main page
Xx
Кирәкле сүз язагыз: 

    X [экс] s. - билгесез зурлык
x-files - яшерен белешмәләр

Xenophobia [зено'фөүбиа] s. - ксенофобия

Xerox ['зиарөкс] v. - күчермәсен алырга, копиясен алырга
xerox copy - ксерокопия

Xmass s. - миляд

X-rays ['экс'рэй] s., pl. - рентген нурлары

Xylophone ['зайлофөүн] s. - ксилофон (музыка коралы)


Баштан кире кайтырга
 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz