main page
Ыы
Кирәкле сүз язагыз: 
    Ыбыр-чыбыр и. җый.   small things, small fry
Ыгы-зыгы и. җый.    fuss, turmoil
Ызан  и.;с.   boundary
Ызгыш и.   quarrel, squabble
Ызгышырга  ф.  to quarrel
Ылыс и.;с.   coniferous
Ым  и.  sign, mark
   Ым каларга  -  to signal
Ындыр  и.  threshing-floor
Ыңгырашу  и.   moan
Ыңгырашырга ф.  to moan
Ыргак и.  hook
Ыргытырга ф. to fling, to throw, to hurl, to cast
Ыруг и.;с.  gender
Ырым  и.  1. magic, witchcraft
и.  2. superstition
Ырымларга ф.  to conjure, to invoke
Ыс  и.  soot, smoke
Ысланган с. smoky, sooty
Ысларга ф.  to smoke (of fish, etc.)
Ысул  и.  method, manner
Ычкынырга ф.  1. to unbutton, to unfasten, to undo
ф. 2. to escape, to free oneself
Ышандыргыч  с.   persuasive, demonstrative
Ышанучан с.  confiding, credulous
Ышанырга ф.  1. to believe, to trust
ф.  2. to be convinced
   Ышанып җитмәскә  -  to doubt, to be uncertain
Ышаныч и.  confidence, trust, faith, belief
   Ышаныч белдерергә  -  to confide
Ышанычлы  с.  faithful, true, trustworthy
Ышкы и.  plane (tool)
Ышкыларга ф.   to plane, to shave
Ышкырга ф.  to chafe, to scrape
Ыштан  и.  trousers
Ышыклык  и. cover, screen

back to beginning
 


Үзимнеке design
Бөтен хокуклар сакланган
e-mail:Yawz_han@yahoo.com
all right's receivedHosted by uCoz