main page
Uu
Кирәкле сүз язагыз: 
    Ubiquitous [йу:'бикwитос] adj. - һәркайда була торган, барасына да җитешүче

Udder ['адэ(р)] s. - җилен

Ugly ['агли] adj. - ямьсез, иләмсез; гарип
ugly duckling - шыксыз үрдәк баласы

Ukrainian [йу:'крэйниан] adj. - украин

Ulcer ['алсэ(р)] s. - җәрәхәт
ulcered feelings - яраланган хис

Ulterior [ал'тиариа(р)] adj. - яшерен, күзгә күренмәс
ulterior motive - астыртын уй

Ultimate ['алтимэт] adj. - актыккы, соңгы; чик ...ы; иң ...
ultimately - ахыр чиктә, ниһаять

Ultra [алтрэ] prefix - үтә, ...дан тыш, чиктән ашкан
ultra violet rays - ультрафиолет нурлар

Umber ['амбэ(р)] adj. - куе көрән

Umbilical [ам'билик(э)л] adj. - кендек ...ы
umbilical cord - кендек

Umbrage ['амбриҗ] s. - үпкә, рәнҗү

Umbrella [ам'брелэ] s. - чатыр, зонт; ышык

Umpire ['ампайэ(р)] s. - арадашчы; арбитр

Un- [ан] prefix -     -сез, -сыз; -ма, -мә

Unable [ан'эйб(э)л] adj. - булдыксыз, хәлдә булмаган

Unalleviated [анэ'ли:виэйтид] adj. - җиңеллексез
unalleviated gloom - дөм-карангы

Unanimity [йу:нэ:минити] s. - бердәмлек

Unappreciated [анэ'при:шиэйтид] adj. - танылмаган, бәя биреп җиткермәгән

Unarmed [ан'а:мд] adj. - коралсыз

Unavoidably [анэ'войдэбли] adv. - котылгысыз

Unawares [анэ'wэаз] adv. - кинәт, көтмәгәндә; абайламыйча

Unbacked [ан'бэкт] adj. - расланмаган
an unbacked cheque - гамәлдән чыккан чек

Unbar [ан'ба:(р)] v. - ачарга, ачып җибәрергә

Unbidden [ан'бид(э)н] adj. - чакырусыз килгән

Uncalled-for [ан'ко:лдфо:(р)] adj. - кирәкмәгән, чакырылмаган; урынсыз


Баштан кире кайтырга

Uncertain [ан'сө:т(э)н] adj. - ышанып бетмәгән; кыюсыз

Unclaimed [ан'клэймд] adj. - алынмый калган

Uncle ['аңк(э)л] s., m. - абый, абзый

Uncomfortable [ан'камфэтэб(э)л] adj. - уңайсыз, җайсыз, ипсез

Uncommon [ан'көмон] adj. - гадәттән тыш, искиткеч, күнегелмәгән

Unconcern [анкон'сө:н] s. - ваемсызлык, салкын караш

Unconditional [анкон'дишэн(э)л] adj. - һичшиксезлы; берсүзсез, чикләүсез

Unconscionable [ан'көншэнэб(э)л] adj. - вөҗдансыз, намуссыз, оятсыз
an unconscionable liar - үтә ялган капчыгы

Unconscious [ан'көншоз] adj. 1. - һушсыз, ихтыярсыз, сәбәпсез
s. 2. - ачыкланып җитмәгән уй-фикерләр

Uncouth [ан'ку:(с)] adj. - авыр хәрәкәтле; тупас, кытыршы

Uncover [ан'кавэ(р)] v. - ачарга, ачып салырга

Unction ['аңкш(э)н] s. - зәйтүн мае; майлау

Uncurl [ан'кө:л] v. - сүтелергә, сүтәргә, үстерергә

Undecided [анди'сайдид] adj. - чишмәргән, кыюсыз

Undelivered [анди'ливэд] adj. - китереп (илтеп) куймаган
an undelivered speech - әйтмәгән сүз

Under ['андэ(р)] adj., adv., prefix - түбән, садә; аска, түбәндә; астында, төбенә
building under construction - төзелеш бинасы
children under 16 - уналты яшькә кадәр булган балалар
under the circumstances - булган хәлләргә карап
under my thumb - кулымда

Underbred [андэ'бред] adj. - тәрбиясез, әдәпсез

Underclothes ['андэклөү(з)з] s., pl. - эчке киемнәр

Underground ['андэграунд] adj. - җир асты, идән астындагы
the underground  -  метро

Underhand(ed) [андэ'һэнд(ид)] adj. - яшерен, астыртын
underhanded methods - астыртын эшләр

Underline [аңдэ'лайн] v. - астына сызарга

Underlip ['андэлип] s. - аскы ирен

Undermentioned [андэ'менш(э)нд] adj. - түбәндә искәртеп киткән

Underneath [андэ'ни:(с)] adv. - аста, түбәндә
from underneath - астыннан

Underrate [андэ'рэйт] v. - түбәнәйтергә, бәя биреп җиткермәскә

Underslung [андэ'слаң] adj. - асылмалы, асып куела торган

Understand [андэ'стэнд] v. - аңларга, төшенергә

Understanding [андэ'стэндиң] s. - аңлау, төшенү

Understate [андэ'стэйт] v. - киметергә, киметеп әйтергә

Understudy ['андэстади] s. 1. - дублөр
v. 2. -   кабатларга, дубляҗ ясарга

Undertake [андэ'тэйк] v. - йөкләмә (өскә) алырга; тотынырга, башларга; гарантия бирергә

Undertone ['андэтөүн] s. - төсмер, полутон ачык төс

Undervaluation [андэвэлйү'эйш(э)н] s. - бәя биреп җиткермәгән

Underworld ['андэwө:лд] s. - җинаять дөньясы; тәмуг, җәһәннәм


Баштан кире кайтырга

Undesigned [анди'зайнд] adj. - аңлы рәвештә эшләмәгән

Undiluted [андай'лу:тид] adj. - сыекламаган
undiluted nonsense - чын сафсата

Undistracted [анди'стрэктид] adj. - җыелган, бер ноктага тупланган

Undo [ан'ду:] v. - ачарга; ватарга, җимерергә; үткәрмәскә булырга

Undoubtedly [ан'даутидли] adv. - һичшиксез, әлбәттә

Undress [ан'дрес] v. - чишендерергә
undress uniform - көндәлек форма (кием)

Undue [ан'дйу:] adj. - урынсыз, килешсез; чиктән тыш күп

Unduly [ан'дйу:ли] adv. - чамасыз

Undying [ан'дайин] adj. - мәңгелек, үлмәс

Uneducated [ан'еҗүкэйтид] adj. - надан, укымаган

Unemployed [аним'плойд] adj. - эшсез

Unenterprising [ан'ентэпрайзиң] adj. - инисыативасыз, булдыклы булмаган

Unerring [ан'ө:риң] adj. - хатасыз, ялгышсыз

Unfair [ан'фэа(р)] adj. - гаделсез, турылыксыз
an unfair opponent - намуссыз дошман

Unforgettable [анфо'гетэб(э)л] adj. - онытылмас

Unfortunately [ан'фо:чонэтли] adv. - бәхетсезлеккә (кызганычка) каршы

Unfriendly [ан'френдли] adj. - дуслыксыз
an unfriendly act - дошман кыланыш

Ungrudging [ан'граҗиң] adj. - юмарт, мул

Unhappy [ан'һэпи] adj. - мескен, бәхетсез

Unheeding [ан'һи:диң] adj. - игътибарсыз, дикъкатьсез

Uniform ['йу:нифо:м] s., adj. - мундир; бертөрле, беришле

Unimpaired [аним'пэад] adj. - тимәгән; зыян китермәгән; ватылмаган

Uninitiated [ани'нишиэйтид] adj. - багышламаган

Unintentionally [анин'теншэн(э)ли] adv. - ният белән эшләмәгән

Union ['йу:ниан] s. - бердәмлек, берләшмә
trade union - профсоюз

Unique [йү'ни:к] adj. - бердәмбер, бер генә, уникаль

Unisex ['йу:нисекс] adj. - ирләр дә хатыннар да яраклы

Unison ['йу:нис(о)н] s. - бердәмлек; аһәң, аһәңлелек, унисон (муз.)

Unit ['йу:нит] s. - берлек, берәмлек; өлеш, кисәк; төгәл бер
unit of currency - акча берәмлеге

Unitary ['йу:нитэри] adj. - бер иңле, бердәнбер

Unite [йү'найт] v. - берләшергә

Universal [йу:ни'вө:с(э)л] adj. - бөтендөньясы; гомуми; универсаль

University [йу:ни'вө:сити] s. - дарел-фенүн, университет

Unknown [ан'нөүн] adj. - билгесез, белмәгән


Баштан кире кайтырга

Unleaded [ан'ледид] adj. - этилмәгән, кургашсыз
unleaded petrol - этилмәгән бензин

Unleavened [ан'лев(э)нд] adj. - төче, чүпрәсез

Unless [ән'лес] conj. - әгәр түгел
unless and until - тик кайчан гына

Unlike [ан'лайк] adj. 1. - охшашсыз
prep. 2. - аермалы буларак

Unlikely [ан'лайкли] adv. - аз мөмкин булган, кеше ышанмаслык
it is unlikely that - шикле, ...мы икән

Unloose [ан'лу:с] v. - чишәргә; азат итәргә

Unlucky [ан'лаки] adj. - уңышсыз, бәхетсез

Unmask [аң'ма:ск] v. - фаш итәргә, ачып салырга

Unnatural [ан'нэч(э)рэл] adj. - табигый булмаган, ясалма
unnatural vice - бозылганлык

Unoffending [ано'фендин] adj. - зарарсыз, зыянсыз; гөнаһсыз, гаепсез

Unoriginal [ано'риҗэн(э)л] adj. - үзләштергән, алган

Unpack [ан'пэк] v. - сүтәргә, чишәргә

Unpeg [ан'пег] v. - аерырга, чишәргә

Unpick [ан'пик] v. - сүтәргә, ертырга

Unpleasant [ан'плез(э)нт] adj. - начар; күңелсез, күңелгә ошамый торган

Unplug [ан'плаг] v. - өзәргә, аерырга

Unreal [ан'риал] adj. - ялган, чын түгел

Unreasonable [ан'ри:з(о)нэб(э)л] adj. - реаль булмаган, нигезле булмаган
don't be unreasonable! - акыллы булыгыз!

Unredeemed [анри'ди:мд] adj. - түләнмәгән
an unredeemed promise - үтә булмаган вәгъдә

Unruly [ан'ру:ли] adj. - нык торучан, какшамас; тыңлаусыз, буйсынмаучан


Баштан кире кайтырга

Unseemly [ан'си:мли] adj. - оятсыз, әдәпсез

Unsteady [ан'стеди] adj. - селкенә торган, какшау

Untidy [ан'тайди] adj. - шапшак, йобалгы, пычрак
an untidy person - җыйнаксыз кеше

Until [ән'тил] conj. 1. - әлегә, ...ганга хәтле
prep. 2. - кадәр, чаклы, хәтле

Untimely [ан'таймли] adj. - үз вакытында булмаган

Untoward [анто'wо:д] adj. - күңелсез, уңайсыз

Unusual [ан'йу:жүәл] adj. - гадәттә булмаган, гадәттән тыш

Unwary [ан'wэари] adj. - саксыз, дуамал

Unwell [ан'wел] adj. - саулыксыз, хәлсез

Unworldly [ан'wө:лдли] adj. - хәйләсез, алла бәндәсе, тормыш тәҗрибәсе булмаган

Unzip [ан'зип] v. - молния ычкынырга, молния чишенергә; ачып куярга

Up [ап] adv. - югары, өс, өскә
up to now - шушы вакытка кадәр
to be up to - яраклы булырга
time is up - вакыт үтте

Upbringing ['апбриңиң] s. - тәрбияләү

Update [ап'дэйт] v. - өстәргә, яңартырга, камилләштерергә

Up-end [ап'енд] v. - астын өскә китерергә

Upgrade [ап'грэйд] s. - үр; камилләштереп яңача ясау, яңарту
on the upgrade - күтәренкелектә

Upon [ә'пөн] prep. - янында, өстендә
once upon a time - бервакыт
upon my honour! - билләһи!

Upper ['апэ(р)] adj. - югары, баш
to have the upper hand - өстен чыгарырга, арттырып җибәрергә

Uproot [ап'ру:т] v. - төп чыгарырга, тамырын корытырга

Upset [ап'сет] v. - кәеф бозарга, туздырырга
stomach upset - эч китү

Uptake ['аптэйк] s. - сеңдерү, үзләштерү
to be quick on the uptake - тиз аңлап алырга

Up-to-date [апто'дэйт] adj. - заманча


Баштан кире кайтырга

Urban ['ө:бэн] adj. - шәһәр ...ы

Urbane [ө:'бэйн] adj. - ихтирамлы, илтифатлы

Urge [ө:җ] s. - теләк, дәрт
urge on - куып китерергә

Urgent [ө:җэнт] adj. - ашыгыч, кичектергесез

Urine ['йүэрин] s. - сидек

Us [ас] pron. - безне, безгә

Use [йу:с, йу:з] s. 1. - файдалану, куллану
v. 2. - кулланырга
to get use to - гадәтләнергә

Useful ['йу:сф(о)л] adj. - файдалы, яраклы

User ['йу:зэ(р)] s. - кулланучы, юзер

Usual ['йу:жүәл] adj. - гади, гадәттәге

Usurer ['йу:жэрэ(р)] s. - рибачы

Utensil [йу:'тенс(э)л] s., pl. - әсбаплар, әйберләр
kitchen utensils - савыт-саба

Uterus ['йу:тэрос] s. - аналык

Utility [йу:'тилити] s. 1. - файдалылык; табыш, файда
s.pl. 2. - уңайлыклар, эшләрен башкаручылар
public utility - коммуналь корылмалары

Utilize ['йу:тилайз] v. - файдаланырга, кулланырга

Utter ['атэ(р)] adj. - чикләнмәгән, абсолют, тулы
utter darkness - абсолют караңгылык

Uzbek ['үзбэк] adj. - үзбәк


Баштан кире кайтырга

 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz