәнни хезмәт, фәнни әсәр, тикшеренү

Resemblance [ри'земблэнс] s. - охшашлык, үзара охшаш булу

Reserve [ри'зө:в] s. - байлык, запас, резерв
reserved seats - пласкарт урыннар

Reset [ри:'сет] v. - күчереп куярга, кертеп куярга

Resident ['резидэнт] s. - торучы, бер урында яшәүче, резидент

Residential [рези'денш(э)л] adj. - тора торган, торак ...


Баштан кире кайтырга

Resign [ри'зайн] v. - баш тартырга, баш ияргә, калдырырга

Resigned [ри'зайнд] adj. - буйсынучан, карусыз, күндәм

Resilient [ри'зилиант] adj. - сыгылмалы; нык торучан, чыдам

Resin ['резин] s. - 1. сумала, чәер, сагыз

Resist [ри'зист] v. - карышырга, каршылык күрсәтергә
resistant to heat - утка чыдам

Resolve [ри'зөлв] v. - чишәргә, хәл итәргә, карар итәргә

Resort [ри'зо:т] s. - 1. курорт
s. - 2. чара, коткару чарасы
last resort - соңгы чаралар
in the last resort - ахыр чиктә

Resource [ри'со:с] s.,pl. - ресурслар, мөмкинлекләр
natural resource - табигать байлыклары

Respect [ри'спект] s. - 1. хөрмәт, ихтирам; мөнәсәбәт
yours respectfully - сезне хөрмәт итүче
v. - 2. хөрмәт итәргә

Respiration [респэ'рэйш(э)н] s. - сулыш, тын алу
artificial respiration - ясалма сулыш алдыру

Respond [ри'спөнд] v. - җавап бирергә, җавап кайтарырга

Response [ри'спөнс] s. - җавап, эндәшү

Responsibility [риспөнсэ'билити] s. - җаваплылык; бурыч, вазифа

Responsible [ри'спөнсиб(э)л] adj. - җаваплы, бурыч ителгән

Rest [рест] s. - 1. ял, хәл җыеп алу
s. - 2. калдык
the matter cannot rest there - шулай мәсьәләне калдырырга ярамый

Restaurant ['рестрөнт] s. - ресторан

Restore [ри'сто:(р)] v. - торгызырга, яңадан торгызырга

Restrict [ри'стрикт] v. - чикләргә, чик куярга
without restraint - ирекле рәвештә

Result [ри'жалт] s. - нәтиҗә, йомгак, сөземтә

Resume ['резйүмэй] s. - 1. кыскача йомгак, резюме
[ри'зйу:м] v. - 2. яңадан башлап җибәрергә

Retail ['ри:тэйл] s. - ваклап сату

Retard [ри'та:д] v. - озакларга, мыштырдарга, әкрен кыймылдарга
mentally retarded - акыллы булмаган


Баштан кире кайтырга

Retch [реч] v. - кикерергә, косарга

Retina ['ретинэ] s. - челтәр катлау

Retire [ри'тайэ(р)] v. - эштән чыгарырга, хезмәттән китәргә
a retired officer - отставкадагы офисэр
retirement age - пенсия яше

Return [ри'тө:н] s. - 1. кайту, кайтару
point of no return - кире алынмый торган нокта
carriage return - каретканы кайтару
v. - 2. кире кайтарырга, кайтарып бирергә

Rev [рев] s. - әйләнеш

Revel ['рев(э)л] s. - типтерү, әйттерү; эчкечелек мәҗлесе

Revenge [ри'венҗ] s. - үч, кинә

Revenue ['ревэнйу:] adj. - тамоҗнялы

Reverence ['ревэрэнс] s. - хөрмәт, кадер, тирән ихтирам

Reverse [ри'вө:с] adj. - капма-каршы; кире, тискәре
reverse gear - артка йөреш

Review [ри'вйу:] s. - күзәтү, яңадан карап чыгу

Revolt [ри'вөүлт] s. - фетнә, чуалыш

Revolution [рево'лу:ш(э)н] s. - 1. әйләнеш
the revolution of the earth - Җирнең әйләнүе
s. - 2. инкыйлаб, революсыя

Revolve [ри'вөлв] v. - әйләнергә, бөтерелергә

Reward [ри'wо:д] v. - бүләк бирергә, бүләкләргә

Reword [ри:'wө:д] v. - үзгәртеп әйтергә

Rewrite ['ри:райт, ри:'райт] v. - яңадан язарга

Rhapsodize ['рэпсодайз] v. - сокланырга, таңга калырга

Rheumatism ['ру:мэтиз(э)м] s. - буын сызлау, ревматизм

Rhinestone ['райнстөүн] s. - тау хрустале

Rhinoceros [рай'нөсэрос] s. - мөгезборын, кәркәдән

Rhomb [рөмб] s. - ромб

Rhyme [райм] s. - кафия, рифма

Rhythm ['ри(з)эм] s. - ритм, шигырь үлчәве

Rib [риб] s. - кабырга
ribbed cloth - сырлы тукыма

Ribbon ['рибон] s. - тасма, зияк

Rice [райс] s. - дөге

Баштан кире кайтырга

Rich [рич] adj. - байлы, муллы
to be rich in - хәзинәдә барынча

Rick [рик] s. - 1. печән кибәне, богыл
v. - 2. каймыктырырга, тайдырырга

Rid [рид] v. - тоткынлыктан коткарырга, котылып калырга
to get rid of - коллыктан котылырга
good riddance! - дүрт ягың кыйбла

Riddle ['рид(э)л] s. - 1. табышмак, сер
s. - 2. иләк

Ride [райд] s. - бару, йөрү; юл
to ride a bike - велосипедта йөрергә

Rider ['райдэ(р)] s. - атта оста йөрүче; велосипедчы, мотосыклист

Ridicule ['ридикйу:л] s. - мыскыл, мәсхәрә
object of ridicule - мыскыл темасы

Rife [райф] adj. - киң таралган, еш очрый торган

Rifle ['райф(э)л] s. - мылтык

Rig [риг] s. - 1. җиһаз, оснастка; бораулау җайланмасы
in full rig - бәйрәм киеме
v. - 2. хәрәмләшергә

Right [райт] adj. - 1. уң
on my right hand - миннән уң якта
s. - 2. хокук, хак
to stand up for one's rights - үз хокуклар соклап калырга
adj. - 3. дөрес, чын; гадел, туры
all right - яхшы, әйбәт

Rigit ['риҗид] adj. - бөгелми торган, нык торучан, какшамас

Rigor ['риго(р)] s. - катып калганлык
rigor mortis - үләксә катуы

Rigorous ['ригорос] adj. - каты, кырыс, таләпчән
with all the rigour of the law - закон таләпләренә тулысынча туры китереп

Rim [рим] s. - тугым, кыса, тубырча
rimless spectacles - кысасыз күзлек, пенсне

Rime [райм] s. - бәс, сыкы

Rind [райнд] s. - кабык, кайры

Ring [риң] s. - 1. түгәрәк; алка, боҗра; балдак
ring finger - атсыз бармак
s. - 2. шалтырау, чыңлау
to ring back - яңадан шалтыратырга

Ringlet ['риңлэт] s. - бөтеркә

Rink [риңк] s. - шугалак

Riot ['райот] s. - фетнә, гыйсьян

Rip [рип] s. - ерык, кисем, уелыш


Баштан кире кайтырга

Ripe [райп] adj. - өлгергән, пешкән

Rise [райз] s. - 1. күтәрелү; үр, биеклек
v. - 2. күтәрергә, менәргә, торырга

Risk [риск] s. - 1. тәвәккәллек, хәтәр
at one's own risk - тәвәкәлләп
v. - 2. тәвәккәл эш башкарырга

Rite [райт] s. - йола, гореф-гадәт
last rites - күмү йоласы

Rival ['райв(э)л] s. - ярышташ, көндәш

River ['ривэ(р)] s. - елга

Rivulet ['ривйэлэт] s. - инеш, гөрләвек

Road [рөүд] s. - юл, урам

Roadway ['рөүдwэй] s. - таш юлы

Roam [рөүм] v. - күчеп йөрергә, ил гизеп йөрергә

Roast [рөүст] adj. - кыздырган, куырган
roast beef - кыздырылган сыер ите

Rob [рөб] v. - таларга, урларга

Robbery ['рөбэри] s. - талау, урлау

Robot ['рөүбөт] s. - робот

Rock [рөк] s. - 1. кыя, кыяташ
rock climbing - кыя тауга менү
s. - 2. рок (музыка)
v. - 3. тирбәлергә, чайкалырга, селкенергә
to rock to sleep - тирбәтеп йоклатырга

Rocket ['рөкит] s. - ракета

Rod [рөд] s. - чыбык

Rodent ['рөүд(э)нт] s. - кимерүче (тиен, күсе, тычкан һ.б.)

Roe [рөү] s. - 1. кыр кәҗәсе
s. - 2. hard roe - уылдык; soft roe - ата балык агы

Role [рөүл] s. - роль


Баштан кире кайтырга

Roll [рөүл] s. - 1. төргәк, рулон; исемлек, реестр
roll call - үзара чакырышу
v. - 2. әйләнергә, бөтерергә; тәгәрәргә

Roller ['рөүлэ(р)] s. - ролик, каток

Roman [рөүмэн] adj. - Рим ...ы
roman alphabet - латин алфавиты

Romancer [рөү'мэнсэ(р)] s. - хыялланучы, уйдырмачы

Romanian [рү'мэйниан] adj. - Румыния ...ы

Romany ['рөмэни, 'рөүм-] s., m. - чегән

Rompers ['рөмпэз] s.,pl. - ползунок (кечкенә балалар киеме)

Rood [ру:д] s. - тәре, хач

Roof [ру:ф] s. - түбә, өй түбәсе
the roof of the mouth - аңкау
roofing felt - толь

Rook [рүк] s. - 1. каракарга; ладья (шахмат)
v. - 2. алдарга

Room [ру:м, рүм] s. - бүлмә

Roomy ['ру:ми] adj. - иркен, сыйдырышлы

Rooster ['ру:стэ(р)] s., m. - әтәч

Root [ру:т] s. - тамыр
to strike root - тамыр җибәрергә

Rope [рөүп] s. - бау, аркан; бәйләм
rope of hair - чәч бәйләме
rope dancer - канатта йөрүче

Rosary ['рөүзэри] s.,pl. - тәсбих, дисбе

Rose [рөүз] s - гөлчәчәк, роза

Rosin ['рөзин] s. - сәмих, канифоль

Rot [рөт] v. - черергә
rotten eggs - чәберчек йомырка

Rota ['рөүтэ] s. - тәртип, рәт, чиратлылык


Баштан кире кайтырга

Rotation [рөү'тэйш(э)н] s. - әйләндерү, әйләнеш; чиратлаштыру

Rotund [рөү'танд] adj. - түгәрәк, йомры

Rouble ['ру:б(э)л] s. - сум, рубль

Rouge [ру:ж] s. - иннек

Rough [раф] adj. - тупас, дорфа
rough and ready - ничек җитте алай эшләнгән
roughly speaking - тупас кына әйткәндә

Round [раунд] s. - 1. түгәрәк, йомры, тулы
round the world - дөнья әйләнә
v. - 2. чолгап алырга
prep. - 3. тирәли, тирә-юньдә, тирәсендә

Roundabout ['раундэбаут] s. - урау юл, әйләнеч юл

Rouse [рауз] v. - уятырга, кузгатырга

Rout [раут] s. - 1. тар-мар итү
v. - 2. rout out - алып чыгарга

Routine [ру:'ти:н] adj. - көн саен була торган, гадәти

Row [рөү] s. - 1. түтәл; рәт, эзлеклелек
s. - 2. ишү
s. - 3. гауга, талаш, ызгыш, җәнҗал

Rowan ['рөүан, 'раүан] s. - миләш

Royal ['ройал] adj. - патшалы, падишаһ ...ы

Rub [раб] v. - ышкырга, уарга
to rub up - шомартып ялтыратырга

Rubber ['рабэ(р)] s. - бетергеч, резин

Rubbish ['рабиш] s. - чүп, чүп-чар

Ruby ['ру:би] s. - якут, кызыл якут

Ruck [рак] s. - 1. халык төркеме, кара халык
s. - 2. җыерчык
to ruck up - җыерылырга, чырай сытарга

Rude [ру:д] adj. - тупас, дорфа
a rude awakening - күңелсез ачыш

Rudiments ['ру:димэнс] s.,pl. - башлангычлар, беренче күренешләр

Rue [ру:] s. - үкенеч, тәүбә, кызганыч

Ruff [раф] s. - 1. җабо, мех яка
s. - 2. шыртлака, еттыш (балык)

Rug [раг] s. - плед, кечкенә келәм

Ruin ['ру:ин] s.,pl. - харәбәләр, җимерекләр


Баштан кире кайтырга

Rule [ру:л] s. - 1. кагыйдә, хакимият
rule of the road - юл йөрү кагыйдәләре
s. - 2. сызык, сызгыч
ruled exercise - сызыклы дәфтәр

Rum [рам] adj. - 1. сәер, гаҗәп
s. - 2. ром (дөгеле аракы)

Ruminant ['ру:минэнт] adj. - күшәүче, күши торган

Rump [рамп] s. - савыр, арт сан

Run [ран] s. - 1. йөгереш, узыш
in the long run - бара торгач
v. - 2. йөгерергә, чабарга
to run away - качып китәргә, йөгереп китәргә
to run down - ялыгырга, арырга

Rung [раң] s. - баскыч, аркылы борыс

Running ['раниң] adj. - хәрәкәт иткән, йөгереш иткән
running water - агым су
to make the running - тиз темп бирергә

Rural ['рүэрэл] adj. - авыл ...ы

Rush [раш] s. - 1. камыш
s. - 2. ашыгычлык, ашыгу; ашкыну, омтылыш
the gold rush - алтын ыгы-зыгы

Rusk [раск] s. - сохарый

Russian ['раш(э)н] s., m. - урыс, рус

Rust [раст] s. - 1. тутык
v. - 2. тутыгырга, күгәрергә

Rustproof ['растпру:ф] adj. - тутыкмас, күгәрми торган

Rye [рай] s. - арыш

Баштан кире кайтырга
 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz