main page
Tt
Кирәкле сүз язагыз: 
    Tabby ['тэби] adj. - буйлы, буй-буй

Table ['тэйб(э)л] s. - өстәл, табын; такта; җәдвәл, таблиса
table of contents - эчтәлек, бүлекләр исемлеге

Tablecloth ['тэйб(э)лклө(с)] s. - ашъяулык, эскәтер

Taboo [тэ'бу:] s. - тыю, табу

Tacit ['тэсит] adj. - сөйләшмәүчән, сүзсез

Tacky ['тэки] adj. - ябышкак, сыланучан

Tactics ['тэктикс] s.,pl. - тактика

Tadjik [тэ'җи:к] s.,adj. - таҗик

Tag [тэг] s. - ярлык, этикетка
tag along - ияреп барырга
tag-question  gram. - бүлүче сорау

Taiga ['тайга:] s. - тайга

Tail [тэйл] s. - койрык, толым
with his tail between his legs - койрыкны кысарга
tails - иләк (металл акчаның гербына кире ягы)
tail-gate, tail-lamp - арткы капкач, арткы фонарь

Tailor ['тэйло(р)] s. - тегүче

Tainted ['тэйнтид] adj. - бозылган, бозык
tainted reputation - тапланган репутасыя

Take [тэйк] v. - алырга, тотырга, тотып алырга
how long does it take? - күпме сәгать моны өчен кирәк?
take care! - сак булыгыз!
to take part - катнашырга
to take place - андый хәл булды

Tale [тэйл] s. - әкият, хикәя

Talent ['тэлэнт] s. - сәләтлелек, сәләт, талант

Talk [то:к] s. - 1. сөйләшү, әңгәмә
talk show - ток-шоу
v. - 2. сөйләшергә
talk back - каршы әйтергә

Talkative ['то:кэтив] adj. - сүзчән, сүзгә әвәс

Tall [то:л] adj. - биек, озын, югары
a tall story - ялган уйдырма

Talon ['тэлон] s. - тырнак (кошларда һәм җәнлекләрдә)

Tame [тэйм] v. - кулга ияләштерергә, буйсындырырга

Tamp [тэмп] v. - төеп тыгызларга

Tangent ['тэнҗэнт] s. - орынма, тангенс
to go off at a tangent - кинәт читкә китәргә

Tangerine [тэнҗэ'ри:н] s. - мандарин

Tank [тэңк] s. - сыем, бак, резервуар
to tank up - салырга (бензин)

Tantrum ['тэнтрэм] s. - ачу, ярсыту

Tap [тэп] s. - 1. бөке, чөмәк; шак, тук
v. - 2. ачарга; шакылдатырга
to tap out - кагып (бәреп) төшерергә

Tape [тэйп] s. - тасма, зияк
tape measure - үлчәү тасмасы (рулетка)
tape recorder - магнитофон

Tar [та:(р)] s. - сумала, дегет

Target ['та:гит] s. - тәмек, максат, морат

Tariff ['тэриф] s. - тариф, хак, бәя

Tarpaulin [та:'по:лин] s. - брезент

Task [та:ск] s. - бирем, йөкләмә; бурыч, вазифа

Taste [тэйст] s. - тәм, татым; зәвык, ямь хисе
a piece of bad taste - зәвыксызлык, татымсызлык

Tasty ['тэйсти] adj. - тәмле

Tattoo [тэ'ту:] s. - 1. тук, шак, такт
s. - 2. татуировка

Taurus ['то:рэс] s. - үгезбозау (астр.)

Taut [то:т] adj. - нык, кысан, тыгыз, сыгылмалы

Tax [тэкс] s. - салым, түләү
tax dodger - түләмәүче
after tax - салымнар чыгарып ташлап
income tax - керемгә карап алына торган салым

Taxi ['тэкси] s. - такси


Баштан кире кайтырга

Tea [ти:] s., adj. - чәй
tea-pot  -  чәйнек
tea house - чайханә

Teach [ти:ч] v. - өйрәтергә, укытырга

Teacher ['ти:чэ(р)] s. - укытучы, мөгаллим
teacher college - педагогия институты

Team [ти:м] s. - төркем, груһ

Tear [тэа(р)] s. - 1. күз яше
to burst into tears - елап җибәрергә
s. - 2. тишек, ертык
to tear smth. to pieces - вак кисәкләргә ертып бетерергә

Teat [ти:т] s. - имчәк башы

Technical ['текник(э)л] adj. - техникалы

Technique [тек'ни:к] s. - техника, осталык

Tedious ['ти:диас] adj. - эчпошыргыч, күңелсез

Teem [ти:м] v. - мыҗлап торырга, бик күп булырга
it is teeming - коеп яварга

Teen-age ['ти:нэйҗ] adj. - үсмерләр ...ы, яшүсмерләр ...ы

Teeth [ти:(с)] s. - теш

Teetotal [ти:'төүт(э)л] adj. - аек, айнык

Telecommunication [теликомйу:ни'кэйш(э)н] s. - ераклыкта элемтәсе
telecommunication satellite - элемтә ясалма иярчене

Telekinesis [теликай'ни:сис] s. - телепортасыя

Telepathy [тэ'лепэ(с)и] s. - телепатия

Telephone ['телифөүн] s. - телефон
telephone directory - телефон китабы
telephone exchange - телефон стансыясе

Television [теливиж(э)н] s. - телевидение

Tell [тел] v. - сөйләргә, дияргә, әйтергә, белдерергә
to tell fortunes - фал ачарга, алдан әйтергә

Telling ['телиң] adj. - гыйбрәт алырлык, күрсәтмә
a telling example - ачык мисал
telling off - шелтә белдерү

Temper ['темпэ(р)] s. - холык, табигать; кәеф, күңел
to flow into temper - ачудан кызып китәргә

Temperance ['темпэрэнс] s. - тотнаклылык, тыйнаклык
temperance society - аеклык җәмгыяте

Temperature ['темпрэчэ(р)] s. - температура; бизгәк, кызу
to take temperature - температураны үлчәргә

Template ['темплэйт] s. - үрнәк, калып, шаблон

Temple ['темп(э)л] s. - чигә

Temporary ['темп(о)рэри] adj. - вакытлы

Tempt [темпт] v. - вәсвәсәләндерергә, коткы салырга
to yield to temptation - кызыгырга

Ten [тен] num. - ун, унлык, дистә

Tenable ['тенэб(э)л] adj. - акылга ятышлы, эзлекле

Tenant ['тенэнт] s. - вакытлыча файдалануга алып торучы

Tendency ['тендэнси] s. - омтылыш, һәвәслек; үсеш юнәлеше

Tender ['тендэ(р)] adj. - 1. назлы, мөлаем; йомшак
a tender steak - тапалган ит
s. - 2. тәкъдим, тендер

Tendon ['тендон] s. - сеңер

Tenet ['тенит] s. - канун, принсып, кагыйдә

Tennis ['тенис] s. - теннис

Tense [тенс] s., gram. - 1. заман, вакыт
adj. - 2. киеренке, тартынкы

Tent [тент] s. - чатыр, тент

Tentative ['тентэтив] adj. - сынаулык, тәҗрибәле, эксперименталь

Tenth [тен(с)] num. - унынчы

Term [тө:м] s. - 1. чор, заман, дәвер
s., pl. - 2. шартлар
s. - 3. термин, атама
to come to terms with - килешүгә килергә

Terminal ['тө:мин(э)л] adj. - ахыргы, соңгы, актыккы
air terminal - аэровокзал
termination of pregnancy - бала төшерү

Terra ['терэ] s. - җир, ил
terra incognita - таныш булмаган ил

Terrible ['терэб(э)л] adj. - коточкыч, куркыныч
Ivan the Terrible -

Terror ['теро(р)] s. - кот качу, дәһшәт; террор

Terrorize ['терорайз] v. - террор белән куркытырга

Terse [тө:с] adj. - кыска, кысылган

Test [тест] s. - 1. сынау, тикшерү; имтихан, тест; тәҗрибә
blood test - канның анализы
v. - 2. сынап (тикшереп) карарга

Testify ['тестифай] v. - таныкларга
to testify against smb - берәр кешегә каршы таныклама бирергә

Tete-a-tete [тэйта:'тэйт] adv. - икәүдән-икәү, күзгә-күз, аулакта

Text [текст] s. - текст

Textbook ['текстбүк] s. - дәреслек

Textile ['текстайл] s., adj. - тукыма, текстиль; туку ...ы

Than [(з)эн] conj. - ...га караганда, ...ганчы, ...ган саен
better last than never - һич булганчы, кич булсын
other than - ...дан башка

Thank [(с)эңк] s. - 1. рәхмәт, ярый әле
thank God - Аллага шөкер
v. - 2. рәхмәт укырга

That [(з)эт] conj. - 1. дип, ки, өчен
pron. - 2. кайсы, теге; бу, шушы
at that time - шул вакытта
after that - соңыннан

Баштан кире кайтырга

Thaw [(с)о:] v. - эрергә, эретергә

The [(з)э, (з)и:] - 1. билгеле артикль
adj. - 2. теге
this book is the one I need - бу китапны нәкъ кайсы миңа кирәк
the more the better - никадәр күбрәк булса, шулкадәр яхшырак

Theatre ['(с)иатэ(р)] s. - театр
theatre goer - театр һәвәскәре

Theft [(с)ефт] s. - караклылык, урлау

Their [(з)эа(р)] pron. - аларның
this is our room, not theirs - бу безнең бүлмәсе, аларныкы түгел

Them [(з)ем, (з)эм] pron. - аларныкы, аларга
four of them - алардан дүрт

Theme [(с)и:м] s. - тема

Then [(з)ен] adv. - аннары, аннан соң; шуңа күрә
then and there - шунда ук
now and then - кайвакытларда

Thence [(з)енс] adv. - аннан, моннан

Theology [(с)и'өлоҗи] s. - теология (дин догматлары турында тәгълимат)

Theorem ['(с)иарэм] s. - теорема

Theory ['(с)иари] s. - тәгълимат, теория

Therapy ['(с)ерэпи] s. - дәвалау, дарулау
shock therapy - шок терапиясы

There [(з)эа(р)] adv. - анда, монда, шунда
you're wrong there - бу очракта ялгышасыз
there you are - рәхим итегез

Therefore ['(з)эафо:(р)] adv. - чөнки, шуңа күрә

Thermal ['(с)ө:м(э)л] adj. - җылылык ...ы, термик
thermal capacity - җылысыешлык
thermal springs - җылылыкның чыганаклары

Thesaurus [(с)и'со:рэс] s. - аңлатмалы сүзлеге

These [(з)и:з] pron., pl. - болар

They [(з)эй] pron., pl. - алар

Thick [(с)ик] adj. - калын, юан, куе
that's a bit thick! - бу инде чиктән тыш!

Thicket ['(с)икит] s.,pl. - куе үсемлекләр, куелык

Thief [(с)и:ф] s. - карак, угры

Thieve [(с)и:в] v. - урларга

Thigh [(с)ай] s. - бот

Thin [(с)ин] adj. - арык, ябык; нечкә, юка; сирәк
as thin as lath - чыра кебек ябык


Баштан кире кайтырга

Thing [(с)иң] s. - әйбер, нәрсә
things of the mind - рухи байлыклар
just the thing - менә дигән

Think [(с)иңк] v. - уйларга, фикерләргә
to think over - төптән уйларга

Third [(с)ө:д] num. - өченче

Thirst [(с)ө:ст] v. - 1. сусарга, эчәсе киләргә
s. - 2.  сусау
thirst for knowledge - белемгә омтылу

Thirteen [(с)ө:'ти:н] num. - унөч

Thirty ['(с)ө:ти] num. - утыз

This [(з)ис] adj., pron. - бу, шушы
this very day - бүген үк

Thistle ['(с)ис(э)л] s. - шайтан таягы (үсемлек)

Thong [(с)өң] s. - каеш

Thorn [(с)о:н] s. - чәнечке, энә, кылчык
a thorny problem - үткен проблема

Thorough ['(с)аро] adj. - тулы, камилләшкән

Thoroughbred ['(с)аробред] adj. - саф токымлы

Thoroughly ['(с)ароли] adv. - тулысынча, бөтенләй, тәмам

Those [(з)өүз] pron. pl. - бусы, тегесе

Though [(з)өү] conj. - 1. булса да; ...га карамастан
even though - хәтта булса да
adv. - 2. әмма, ләкин

Thought [(с)о:т] s. - фикер, уй, караш
to collect one's thoughts - бөтен зиһенне тупларга

Thousand ['(с)ауз(э)нд] num. - мең

Thread [(с)ред] s. - җеп, тезмә; сыр, винт сыры
a reel of thread - бер кәтүк җеп
to thread one's way - ерып чыгарга

Threat [(с)рет] s. - янау, өркетү; куркыныч

Three [(с)ри:] num. - өч

Баштан кире кайтырга

Thresh [(с)реш] v. - сугарга, кыйнарга
threshing machine - ашлык сугу машинасы

Thrift [(с)рифт] s. - сакчыллык, икътисадлылык

Thrill [(с)рил] s. - борчылу; дерелдәү, калтырау, тетрәү
thriller - маҗаралы роман (фильм)

Throat [(с)рөүт] s. - тамак, бугаз

Throes [(с)рөүз] s., pl. - гаепләр
death throes - үлем газабы

Through [(с)ру:] prep., adv. - аша, аркылы, үтәли, ара

Throughout [(с)ру:'аут] adv. - һәркайда, бөтен урында
throughout the country - һәр җирдә буйлап

Throw [(с)рөү] v. - ташларга, ыргытырга, атып бәрергә

Throwback ['(с)рөүбэк] s. - атавизм, регресс, кире китү

Thrush [(с)раш] s. - миләш чыпчыгы

Thumb [(с)ам] s. - баш бармак
to thumb a lift - тавыш бирергә

Thump [(с)амп] s. - 1. шакылдату, тук
v. - 2. шакылдарга, тукылдатырга, кагарга

Thunder ['(с)андэ(р)] s. - күкрәү, гөрелдәү

Thursday ['тө:здэй, -ди] s. - пәнҗешәмбе

Thus [(з)ас] adv. - шулай, болай, алай

Ticket ['тикит] s. - ярлык, билет

Tickle ['тик(э)л] s. - кытык, кытыклану

Tide [тайд] s. - су агымы; суның күтәрелеше һәм чигенеше

Tidy ['тайди] adj. - пөхтә, җыйнак

Tie [тай] v. - 1. бәйләргә, төйнәп куярга
s. - 2.  галстук, бәйләнеш, багланыш; уртак нәтиҗә

Tiff [тиф] s. - талаш, ызгыш

Tiger ['тайгэ(р)] s. - юлбарыс

Tight [тайт] adj. - тыгыз, нык, саглам
hold tight! - нык тотып тор!


Баштан кире кайтырга

Tile [тайл] s. - чирәп, кафель

Till [тил] prep. - 1. кадәр, чаклы, хәтле
conj. - 2. шул кадәр, шул вакытта кадәр

Time [тайм] s. - 1. вакыт, заман, чор
what is the time?  -  ничә сәгать?
in time - нәкъ вакытында
s. - 2. мәртәбә, кат
twice times - ике кат
how many times? - ничә мәртәбә?

Timely ['таймли] adj. - үз вакытында
good timing! - бик вакытлы

Time-table ['таймтэйб(э)л] s. - җәдвәл, график, үтәлү вакытның планы

Timid ['тимид] adj. - кыюсыз, юаш, куркак

Tin [тин] s. - аккургаш, калай
tinned goods - консервлар

Tinfoil [тин'фойл] s. - аккургаш фольга

Ting [тиң] s. - чың, шалтырау

Tinted ['тинтид] adj. - буяп алган
tinted glass - караңгы пыяла

Tiny ['тайни] adj. - кечкенә генә, валчыктай гына

Tip [тип] s. - 1. очлык
tip of the iceberg - айсберг түбәсе
s.,pl. - 2. чайлек
s.,v. - 3. авышлык, сөзәклек; чүплек
to tip out - аударып ташларга
tip lorry - йөген үзе бушата торган автомобиль

Tipsy ['типси] adj. - исерек

Tiptop [тип'төп] adj. - шәп, бик яхшы

Tire ['тайэ(р)] v. - 1. арырга, талчыгырга
s. - 2. шин, покрышка

Tireless ['тайэлэс] adj. - арыргансыз, армый-талмый

Tissue ['тишу:, 'тисйу:] s. - тукыма, кәгазь

Tit [тит] s. - песнәк

Titillate ['титилэйт] v. - кытыкларга

Title ['тайт(э)л] s. - исем, баш

Titter ['титэ(р)] v. - кеткелдәргә, хихылдарга

Tizzy ['тизи] s. - аҗиотаҗ, ыгы-зыгы
to get oneself into a tizzy - пошаманга төшерергә

To [ту:, тү] prep. - 1. ...га, таба, янына
to London - Лондонга
turn to the left - сулга борылыгыз
prep - 2. ...га кадәр
a quarter to ten - ун туларга чирек сәгать
from morning to night - иртәдән алып кичкә чаклы
adv. - 3. булып, итеп
to and fro - артка алга

Toad [төүд] s. - гөберле бака

Toast [төүст] s. - 1. тост
to propose a toast to - тост күтәрергә
s. - 2. кәтермәч, кыздырылган икмәк

Tobacco [то'бэкөү] s. - тәмәке

Today [то'дэй] adv. - буген, бүгенге көн

Toe [төү] s. - аяк бармагы
to toe the line - биеп кенә торырга
to get a toe hold - таяну ноктасы табарга

Together [то'ге(з)э(р)] adv. - бергә, бергәләп
to get together - җыелырга

Toil [тойл] s. - 1. авыр хезмәт (эш)
v. - 2. эшләргә, атлап барырга

Toilet ['тойлит] s. - бәдрәф

Tolerate ['төлэрэйт] v. - түзәргә, сабыр итәргә

Toll [төүл] s. - 1. ясак, салым
s. - 2. кыңгырау чыңы
toll call - телефон шәһәрара

Tomato [то'ма:төү] s. - помидор, томат

Баштан кире кайтырга

Tomb [ту:м] s. - кабер, гүр

Tomorrow [то'мөрөү] adv. - иртәгә
the day after tomorrow - берсекөнгә, иртәдән соңга

Ton [тан] s. - тонна

Tone [төүн] s. - көй, тон; кәеф, күңел
to tone in - ярашып торырга

Toneless ['төүнлэс] adj. - күңелсез, көйсез

Tonque [таң] s. - тел
to hold one's tongue - телне тыярга

Tonic ['төник] adj. - тоник, тонус күтәрә торган
tonic accent - басым

Tonight [то'найт] adv. - бүген төнлә белән

Too [ту:] adv. - шулай ук; чамасыз, ифрат

Tool [ту:л] s. - эш коралы, әсбап

Tooth [ту:(с)] s. - теш
to brush teeth - теш чистартырга

Toothache ['ту:(с)эйк] s. - теш авыру

Top [төп] s., adj. - 1. түбә, баш
top secret - тулысынча яшерен
the top of the milk - сөт өсте
s. - 2. бөтерчек (уенчык)
to sleep like a top - үлеп йокларга

Topaz ['төүпэз] s. - топаз (асылташ)

Topic ['төпик] s. - тема; нәрсә

Topography [то'пөгрэфи] s. - топография

Torch [то:ч] s. - факел, яктырткыч

Torment ['то:мент] s. - 1. җәфа, газап, тилмерү
v. - 2.  газапларга, интектерергә, җәфаланырга

Torpor ['то:по(р)] s. - ою, катып канганлык

Torrid ['төрид] adj. - эссе, кызу
torrid zone - тропик пояс

Tortoise ['то:тос] s. - ташбака

Torture ['то:чэ(р)] s. - җәза, азап

Tory ['то:ри] adj. - консерватив, кадим, иске карашлы

Toss [төс] s. - ыргылыш, чөю
toss of coin - шобага салырга

Tot [төт] s. - 1. сабый, бәби
s. - 2. сумма, җәмгы, барлыгы
to tot up - хисаплап чыгарырга

Total ['төүт(э)л] s., adj. - тулы, бөтенесе, сумма

Totally ['төүтэли] adv. - тулысынча, бөтенләй

Tottery ['төтэри] adj. - какшау, тотрыксыз


Баштан кире кайтырга

Touch [тач] s. - 1. тию, орыну; кагылу, контакт
to the touch - капшап карауга
v. - 2.  тияргә, якынаерга

Touching ['тачиң] adj. - тияргән, кагылган

Tough [таф] adj. - каты, нык, чыдам

Tour [түэ(р)] s. - сәяхәт, сәфәр

Tourism ['түэриз(э)м, 'то:р-] s. - туризм
tourist agency - туристик агентлык

Tournament ['түэнэмэнт, 'то:н-] s. - ярыш, узыш, турнир

Tout [таут] v. - рекламаларга, сатулашырга

Tow [төү] s. - буксир

Towards [то'wо:дз] prep. - таба, ...га; каршыга; тирәсендә

Towel ['тауэл] s. - сөлге

Tower ['тауэ(р)] s. - манара, каланча

Town [таун] s., adj. - шәһәр, кала

Toxic ['төксик] adj. - агулы, зәһәрле

Toy [той] s. - уенчык

Trace [трэйс] s. - эз, тамга; күчермә
trace element - микроэлемент

Tracer ['трэйсэ(р)] s. - күчермәсен алучы

Track [трэк] s. - сукмак, тар юлы; колея, эз
track events - йөгереш ярышлары
to keep track of - күзәтеп барырга

Traction ['трэкш(э)н] s. - ышку, ышкылу; тарту көче
traction engine - йөк тракторы

Trade [трэйд] s. - 1. сәүдә, сәүдәгәрлек; һөнәр
trade-union  -  профсоюз
foreign trade - тышкы сәүдә
v. - 2. сәүдә итәргә, сатарга

Tradition [трэ'диш(э)н] s. - гадәт, гореф-гадәт

Traduce [трэ'дйу:с] v. - яла ягарга, ялган таратырга

Traffic ['трэфик] s. - хәрәкәт; ташу, күчерү; ташкын
traffic jam - юл пробкасы
traffic lights - светофор

Tragedy ['трэҗэди] s. - фаҗига, һәлакәт

Trail [трэйл] s. - 1. эз, тамга; юл, сукмак
a trail of smoke - төтен болыты
v. - 2. тартырга, атлап барырга

Trailer ['трэйлэ(р)] s. - тагылма

Train [трэйн] s. - 1. поезд, кәрван, олаулар
v. - 2. өйрәтергә, күнектерергә

Trait [трэйт, трэй] s. - үзенчәлек, аерымлылык

Traitor ['трэйто(р)] s. - хыянәтче, хаин, сатлык җан

Tramp [трэмп] s. - юл кеше, сукбай

Trample ['трэмп(э)л] v. - таптарга, таптап тигезләргә
trample down - төйгечләп тыгызларга

Tranquil ['трэңкwил] adj. - тыныч, борчусыз, гаугасыз

Transaction [трэн'зэкш(э)н] s. - килешү, үзара тәэсир, үзара бәйләнеш

Transcend [трэн'сенд] v. - арттырырга, читкә чыгарырга

Transcript ['трэнскрипт] s. - кулъязма копиясы
the transcription of notes - язманың расшифровкасы

Transfer ['трэнсфө:(р)] s. - тапшыру, күчерү, җибәрү
transfer of property - милекне тапшыру

Transform [трэнс'фо:м] v. - әверелергә, әйләнергә

Transient ['трэнзиэнт] adj. - үтә торган, вакытлы гына булган

Transit ['трэнзит, -сит] adj. - транзит, аркылы чыккан

Translate [трэнс'лэйт] v. - тәрҗәмә итәргә, аңлатырга

Translation [трэнс'лэйш(э)н] s. - тәрҗәмә, аңлатма
simultaneous translation - синхрон тәрҗәмә


Баштан кире кайтырга

Transmit [трэнс'мит] v. - тапшырырга, үткәрергә

Transparent [трэнс'пэрэнт] adj. - үтә күренмәле

Transport ['трэнспо:т] v. - 1. күчерергә
s. - 2.  йөк ташу; транспорт

Trap [трэп] s. - тозак, ау; капкын

Trapeze [трэ'пи:з] s. - трапесыя
trapeze artist - акробат

Trash [трэш] s. - чүп, чүп-чар

Trauma ['тро:мэ] s. - яра, җәрәхәт, травма

Travel ['трэв(э)л] s. - сәфәр, сәяхәт

Traverse ['трэвө:с] s. - аркылы борыс, арата; траверс

Trawl [тро:л] s. - трал

Tray [трэй] s. - аслык, аскуйма

Treachery ['тречэри] s. - хыянәт, хаинлык, монафыйклык

Treacle ['три:к(э)л] s. - патока, бәрәңге балы

Tread [тред] s. - йөреш, атлау; баскыч, басма
to tread the grapes - йөзем сыгарга

Treasure ['трежэ(р)] s. - хәзинә, мал, байлык

Treasurer ['трежэрэ(р)] s. - акчасын саклаучы, казначей

Treat [три:т] v. - 1. дәваларга; эшкәртергә
s. - 2. хозур, рәхәт, ләззәт

Treatise ['три:тис, -тиз] s. - гыйльми хезмәт, трактат

Treaty ['три:ти] s. - килешү, шартнамә

Treble ['треб(э)л] adj. - өчләтә, өчләтелгән; дискант (музык)

Tree [три:] s. - агач

Trefoil ['трефойл] s. - тукранбаш

Trek [трек] s. - күчерү; аркылы чыгу юлы

Tremble ['тремб(э)л] v. - селкенергә, калтырарга
in fear and trembling - куркуда һәм дулкынлануда

Tremor ['тремо(р)] s. - калтырау, дерелдәү

Trend [тренд] s. - юнәлеш, омтылыш, тенденсыя

Trespass ['треспэс] s. - кул сузу, хаслану
no trespassing! - керү тыела

Tress [трес] s. - толым, чәч бөтеркәсе

Trial ['трайэл] s. - имтихан, сынау
trial period - сынау чоры
to bring to trial - җавапка тартырга

Triangle ['трайэңгл] s. - өчпочмак

Tribe ['трайб] s. - кабилә, кавем, ыруг

Tribunal [трай'бйу:н(э)л] s. - суд, хөкем; трибунал

Tribute ['трибйу:т] s. - ясак, салым
to pay tribute - тиешле бәясен бирергә

Trice [трайс] adv. - бик тиз, кинәт

Trickery ['трикэри] s. - караклык, алдашу
a trick of the light - күз алдавы

Trickle ['трик(э)л] v. - тамчы тамарга, саркып агарга

Tried [трайд] adj. - ышанычлы, өметле

Trifle ['трайф(э)л] s. - вак-төяк, вак нәрсә

Trigger ['тригэ(р)] s. - курок, тәте, чакма

Trill [трил] s. - чутылдау, чыңлау

Trim [трим] adj. - 1. пөхтә, җыйнак, төгәл
s. - 2. кырку, кисү

Trip [трип] s. - сәяхәт, сәфәр, йөреп кайту
business trip - командировка

Trite [трайт] adj. - күп кабатланган, искергән

Triumph ['трайамф] s. - тантана, триумф; җиңеш

Trivial ['тривиэл] adj. - күп чәйнәлгән, күп тапталган
the trivial round - көн саен була торган


Баштан кире кайтырга

Troop [тру:п] s. - төркем, груһ, отряд

Trophy ['трөүфи] s. - ганимәт, табыш, трофей

Trot [трөт] s. - селәүсен

Trouble ['траб(э)л] s. - 1. шом, хафа, хәвеф
to get into trouble - уңайсыз хәлгә төшәргә
there is trouble brewing - бәлагә каршы
v. - 2. борчылырга

Trough [трөф] s. - улак, ялгаш, тагарак

Trousers ['траузэз] s., pl. - чалбар, ыштан

Truculence ['тракйолэнс] s. - явызлык, кансызлык, усаллык, агресивлык

True [тру:] adj. - дөрес, тугры, туры
true to type - типик, чын-чынлап

Truly ['тру:ли] adv. - чынлап, чыннан

Trust [траст] s. - 1. ышаныч, ышану, инану
v. - 2. ышанырга
to trust in God - Аллага ышанырга

Truth [тру:(с)] - дөреслек, хакыйкать

Try [трай] v. - тырышырга, сынап карарга
to try hard - бөтен көчтән тырышырга

Tube ['тйу:бэ] s. - торба, көпшә
tubing - үткәргеч труба

Tuesday ['тйу:здэй, -ди] s. - сишәмбе

Tug [таг] v. - тартырга
tug of war - тартышып җиңү

Tulip ['тйу:лип] s. - лалә, кызалак

Tune [тйу:н] s. - көй, моң, аһәң

Tuner ['тйу:нэ(р)] s. - көйләүче

Tungsten ['таңстэн] s. - вольфрам

Tunnel ['тан(э)л] s. - туннель
tunnel vision - тар карашлылык

Turbulence ['тө:бйолэнс] s. - давыллылык, турбулентлык

Turk [тө:к] s. - төрек

Turkey ['тө:ки] s. - күркә

Turn [тө:н] s. - борылыш, әйләнеш
turn round  -  борылырга
turn off  - ябарга

Turner ['тө:нэ(р)] s. - токарь

Turnip ['тө:нип] s. - шалкан

Turquoise ['тө:кwойз] s. - фирәзә

Tusk [таск] s. - казык теш

Tutor ['тйу:то(р)] s., m. - укытучы, репетитор

Tweak [тwи:к] v. - чеметергә, тартырга

Twelve [тwелв] num. - унике

Twenty ['тwенти] num. - егерме

Twice [тwайс] adv. - ике тапкыр (мәртәбә)

Twin [тwин] s. - игез, иш, охшаш кеше

Twinkle ['тwиңк(э)л] s. - җемелдәү, ялтырау; мизгел, бик тиз

Twist [тwист] s. - борылыш, борылма элмәк, төен
to twist off - борып алырга

Two [ту:] num. - ике, пар

Tycoon [тай'ку:н] s. - магнат, эре бизнесмен

Type [тайп] s. - 1. төр, тип, дәрәҗә
s. - 2. шрифт, хәреф
to type in - бастырып чыгарырга

Tyre ['тайэ(р)] s. - шин, покрышка


Баштан кире кайтырга

 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz